kıyaslama yoluyla yaklaşık maliyetin düşük hesaplandığı ileri sürülebilir mi?

Muhasebe-22

Toplantı No: 2015/076
Gündem No: 34
Karar Tarihi: 30.12.2015
Karar No: 2015/UH.III-3580
Şikayetçi:
Özkeskin Yemek Sosyal Hizm.Gıda İnş.San.Tic.A.Ş. – Karaelmas Sosyal Hizm.Org.Tem.Yemek San.Tic.Ltd.Şti. – Ahmet Mısırlı Ertem Yemek Fabrikası

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurumları Bülent Ecevit Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

28.10.2015 / 85744

Başvuruya Konu İhale:

2015/111849 İhale Kayıt Numaralı “Merkezimiz İhtiyacına 36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özkeskin Yemek Sosyal Hizm. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş. – Karaelmas Sosyal Hizm. Org. Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. – Ahmet MISIRLI Ertem Yemek Fabrikası İş Ortaklığı,

Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Caddesi No: 78 ZONGULDAK

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy-Kozlu 67600 ZONGULDAK

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/111849İhale Kayıt Numaralı “Merkezimiz İhtiyacına 36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  tarafından 02.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merkezimiz İhtiyacına 36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özkeskin Yemek Sosyal Hizm. Gıda İnş. San. Tic. A.Ş. – Karaelmas Sosyal Hizm. Org. Tem. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. – Ahmet MISIRLI Ertem Yemek Fabrikası İş Ortaklığı’nın 12.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.10.2015 tarih ve 85744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2789 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1) İdarece belirlenen yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, piyasa koşulları ve idarece daha önce yapılan yemek ihalesindeki açıklanan yaklaşık maliyet tutarları ile uyuşmadığı, 2015/67931 İKN’li ihalede öğün maliyetinin yaklaşık 4,53 TL olduğu ancak 2015/111849 İKN’li şikayete konu ihalede öğün maliyetinin 51 kuruş düşürülerek 4,02 TL’ye denk geldiği, toplam %12,76 düşüş söz konusu olduğu, piyasa şartları TÜFE oranları ile uyumsuz olduğu,

            İdarece hatalı hesaplanan yaklaşık maliyet neticesinde, ihale üzerinde kalanın teklifinin sınır değerin altında kalmasının engellendiği,  ihalenin 3 yıllık olduğu, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiği,

            Yaklaşık maliyette kâr oranı belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, ihale mevzuatına, Yönetmelik’in 8 ve 9’uncu maddelerine aykırı hareket edildiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı Özgüvenler Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Ltd. Şti.nin sunduğu işletme kayıt belgesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce iptal edildiği bilgisine ulaşıldığı, ilgili Müdürlükten ivedi olarak sorgulanarak ihale işlemlerinin tamamlanması gerektiği, geçersiz belge sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağının sunduğu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işe ait olduğu, sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı, faturalar ile sözleşme bedelinin uyuşmadığı, iki ortağın sunduğu iş deneyimini gösteren belgelerin, İdari Şartname’de belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, özel sektöre gerçekleştirilen işe ait belgelerin sunulduğu, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki koşulların sağlanmadığı, 7.7’nci maddesindeki belgelerin sunuluş şekli koşullarına uygun sunulmadığı, mevzuatta aranan koşulları taşımadığı,

 

            4) İhale üzerinde bırakılanın birim fiyat teklif cetvelinin, standart forma uygun olmadığı, aritmetik hata bulunduğu, teklif mektubunda rakam ve yazının birbirini tutmadığı,

 

            5) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan oda kayıt belgesinin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmadığı, imza onay kaşelerinin eksik olduğu,

 

            6) İhale üzerinde bırakılan iki ortak tarafından sunulan imza sirkülerinin İdari Şartname 7.7’nci maddesine uygun sunulmadığı,

 

            7) İdari Şartname 7.1’inci maddesi h bendi gereği Gıda Üretim İzin belgesi sunulması istenildiği, isteklinin sunduğu belgedeki adres ile ihale zarfında bulunan veya Ticaret Sicil Gazetesinde bulunan adresin aynı olmadığı,

 

            8) Teklif ile birlikte sunulan ticaret sicil gazetelerinde bulunan adresler ile birim fiyat teklif mektubundaki adreslerin aynı olmadığı,

 

            9) Teklifle sunulan belgelerde, Banka Referans mektubunun İdari Şartname 7.4.1’inci maddesindeki koşulları sağlamadığı, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesindeki oranların sağlanılmadığı, geçici teminat mektuplarının, teklifin en az %3’ünü karşılaması gerekirken karşılamadığı, süresinin İdari Şartname 26.3’üncü maddesindeki süreye uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde “İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

          (2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

          a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

          b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

          c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

          ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

          d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

          Esas alınır.

          (3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

          (4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

          (5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

          Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin ilk dört fıkrasında “Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

          a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

          b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

          (2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

          (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

          (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1.

            Tüm personele 1 (Bir) ayda 26 gün üzerinden günlük bürüt 6,16 TL yol bedeli nakdi olarak verilecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

            Nitelik ve nicelikleri teknik şartnamede belirtilen kıyafetler teklif fiyata dahildir.

            58 Normal personel için asgari ücret üzerinden hesaplanan işçilik ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.

            2 Engelli personel için asgari ücret üzerinden hesaplanan işçilik ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.

            Ulusal bayram ve genel tatil günleri olan 43,5 gün çalıştırılacak 26 adet personelin ücretleri teklif fiyata dahil edilecektir.(Toplam 43,5×26=1.131)

             Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi,

            Temizlikte kullanılacak malzemeler EK 7 (Teknik şartnamede Evsafı belirtilen)

             Demirbaş malzemelerin bakım onarım ve montaj giderleri EK 1 ve Ek 2 (Teknik şartnamede Evsafı belirtilen)

            Elektrik (Bir Aylık Ortalama 12.500KWh)

            Su (Bir Aylık Ortalama 650 Metreküp)

            Gaz (Bir Aylık Ortalama Gaz 3000 KG)

             İlaçlama giderleri

            Yüklenici çalıştıracağı personelin yemeğini kendisi karşılayacaktır.

            Ayrıca ek binalara yemeğin taşınması, yemeğin servisi teklif fiyata dahildir. düzenlemesi bulunmaktadır.

            İhale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede, idarece yaklaşık maliyetin 15.868.901,00 TL olarak belirlendiği,  yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranının %3 olarak görüldüğü, hastane son alım fiyatları, piyasada faaliyet gösteren firmalardan teklifler alınarak ortalamaların hesaplandığı, çiğ girdi maliyetleri için teklif alındığı ve yayımlanan bültenlerden yararlanıldığı, çalıştırılacak 60 personel için İşçilik Hesaplama Modülü çıktılarının hesap cetveli ekinde yer aldığı, doğalgaz, su, elektrik, ilaçlama mutfak temizliği gibi malzemelerin de dikkate alınarak öğün sayıları ile birim fiyatın çarpılmasıyla yaklaşık maliyetin belirlendiği, sınır değeri belirlenmesinin de Kamu İhale Genel Tebliği 79’uncu maddesine uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

            Aktarılan mevzuat ve tespitlerden, idarece yaklaşık maliyetin, yukarıda yer verilen Yönetmelik maddesine uygun olarak belirlendiği,  İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde sayılan maliyet bileşenlerinin hesaplamada dikkate alındığı, kâr oranına yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verildiği, başvuru sahibi tarafından idarenin önceki malzemeli yemek alımı ihaleleriyle kıyaslama yoluyla yaklaşık maliyetin düşük hesaplandığına ilişkin ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

            İdari Şartname’nin 7.1. (h) maddesinde İstekli firma Gıda Üretim İzni Belgesi veya işletme kayıt belgesine sahip olmalı ve bunu teklif dosyasında belgelemelidir.” düzenlemesi yapılmış olup, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Özgüvenler Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Ltd. Şti. nin Sultangazi İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen 23.08.2012 tarihli işletme kayıt belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazılan 03.12.2015 tarihli Kurum yazısı ile söz konusu TR-34-K-012344 sayılı işletme kayıt belgesi hakkında bilgi istenilmiştir.

 

            Kurum kayıtlarına 17.12.2015 tarihinde alınan cevap yazısında, TR-34-K-012344 kayıt numaralı belgenin iptal edilmediği ancak işletme yetkilisinin 01.10.2015 tarihli dilekçesine istinaden işletmenin pasif hale getirildiği, bu durumda belgenin düzenlendiği İl Müdürlüğüne faaliyetine yeniden başlayacağını bildirmesi halinde söz konusu faaliyeti gerçekleştirebileceği ve bu işletmenin hazır yemek, tabldot yemek üretimi yapmasının Bakanlıkça uygun bulunduğu yönünde bilgi verildiği anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin dilekçesinde, İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Özgüvenler Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Ltd. Şti.ne ait işletme kayıt belgesinin pasif konuma getirilmekle birlikte geçerli bir belge statüsünde olduğu, hazır yemek, tabldot üretimi yapmasına engel teşkil etmediği, belgenin iptal edildiğine ilişkin iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde “Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

         

          (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde, “İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.             İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.”  düzenlemesi yapılmıştır. Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş, malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

            İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın ihaleye 13.312.000,00 TL teklif verdiği,  pilot ortağın ortaklık oranının %70 olduğu,  özel ortağın ortaklık oranının %30 olduğu, en az 3.993.600 TL tutarında iş bitirme belgesi sunulması gerektiği, pilot ortağın sunması gereken asgarî tutarın 2.795.520,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

            1) Pilot ortak Özgüvenler Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Turizm Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik amacıyla TG Toplu Yemek Gıda Kuyumculuk Turz. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşmeyi sunduğu, sözleşmede konunun “Yemek saatleri ve kişi adedi iş sahibi tarafından verilmek kaydı ile iş sahibinin tahsis edeceği bölümü kullanmak suretiyle şirket tarafından iş günlerinde öğle yemeği hizmeti verilmesi işi” olarak düzenlendiği, öğün başına 4 TL üzerinden 3.357.000 TL sözleşme bedeli öngörüldüğü, sözleşme süresinin 01.05.2014-31.04.2015 tarihleri arası olarak belirlendiği görülmüştür.

            Sözleşmeye ilişkin sunulan fatura tarihlerinin ve tutarları toplamının uyumlu olduğu, faturaların SMMM kaşeli olduğu,  Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sözleşmedeki işin gerçekleştirilme tarihleri ile uyumlu olarak sunulduğu, sözleşmenin ıslak imzalı aslının sunulduğu ve bu yönüyle İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olduğu,

            2) Özel ortak Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından  Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Tem. Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenen  Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” işine ait 13.829.657,74 TL tutarında iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede özel ortak Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık oranının %49 olduğu, belgenin “Aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülen suretinin sunulduğu görülmüştür.

            Bu itibarla, iş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağı tarafından sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki kriterleri taşıdığı, benzer işe uygun olduğu, belgelerin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun şekilde sunulduğu, özel sektöre gerçekleştirilen yemek hizmeti işine ait belgelerin Yönetmelik’in 47’nci maddesi hükmüne uygun olarak sunulduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın 13.312.000,00 TL teklif verdiği, sunduğu, birim fiyat teklif cetvelinin

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

NORMAL YEMEK

adet

2.200.000

4,05

8.910.000,00

2

DİYET YEMEK

adet

440.000

4,05

1.782.000,00

3

NORMAL KAHVALTI

adet

1.000.000

2,00

2.000.000,00

4

DİYET KAHVALTI

adet

220.000

2,00

440.000,00

5

DİYET ARA KAHVALTI

adet

90.000

2,00

180.000,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

13.312.000,00

 

            şeklinde olduğu ve herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı, birim fiyat teklif mektubundaki tutar ile yazının uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelindeki imzaların, imza sirkülerinde ortakları temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilen şahıs imzaları ile uyumlu olduğu, iddianın yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (a) bendinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

      1) Gerçek kişi olması halinde, …

      2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından 27.01.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan sicil kayıt suretinin sunulduğu,  yetkiliye ait onay, kaşe imzayı taşıdığı,  özel ortak Sini Yemekçilik ve Gıda San. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 16.01.2015 tarihinde Adana Sanayi Odası Sicil Müdürlüğü’nden alınan oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, belgenin yetkili imza ve onayı taşıdığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

            7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

            7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdareye yazılan 19.11.2015 tarihli yazı ile isteklilerin ihaleye sunduğu imza beyanname ve sirkülerleri ihale işlem dosyasındaki hâliyle talep edilmiştir. İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde pilot ortağın “aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan imza sirkülerini, özel ortağın da aynı şerhi taşıyan vekaletname ve imza sirküleri suretlerini teklif kapsamında sunduğu görülmüş olup, bu belgelerin İdari Şartname’nin 7.7.3’üncü maddesine uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

           

            7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan TR-34-K-012344 sayılı İşletme Kayıt Belgesi’ndeki adresin, teklif zarfı ve birim fiyat teklif mektubundaki adres ile aynı olduğu,

 

            İş ortaklığının özel ortağı tarafından TR-01-K-007680 sayılı İşletme Kayıt belgesinin sunulduğu, belgedeki adresin, teklif zarfı ve birim fiyat teklif mektubundaki adres ile aynı olduğu anlaşılmış olup, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde ve ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde, isteklinin tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            Diğer taraftan ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde,  İş Ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağının sundukları ticaret sicil gazetesi nüshalarında da güncel adres bilgilerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Aktarılan mevzuat ve tespitlerden, isteklilerin son adres durumunu gösterir bir Ticaret Sicil Gazetesi’nin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşılmakta olup, bu gerekçeyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

            9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

           

            İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde 7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

            7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

            a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

            b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

            a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

            b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

            Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

            Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

            7.4.3. İstekli tarafından;

            a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

            b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. ” düzenlemeleri,

 

            Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde ise “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

            26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

            26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.düzenlemesi bulunmaktadır.

 

 

            İş Ortaklığı’nın ihaleye 14.848.800,00 TL teklif verdiği, sunulan banka referans mektubunun pilot ortak adına düzenlendiği, tarihinin 01.10.2015 olduğu, ihaleyi yapan idare ve ihale adının banka referans mektubunda yer aldığı, tutarın teklifin %10’unun üzerinde olduğu,

 

            İş ortaklığının iki ortağı tarafından sunulan bilançolardaki oranların İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde aranan kriterlere uygun olduğu,

 

            İş ortaklığı tarafından sunulan geçici teminat mektubunun tutarının teklif bedelinin %3’ünün üzerinde olduğu, tarihinin 01.10.2015 olduğu, geçerlilik tarihinin İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesine uygun olduğu, idarenin ve ihaleye konu işin teminat mektubunda yer aldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          Başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ihalede ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, pilot ortak Özkeskin Yemek Sosyal Hizmetler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.nin TR-67-K-003653 Kayıt nolu İşletme Kayıt belgesini teklif dosyasında sunduğu anlaşılmıştır.

         

          Eşit muamele yönünden yapılan incelemenin gereği olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazılan yazı ile ihaledeki geçerli teklif sahiplerinin sunduğu İşletme Kayıt belgelerinin geçerliliği hakkında bilgi istenilmiş, Bakanlığın  cevabi yazısında TR-67-K-003653 kayıt numaralı belgenin Müdürlük Makamının 26.06.2015 tarihli ve 5200 sayılı oluru ile iptal edildiği yönünde bilgi verildiği görülmüştür.

 

          Bu doğrultuda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde sunulması istenilen İşletme Kayıt belgesinin geçerli bir belge niteliğinde olması gerektiği, İş Ortaklığı’nın pilot ortağınca sunulan belgenin ise iptal edildiği anlaşıldığından eşit muamele yönünden yapılan incelemede ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Özkeskin Yemek Sosyal Hizmetler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş  – Karaelmas Sosyal Hiz. Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. –  Ahmet MISIRLI İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Özkeskin Yemek Sosyal Hizmetler Gıda İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.-Karaelmas Sosyal Hiz. Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.-Ahmet MISIRLI İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.