MALİYE MEVZUATIMilli Emlak Mevzuatı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İmar Planı Yapma Yetkisi

imar-10

 

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığının plan yapma yetkisi;

Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re’sen onaylamaya yetkilidir.

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re’sen yapar ve onaylar.

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder, gerektiğinde re’sen onaylar.

Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburidir. Re’sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

4046 sayılı Kanun kapsamında gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemine göre özelleştirme işlemleri yapılan  hizmet özelleştirilmesi niteliğindeki yatırımların yapılacağı yerlerde hazırlanan veya hazırlattırılan plânları, Özelleştirme İdaresince değerlendirilmek ve sözleşmeye uygunluğu konusundaki görüşü de alınmak kaydı ile imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın re’sen onaylamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili olup, her türlü ruhsatı ilgili belediye en geç iki ay içinde verir.

Plan yapımında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisi konusunda bazı yargı kararlarına aşağıda değinilmiştir;

-Cami binaları, kamunun ortak kullanımına ayrılmış olmakla birlikte resmi bina değil, umumi bina tanımı içinde yer aldığından, imar planının 3194 sayılı yasanın 9.maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca onaylanmasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.(Danıştay 6.D, 04.02.2003 T. 2001/6820 E, 2003/803 K)

-1/50000 ve 1/25000 ölçekli planlarda üniversite alanı olarak belirlenen taşınmazlarda yapılan kamu binası niteliğindeki vakıf üniversitesine ait binaların yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada, 1/50000 ve 1/25000 ölçekli planlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 9.maddesine göre bayındırlık ve iskân bakanlığınca ve daha önceden belediyeye sunulan aynı doğrultudaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının da ilgili belediyelerce onaylanıp onaylanmadığının araştırılması suretiyle karar verilmesi gerekir. (Danıştay 6.D, 22.09.2003 T. 2002/946 E, 2003/4410 K)

-Yalova Atatürk bahçe kültürleri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğüne tahsisli taşınmazın bir bölümünün belediyece plan değişikliği yapılarak sağlık, spor, eğitim ve kamu tesisleri alanına ayrılması üzerine, bayındırlık ve iskân bakanlığınca 3194 sayılı imar kanununun 9.maddesine göre taşınmazın tahsis şeklinin eski haline dönüştürülmesinde isabetsizlik görülmemiştir.(Danıştay 6.D, 13.11.1989 T. 1988/1120 E, 1989/2086 K)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.