İstisna Kapsamındaki İhalede Alınan İş Deneyim Belgesi Geçerli Kabul Edilir mi?

 

EKAP’a kayıtlı olmasa da istisna kapsamındaki ihalede alınan iş deneyim belgesi geçerli kabul edilir mi?

Kararın Özü

Mevzuat düzenlemeleri uyarınca, 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmekte olup ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.Yukarıda anılan düzenlemedeki EKAP’a kayıt zorunluluğu, “…31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgeleri” için söz konusu olup incelenen ihaledeki iş deneyim belgesinin Kanun kapsamındaki bir ihaleye ilişkin olmadığı anlaşıldığından, ilanı 1/7/2016 tarihinden sonra 11.08.2016 tarihinde yapılan itirazen şikayet konusu ihalede kullanılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibi İş Ortaklığının bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmüştür.

***KARAR***
Toplantı No : 2016/059
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 2016/UH.I-2672

 

Şikayetçi: 
R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.-E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İhaleyi Yapan Daire: 

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

17.10.2016 / 57304

Başvuruya Konu İhale: 

2016/313029 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Ve Yardımcı Hizmet Personeli Alımı” İhalesi
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

BAŞVURU SAHİBİ:

R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Osmangazi Mah. 392. Sok. Karahan Apt. K: 1 No: 3 ŞANLIURFA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi

Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 9 Kat: 4 Şutso Binası 63300 Haliliye/ŞANLIURFA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/313029 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Yardımcı Hizmet Personeli Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 08.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik ve Yardımcı Hizmet Personeli Alımı” ihalesine ilişkin olarak R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 04.10.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.10.2016 tarih ve 57304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2360 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Pilot ortak R…ya Ltd. Şti.ye ait T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesi uyarınca EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak sunulan iş deneyim belgesinin istisna kapsamındaki bir ihaleye ilişkin olduğu, bu durumun belgeyi düzenleyen idarenin 09.09.2016 tarihli ve 1761 sayılı yazısında da belirtildiği; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek Madde 1 hükmü uyarınca ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu;  istisna kapsamındaki ihaleden edinilen iş deneyim belgesi için EKAP’a kayıt zorunluluğu bulunmadığından bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işlemlerinin hukuka aykırı olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağı A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin tek kişilik bir sermaye şirketi olduğu ve tek ortağının gerçek kişi Reşat B…dar olduğu; özel ortağın şirketin tüm hisselerine sahip bu tek kişiye ait iş deneyim belgesini sunduğu; ancak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Destek Hizmetlerinin düzenlediği iş deneyim belgesinin Reşat B…dar adına değil; “A…bay Ticaret: Reşat B…dar” adına düzenlenmiş bir belge olduğu, özel ortak A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin “A…bay Ticaret: Reşat B…dar” ünvanlı bir ortağı bulunmadığı, bu nedenle söz konusu iş deneyim belgesinin tüzel kişilik adına kullanılamayacağı, “A…bay Ticaret: Reşat B…dar” ticari işletmesi ile A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı Reşat B…dar’ın ticaret sicilinde kayıtlı adreslerinin aynı olmadığı; bunun da hukuki açıdan aynı kişi olmadıklarını gösterdiği, anılan belgenin özel ortak adına kullanılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İlan tarihi 11.08.2016 olan ihale konusu iş “Temizlik ve Yardımcı Hizmet Personeli Alımı” olup birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme dayalı olarak, Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Başvuru sahibi istekli R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olup R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. %51 hisse ile pilot ortak ve E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. %49 hisse ile özel ortak statüsündedir.

İncelenen ihalede, pilot ortak R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 2011/82674 İKN’li “Tarım ve Hayvancılık işçilikleri Hizmet Alım İşi”ne ilişkin olarak R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (%99) – Karahan Group Ltd. Şti. (%1) İş Ortaklığı adına düzenlenmiş 04.12.2012 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu; ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede, anılan iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydı olmadığı tespit edildiğinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK 1’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesi uyarınca iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılamayacağı gerekçesiyle anılan İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda başvuru sahibi isteklinin idareye şikayet başvurusu ekinde, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 09.09.2016 tarihli yazısını sunduğu; anılan yazıda, “ilgili iş deneyim belgesinin istisna kapsamında yapılan bir ihale için düzenlendiği, EKAP üzerinden yeniden belge düzenlenmesi 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olduğundan istisna hükümlerine göre veya doğrudan teminle yapılan işlerden elde edilen belgelerin bu zorunluluğun dışında olduğu; söz konusu belgelerin eski halleriyle kullanılabileceği” belirtilmiştir.

Şikayetin idarece incelenmesi sürecinde iş deneyim belgesini düzenleyen Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğüne idare tarafından yazılan 06.10.2016 tarihli yazı ile iş deneyim belgesinin ait olduğu ihalenin türü ve niteliği (hangi kapsamda yapıldığı) ve benzeri hususlarda bilgi istenildiği; Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 07.10.2016 tarihli cevabi yazısında ise, ilgili ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun “3. İstisnalar” maddesinin (g) bendi kapsamında yapıldığı ve diğer hususlarda bilgi verildiği tespit edilmiştir.

İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda, sunulan iş deneyim belgesi istisna kapsamında yapılmış bir ihaleden edinilmiş olsa da istisna kapsamında yapılan ihalenin dayanağının da 4734 sayılı Kanun olduğu, mevzuat uyarınca, ilanı 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, 01.09.2014 tarihine kadar düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt edilmeden kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilerek başvuru reddedilmiştir.

Bu noktada uyuşmazlığın; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalara ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen 2011/82674 İKN’li ihaleye ilişkin 04.12.2012 tarihli iş bitirme belgesinin, EKAP kaydı olmaksızın iş deneyimini tevsik için kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda olduğu anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde ise “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.

Aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmekte olup ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.

Yukarıda anılan düzenlemedeki EKAP’a kayıt zorunluluğu, “…31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgeleri” için söz konusu olup incelenen ihaledeki iş deneyim belgesinin Kanun kapsamındaki bir ihaleye ilişkin olmadığı anlaşıldığından, ilanı 1/7/2016 tarihinden sonra 11.08.2016 tarihinde yapılan itirazen şikayet konusu ihalede kullanılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibi İş Ortaklığının bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmüştür.

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında “(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli B…bacan Öğrenci Servisi Turizm Temizlik Tekstil Gıda Tarım Ürünleri İthalat İhracaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi – A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken sunduğu iş deneyim belgesinin  “Salih A…taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Reşat B…dar İş Ortaklığı” adına düzenlendiği; Reşat B…dar’ın hisse oranının %49 olarak belirtildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla sunulan iş deneyim belgesinin “A…bay Ticaret: Reşat B…dar” adına düzenlendiği iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.

Söz konusu iş deneyim belgesi ile birlikte sunulan ortaklık durum belgesinin, ihale ilan tarihi olan 11.08.2016 tarihinden sonraki bir tarih olan 07.09.2016 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesi sahibi Reşat B…dar’ın A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin belgenin düzenlendiği tarihte %100 hisse ile ortağı olduğunu ve belge düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösterdiği, belgenin SMMM tarafından imzalanıp kaşelendiği ve KİK.027.0/H nolu ortaklık durum belgesi standart formuna uygun olduğu görülmüştür.

Bu tespitler neticesinde, teklif dosyasında yer alan Ticaret Sicil Gazetesi örneklerinden tek kişilik sermaye şirketi olduğu anlaşılan A…bay Kurumsal Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin %100 hisse oranına sahip tek ortağı Reşat B…DAR’ın iş deneyim belgesini tüzel kişiliğin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli R…ya İnş. Turz. Teks. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – E…ir End. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.