Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

29.06.2006 tarih ve 11111 Sayılı Ödenek Üstü Harcamaların say2000i sistemi Üzerinden Engellenmesi ile ilgili Genel Yazı

Muhasebe-30

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.41/ 11111                                                                 29.06.2006

Konu: Ödenek Üstü Harcamalar

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32 maddesine göre; bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkisinin sınırı ise aynı Kanunun 31 inci maddesinin son fıkrasında “Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında “Maliye Bakanı merkezi yönetim bütçe kanununun uygulamasına ilişkin olarak; harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için gelir ve giderlere ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere gerekli önlemleri almaya, standartları belirlemeye, sınırlamalar koymaya, kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama ve gerçekleşmelerini izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslara bağlamaya ve bu hususlarda kamu idareleri için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, ödeneklerin dağıtımı ile ilgili esaslar, önceki yıl uygulamalarına koşut olarak, 5 sıra nolu 2006 Mali Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiş, ödeneklerin en kısa ve en seri bir şekilde elektronik ortamda harcama birimlerine gönderilmesi ile ilgili gerekli imkanlar da sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin ödenek üstü harcama yapmalarını engellemek ve ödenek kullanımlarını kontrol etmek üzere say2000i sistemi uygulama yazılımında değişiklik yapılmıştır. İdarelerin harcamalarında ödenek kontrolünün otomatik yapılmasına yönelik bu program değişikliği       1 Ağustos 2006 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır.

Yapılan bu değişikliğe göre, bütçelerin 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ait ekonomik kodlar ile 03-3-2-01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları, 03-3-4-01 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları, 03-4-2-01 Beyiye Aidatlarına ait ekonomik kodlar hariç olmak üzere, ilgili idarelerin harcama yapılan bütçe tertibinde yeterli ödeneğinin bulunmaması durumunda; bu harcamalar için muhasebe kaydı ve ödeme yapılması, yukarıda belirtilen tarihten itibaren say2000i sistemi tarafından otomatik olarak engellenecektir. say2000i sisteminde yukarıda belirtilen tertiplerde ödenek kontrolü yapılmayacak olması, idarelere bu tertiplerden ödenek üstü harcama yapma yetkisi verildiği anlamına gelmemektedir.

Yeterli ödenek olmaması sebebiyle bütçeye gider kaydı yapılamayanlardan 23 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen ekonomik kodlardan tahakkuk eden giderlerin 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilmesi tabidir.

Ödenek üstü harcamaların engellendiği ekonomik kodlarda değişiklik ihtiyacı olması durumunda gerekli duyuru ayrıca yapılacaktır. 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan söz konusu düzenlemenin, harcamaların yerinde ve zamanında yapılmasında her hangi bir aksaklığa yol açmaması için, idarelerin merkez ve taşra teşkilatına ödenek gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, belirtilen esaslara titizlikle riayet edilmesini ve idarelerce ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılmasını önemle rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Bilgi ve Gereği
  • 5018 sayılı Kanuna ekli Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine (1 sayılı liste)
  • 81 İl Valiliğine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.