Noter Onaylı Kira Sözleşmesi İhale İptal Nedeni Olabilir mi?

Özet…..

İdarece, yemeklerin zamanında ve sıcak olarak öğrencilere dağıtımının yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitim öğretimin aksamaması için yüklenicinin mutfağının ilçe sınırları içerisinde olmasının istenilmesi ve ilçe sınırları içerisinde mutfağı olmayan yüklenicinin ise ilçe sınırları içerisinde kiralayacağı bir mutfakta yemek hazırlaması gerektiğine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapabileceği anlaşılmakta ise de, ihale katılım aşamasında, henüz ihalenin hangi istekli üzerinde bırakılacağı belli değilken tüm isteklilerden noter onaylı kira sözleşmesi istenilmesinin ihaleye katılımı sınırlandırdığı, maliyetlerin gereksiz yere artmasına sebep olacağı, haksız rekabete yol açacağı anlaşılmış olup, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

karar……

2) İhale İlanı’nın “kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde yer alan “…b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır.

c)Yemek verilen Taşımalı Okulların İlçe Merkezine olan uzaklığı, kış koşullarının sert geçmesi, Yemeklerin zamanında ve sıcak olarak öğrencilere dağıtımının yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması ve Eğitim öğretimin aksamaması için, Yemek ihalesini alacak olan yüklenici firmanın İlçe Sınırları içerisinde mutfağının olması esastır. Ancak İlçe sınırları içerinde mutfağının bulunmaması halinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan mutfaklardan biriyle sözleşme yaparak, yapılan sözleşmenin de ihale dosyasında sunmaları zorunludur. Mutfak İş Yeri Açma Ruhsatına Sahip ihalede belirtilen sayıda öğrenciye yemek hazırlayacak kapasitede ve teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uygun olmak zorundadır. İş yerinin kira olması durumunda Noter onaylı Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait Gıda üretim izin Belgesi, Kapasite Raporu, TSE 8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, TSE 13075 ve İSO 9001 2008 noter tasdikli suretini ihale dosyalarında sunmaları zorunludur…” düzenlemesi gereğince, ihaleye katılım aşamasında, henüz ihalenin hangi istekli üzerinde bırakılacağı belli değilken tüm isteklilerden Silvan İlçe sınırları içerisindeki bir mutfağa ait noter onaylı kira sözleşmesinin, gıda üretim izin belgesinin, kapasite raporunun, TSE 13075, TSE 8985 ve ISO 9001 2008 belgesinin istenilmesinin ihalede rekabeti kısıtladığı, maliyetleri gereksiz yere arttıracağı ve haksız rekabete yol açacağı,  

….

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale İlanı’nın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “…b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır.

c)Yemek verilen Taşımalı Okulların İlçe Merkezine olan uzaklığı, kış koşullarının sert geçmesi, Yemeklerin zamanında ve sıcak olarak öğrencilere dağıtımının yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması ve Eğitim öğretimin aksamaması için, Yemek ihalesini alacak olan yüklenici firmanın İlçe Sınırları içerisinde mutfağının olması esastır. Ancak İlçe sınırları içerinde mutfağının bulunmaması halinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan mutfaklardan biriyle sözleşme yaparak, yapılan sözleşmenin de ihale dosyasında sunmaları zorunludur. Mutfak İş Yeri Açma Ruhsatına Sahip ihalede belirtilen sayıda öğrenciye yemek hazırlayacak kapasitede ve teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uygun olmak zorundadır. İş yerinin kira olması durumunda Noter onaylı Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait Gıda üretim izin Belgesi, Kapasite Raporu, TSE 8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, TSE 13075 ve İSO 9001 2008 noter tasdikli suretini ihale dosyalarında sunmaları zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, yüklenicinin ilçe sınırları içerisinde bulunana mutfağında hazırlayacağı sıcak yemeği taşımalı ortaöğretim kapsamındaki okullara taşıyacağı, şikâyete konu madde düzenlemesinin ise idarece hizmetin aksamadan ifasını teminen yapılmış olduğu idarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevaptan anlaşılmaktadır.

 

İdarece, yemeklerin zamanında ve sıcak olarak öğrencilere dağıtımının yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitim öğretimin aksamaması için yüklenicinin mutfağının ilçe sınırları içerisinde olmasının istenilmesi ve ilçe sınırları içerisinde mutfağı olmayan yüklenicinin ise ilçe sınırları içerisinde kiralayacağı bir mutfakta yemek hazırlaması gerektiğine yönelik ihale dokümanında düzenleme yapabileceği anlaşılmakta ise de, ihale katılım aşamasında, henüz ihalenin hangi istekli üzerinde bırakılacağı belli değilken tüm isteklilerden noter onaylı kira sözleşmesi istenilmesinin ihaleye katılımı sınırlandırdığı, maliyetlerin gereksiz yere artmasına sebep olacağı, haksız rekabete yol açacağı anlaşılmış olup, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2018/041
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 18.07.2018
Karar No : 2018/UH.II-1364

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.