İkamet Tezkeresi Hakkında Muhasebat Yazısı

Konut-1

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı     : 90192509-210.13.02-3823 11/04/2014
Konu : İkamet Tezkeresi.

Bilindiği üzere, 11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Atıf yapılan hükümler” başlıklı 122 nci maddesinde, diğer mevzuatta geçen yabancılara mahsus “ikamet tezkeresi” ibaresinden, bu Kanundaki “ikamet izni”nin anlaşılacağı, “Yürürlük” başlıklı 125 inci maddesinde ise 122 nci maddesinin yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm gereğince 11/04/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancılar için ikamet tezkeresi kaldırılarak yerine ikamet izin belgesi getirilmiştir.

Diğer taraftan, mülga 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, ikamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı, koca ve bunların onsekiz yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için yahut çocukların baba ve analarının refakat hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet tezkeresi verilebileceği ve iş sahibi olanların şahsi ikamet tezkeresi almalarının zorunlu olduğu hükmü yer almakta iken 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ikamet izinlerinin her yabancı için ayrı düzenleneceği belirtilmiştir.

6458 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekle birlikte, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlanmasının tamamlanacağı tarihe kadar İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yapılması gereken görevler Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereğince İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şube Müdürlükleri veya Büro Amirlikleri tarafından yerine getirilecektir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan boş ikamet izin belgesi muhasebe birimlerine gönderilmeyecek olup, söz konusu belge, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilerek kişiselleştirilme işlemi bu Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.

Buna göre;

1- İkamet izin belgesi defter bedeli, muhasebe birimlerince tahsil edilecek ve yapılan tahsilatlar, “03.01.01.10-Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Satış Bedeli” gelir ekonomik kodu kullanılarak bütçeye gelir kaydedilecektir.

2- İkamet izni için başvuran ve defter bedelini yatıran ancak başvurusu kabul edilmeyenlere ilişkin defter bedelinin ret ve iade işlemleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şube Müdürlükleri veya Büro Amirlikleri tarafından iade edileceğine ilişkin yazısına istinaden tahsilatı yapan muhasebe birimince, bir taraftan 630-Giderler Hesabının “12.03.01.01-Mal Satış Gelirleri” ayrıntı koduna borç, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak, diğer taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının “03.01.01.10- Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Satış Bedeli” ayrıntı koduna borç, 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

3-5683 sayılı Kanun gereğince yabancılar için ikamet tezkeresi defteri müşterek düzenlenebilirken 6458 sayılı Kanun gereğince her yabancı için ayrı düzenleneceğinden 11/04/2014 tarihinden önce bedeli tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten sonra her yabancı için ayrı düzenlenecek olan ikamet izin belgesi sayısına göre yeni ve eski değerli kağıt bedeli arasındaki farkın Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şube Müdürlükleri veya Büro Amirlikleri tarafından müracaat sahibiyle temasa geçilerek noksan yatırılan değerli kağıt bedelinin tahsil edilmesi, fazla yatırılan bedelin ise iade edilmesi sağlanacaktır.

(Örneğin 11/04/2014 tarihinden önce 206,00 TL yatıran ancak belgesi 11/04/2014 tarihinden sonra düzenlenen bir kişiye 206,00-50,00=156,00 TL iade edilecek, 206,00 TL lik tutar 5 kişilik bir aile için yatırılmış ve belge 11/04/2014 tarihinden sonra düzenlenmiş ise 5×50,00=250,00-206,00=44,00 TL tahsil edilecektir.)

Yukarıda belirtilen işlemlerdeki değerli kağıt bedelinin muhasebe birimleri tarafından tahsil edilecek olmasına rağmen söz konusu değerli kağıdın Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne zimmetle verilmesi uygulaması devam edeceğinden, yetkili memurların zimmet kaydının, adı geçen Genel Müdürlük tarafından değerli kağıda ilişkin sistemden üretilecek, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Değerli Kağıt Listesi”nin her onbeş günlük dönemler halinde bir yazı ekinde Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine bildirilmesi yoluyla kapatılacaktır.

Söz konusu listede, ikamet izni belgesinin kimin adına düzenlediği, düzenleme tarihi ile seri numarasına yer verilecek ve yetkili memurun bağlı bulunduğu birim amiri tarafından onaylanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Haydar KULAKSIZ
Bakan a.
Genel Müdür Vekili

DAĞITIM :

İçişleri Bakanlığına (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)
Gelir İdaresi Başkanlığına
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğüne