İşyeri İskansız Yapılar

Mevzuat-18

.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü
SAYI: B050MAH0650002/8427/82101
13/09/2006
(300
318) işyeri
KONU: iskansız yapılar
YELKĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA
İZMİR
İLGİ : 20.7.2006 tarihli ve 1907 sayılı yazınız.
Ġlgi yazınızincelenmiştir.
Belediye kurulmadan önce yapılan inŞaatlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci
maddesine tabi bulunmaktadır.
LPG satıĢ yerleri gayri sıhhi müesseseler arasında yer almakta olup, ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Ek-2 listesinden sınıf tayininin yapılarak
ruhsatlandırılması ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu TaĢıtlar için
ikmal istasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin
Yönetmelik hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin (c) bendinde belirtilen sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek
fırını ile akaryakıt, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz ve sıkıĢtırılmıĢ doğal
gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmıĢ olması Ģarttır. Bu gibi tesislere iĢyeri
açma ve çalıĢma ruhsatı verilirken, bu binaların yapı kullanma izin belgesin de iĢyeri olarak
belirtilmesi gerekmektedir.
5377 sayılı Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine “Ġkinci
ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmıĢ yapılarla ilgili olarak
uygulanmaz.” Ģeklinde 6 ncı fıkra eklenmiĢtir. Buna göre, maddenin yürürlük tarihi olan
12.10.2004 tarihinden önce yapılan binalarda yürütülecek olan sınai faaliyetler için iĢyeri
açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi halinde 184 üncü maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen
ceza uygulanmayacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Dr.Hasan H. CAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.