Hizmet Alım İhalelerinde Banka Referans Mektubu Limiti Nedir? (Kik Kararı)

Muhasebe-16

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre yaklaşık maliyeti kaç liraya kadar olan ihalelerden banka referans mektubu istenilmez?

Toplantı No :2010/023

Gündem No :52

Karar Tarihi:

23.03.2010

Karar No :2010/UH.I-870

Şikayetçi:

Ufi Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Selahattin Eyyübi Cad. Ufi Apt. 2 Kat.1 Bitlis

İhaleyi yapan idare:

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yükseliş Mah. Mermutlu Sok. BİTLİS

Başvuru tarih ve sayısı:

02.03.2010 / 3758

Başvuruya konu ihale:

2010/5209 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.03.2010 tarih ve I.H.05.82.0263/2010-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 09.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufi Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 18.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.03.2010 tarih ve 3758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

3) İhaleden sonra istenmesine rağmen zarf açma ve belge kontrol tutanağının idare tarafından verilmediği,

4) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre başvuruya konu ihalede banka referans mektubu istenemeyeceği, bu gerekçeyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin beşinci fıkrasında; “Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında on iş günü olarak uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun hükmü gereğince, itirazen şikayet başvurusunun ihale işlem dosyası üzerinde yapılacak incelemeyle sonuçlandırılması esastır. Başvuru sahibinin iddiası, zarf açma ve belge kontrol tutanağının yazılı olarak istendiğine ilişkin ihale işlem dosyasında herhangi bir belge ve bilgi yer almadığından uygun bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; “İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. Ayrıca, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.” hükmüne yer verilmiştir.

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunun teklifle birlikte sunulacağı düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı, 140.157,00 TL olup ihalede hesaplanmış olan iki yaklaşık maliyet de bu tutarın altındadır.

Dolayısıyla, idari şartnamede isteklilerden banka referans mektubu sunmalarının istenmesi, yaklaşık maliyeti belirlenen tutarın altında olan hizmet alımı ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği yönündeki anılan Yönetmelik hükmüne aykırıdır. Bahse konu aykırılığın, ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olması, başvuru sahibi ve Enes Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması ve dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesine doğrudan etki etmiş olması karşısında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş olup ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.