Ek Ders Ücreti Kimlere Ödenir?

 

DİĞER EK DERS ÜCRETLERİ

                       

2914 Sayılı YÖK kanunu uyarınca ders ücreti alan öğretim elemanları dışında kalan yüksek okul ve akademi personelinin ücreti ile konferans ücretleri her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilir. (657 S.K.Md.176’ nın 3803 S.K.Md.1 ile eklenen son fıkrası )

-4611 Sayılı 2001 yılı Bütçe Kanunu

 

I – EK DERS ÜCRETİ

 

             A) Polis   Akademisinde  ve  Yükseköğretim   Kurumları  Öğretim  Elemanları ile Yabancı Uyruklu  Öğretim  Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen;

             1) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara,2914  sayılı Yükseköğretim

Personel

Kanununa  Göre

2) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere,Okutmanlara

ödenenler kadar

B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  Personel  Kanununun  150 nci ve bu Kanuna 1323

sayılı  Kanunla  eklenen  ek 4 üncü  maddeleri  gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders

saati başına ödenecek ek ders ücreti;

 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları (Astsubay Sınıf okulları hariç), özel ihtisas okulları,  NBC,  İstihbarat ve Dil  Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlerden;

 

a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara,2914  sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununa  Göre

b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere,Okutmanlara

ödenenler kadar

2- Ortaokul ve ortaöğrenim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere,657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 176 ncı maddesine göre

C) Milli Eğitim  Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı   arasında imzalanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına  İlişkin  Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü” uyarınca görevlendirilen Milli  Eğitim  Bakanlığı personelinden sadece Uygulama Öğretmenlerine; Milli  Eğitim  Bakanlığı Öğretmen  ve Yöneticilerinin  Ders  ve  Ek Ders Saatlerine  İlişkin Esaslarda  öngörülen haftalık azami ücretli ek ders saatini geçmemek üzere  657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 176 ncı  maddesi  çerçevesinde  ilgili  üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılır.

 

D) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi  hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tesbit edilecek miktarda ders ücreti ödenir.

 

E) 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına göre, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinden veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve 2547 sayılı Kanunun anılan fıkrasındaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

 

F) 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 22.8.2000 tarih ve 2000/1214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen  yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az  yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

 

Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler  ile  gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

 

2. Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70 i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin  veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

 

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına;  unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite veya Yüksek Teknoloji Ensitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.

 

 Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

4- Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulu’ndan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşün birer örneği  Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

5. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

 

6. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

 

G) İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında görevlendirilecek personele 6.6.1985 tarih ve 3221 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve miktarlarda ek ders ücreti ödenir.

 

ve 3221 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve miktarlarda ek ders ücreti ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

-11.8.1987-87/12002 ve 27.9.1990 – 90/944 Bakanlar Kurulu Kararları,

 

-Polis okullarında ve polis eğitim merkezlerinde yapılacak ara, dönem sonu ve bütünleme sınavları ile komiser yardımcılığı kursunda yapılacak ara, kurs bitirme ve bütünleme sınavlarında dersi okutan öğretim elemanlarına; polis kolejlerinde yapılacak yaz, güz ve kış sınavları ile ek sınavlarda, sınav kurullarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere; ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ders ücreti kadar sınav ücreti ödenir.

 

-Polis Akademisinde yapılacak sınavlarda görevlendirilen öğretim elemanlarının ders ücretleri hakkında ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

2017 Ek Ders Ücreti:

2017 Yılı Bütçe Kanunu K cetveli

EK DERS hCRETİ

 

1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen; öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil) ve okutmanlara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve ek 4 üncü maddeleri gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına;

  1. a) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, østihbarat ve Dil Okulu, Harita Yüksek Teknik Okulu,
    yabancı dil okulları ve benzerlerinde ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara 2914 sayılı Kanuna göre
    belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti
    ödenir.
  2. b) Milli Savunma  Bakanlığı  bünyesindeki  yükseköğretim  kurumlarında  ders  vermek  üzere  diğer  yükseköğretim  kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.
  3. c) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurslarda ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

3-  Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisinde  ders  vermek  üzere  diğer  yükseköğretim  kurumlarından  görevlendirilen  öğretim elemanlarına øçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

4- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

 

6-   øçişleri   Bakanlığınca   Kaymakam   adaylarına   yönelik   olarak   düzenlenecek   eğitim   programlarında   ders   vermek   üzere görevlendirilenlerden ders görevlerini fiilen yerine getiren personele ders saati başına 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ek ders ücreti ödenir.

 

7- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34/A maddesi ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen; yükseköğretim kurumları öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarına 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, diğerlerine ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

8- Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu hniversitesi Rektörlüğü Arasında øngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü uyarınca yapılan
eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim
elamanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ders saati başına, 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesindeki ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın hniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal
öğretimde ödenen ders ücretlerinin dört katını geçmemek üzere hniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

9- Türkiye Orta Doğu Amme ødaresi Enstitüsü tarafından yürütülen “Kamu Diplomasisi Eğitim Programlarında” ders vermek üzere Enstitü dışından görevlendirilenlere ders saati başına, 2914 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda yer alan sınırlamalar dikkate alınmaksızın, 2914 sayılı Kanun uyarınca profesör unvanı için normal öğretimde ödenen ders ücretinin iki katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu program kapsamında ödenecek toplam ders ücreti bir yılda 360 ders saati karşılığını geçemez.

 

10- Askeri işyerleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek liselerinde eğitimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve øçişleri Bakanlığı arasında yapılacak ayrı Protokoller uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki öğretmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.