GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususlar nelerdir?

Karar ÖzetiHizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde  “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

                  (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

                  a) Yazılı olması.

                  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

                  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

                  ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

                  d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

                  e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

                  (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

                  (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

                  (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”  denilmek suretiyle teklif mektubunun üzerinde bulunması zorunlu hususlar belirtilmiştir.

Karar

Toplantı No:  2014/008
Gündem No:  30
Karar Tarihi:  27.01.2014
Karar No:  2014/UH.II-536
şžikayetçi:  
Mehmet Selimoğulları İnşaat Madencilik Otomotiv Nakliyat Orman Ürünleri Zirai Ürün Zirai Alet Hayvancılık Temizlik Tahmil Tahliye Yemek Sanayi Ve Ticaret Limited şžirketi, RUNGUÇPAşžA MAH. 41.SOKAK NO:1 ZEMİN KAT BURSA

İhaleyi Yapan Daire:  

Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Fahrettin Kerim Gökay Cad.Kadıköy Belediye Başkanlığı Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul 34722 İSTANBUL

Başvuru Tarih ve Sayısı:  

08.01.2014 / 848

Başvuruya Konu İhale:  

2013/154639 İhale Kayıt Numaralı “Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Dış Birimlerin İşlevselliğini Sağlamak Amacıyla 2014 Yılı Hizmet Alımı,” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:  

Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğütarafından 28.11.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Dış Birimlerin İşlevselliğini Sağlamak Amacıyla 2014 Yılı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Selimoğulları İnşaat Madencilik Otomotiv Nakliyat Orman Ürünleri Zirai Ürün Zirai Alet Hayvancılık Temizlik Tahmil Tahliye Yemek Sanayi ve Ticaret Limited şžirketi’nin 30.12.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.12.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2014tarih ve 848sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/167sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:  

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin  “teklif mektubunda teklif edilen tutarın yazı ve rakam ile birbirine uygun olmadığı”  gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif mektuplarında rakam ile belirtilen tutarın yazı ile yazılmasında sehven yazım hatası yapıldığı, söz konusu aykırılığın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmediği,

2) Aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin İETT mavi kart bedeline ilişkin açıklama yapmadıkları,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde      “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

                  (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

                  a) Yazılı olması.

                  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

                  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

                  ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

                  d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

                  e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

                  (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

                  (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

                  (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”  

hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu unsurlar belirtilmiş olup, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektubu sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ifade edilmiştir.

Başvuru sahibinin teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunun 5’inci maddesinde  “İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç rakam 5.921.774,58 TL yazı ile beşmilyondokuzyüzyirmibirbinyediyüzyetmişdört Türk Lirası altmışellisekiz Kuruş bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.”  ibaresine yer verildiği görülmüştür.

Birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam tutarın 5.921.774,58 TL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı, anılan isteklinin teklif tutarının 5.921.774,58 TL olarak mı, yoksa 5.921.774,68 TL olarak mı esas alınacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından, isteklinin teklif mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde belirtilenhak kaybına veya zarara uğrama veya zarara uğrama ihtimalinin bulunması şartının gerçekleşmediği; zira teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin zarara uğraması muhtemel bir hakkının olmadığı anlaşıldığından, başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut   GÜRSES

Başkan

Kazım   ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal   AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan   DEMİRTAşž

Kurul Üyesi

Hasan   KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi   GÜLEÇ

Kurul Üyesi

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinin 1’inci maddesinde yer alan, “Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin “teklif mektubunda teklif edilen tutarın yazı ve rakam ile birbirine uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif mektuplarında rakam ile belirtilen tutarın yazı ile yazılmasında sehven yazım hatası yapıldığı, söz konusu aykırılığın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmediği” şeklindeki   iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi isteklinin teklif mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olmadığı gerekçesiyle,    “itirazen şikayet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

Anılan kararda, başvuru sahibinin teklif mektubunun 5’inci maddesinde  “İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç rakam 5.921.774,58 TL yazı ile beşmilyondokuzyüzyirmibirbinyediyüzyetmişdört Türk Lirası  altmışellisekiz Kuruş bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.”  ibaresine yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam tutarın 5.921.774,58 TL olarak belirtildiği, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı, anılan isteklinin teklif tutarının 5.921.774,58 TL olarak mı, yoksa 5.921.774,68 TL olarak mı esas alınacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Yapılan incelemede, bahse konu hususun, teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunmasına ilişkin bir husus olmadığı, teklif mektubunda teklif edilen fiyat ile birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar karşılaştırıldığında, söz konusu istekli tarafından teklif edilen tutarın 5.921.774,58 TL olduğunun anlaşıldığı, teklif mektubunda teklif tutarının yazı ile ifade edilmesinde, kuruş hanesinin “ellisekiz”  yerine   “altmışellisekiz”  olarak hatalı yazılmasının farklı bir anlam   ifade etmediği, kaldı ki, işin yürütülmesi aşamasında bir çelişki yaşandığında aradaki farkın on veya iki kuruş olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibi isteklinin teklifinin   teklif mektubundaki yazım hatası nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığa konu ihalede, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinin1’inci maddesinde yer alan iddiası hakkında“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,bu iddia hakkında Kurul çoğunluğunca alınan  “itirazen şikayet başvurusunun reddine”  niteliğindeki Kurul kararına katılmıyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.