Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN VAZGEÇME, HACZİ KABİL OLMAYAN MALLARIN HACZEDİLEBİLECEĞİNE DAİR YAPILAN ANLAŞMA, ÜCRET VE İKRAMİYENİN 1/4’ÜNÜN HACZEDİLEBİLECEĞİ, BORÇLU VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZORUNLU OLAN MİKTAR

Haciz-3

HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN VAZGEÇME, HACZİ KABİL OLMAYAN MALLARIN HACZEDİLEBİLECEĞİNE DAİR YAPILAN ANLAŞMA, ÜCRET VE İKRAMİYENİN 1/4’ÜNÜN HACZEDİLEBİLECEĞİ, BORÇLU VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZORUNLU OLAN MİKTAR

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.. 2008/9679
KARAR NO. 2008/12100
KARAR TARİHİ. 10.6.2008

> HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN VAZGEÇME–HACZİ KABİL OLMAYAN MALLARIN HACZEDİLEBİLECEĞİNE DAİR YAPILAN ANLAŞMA– ÜCRET VE İKRAMİYENİN 1/4’ÜNÜN HACZEDİLEBİLECEĞİ–BORÇLU VE AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN ZORUNLU OLAN MİKTAR

2004/m.83/a

ÖZET : Somut olayda borçlu evinde yapılan menkul haczi sırasında Emekli Sandığından aldığı emekli maaşının tamamının üzerine haciz konulmasına muvafakat etmiş olup, bu muvafakat yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde ( maaş haczinden önce beyan edildiğinden ) geçersizdir. Mahkemece borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu olan miktar İİK’nun 83 madde şartları içerisinde belirlenip, bu miktar üzerinden haczin kaldırılması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 83.maddesi gereğince borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu olan kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak haczolunacak miktar İİK’nun 83/2.maddesi uyarınca maaşının 1/4’ünden az olamaz. Menkul haciz sırasında borçlunun emekli maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat etmesi geçersizdir. Çünkü borçlu, maaşının tamamının kesilmesinin sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde ne gibi sonuçları olacağını ancak maaşının tamamı kesilince anlayabilir.

İİK’nun 83/a maddesinde haciz öncesi ve haciz sırasında haczedilmezlik hakkından vazgeçmenin geçersiz olacağı düzenlenmiştir ( HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E. ve 2004/196 K. ).

Somut olayda borçlu 12.08.2007 tarihli ve evinde yapılan menkul haczi sırasında Emekli Sandığından aldığı emekli maaşının tamamının üzerine haciz konulmasına muvafakat etmiş olup, bu muvafakat yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde ( maaş haczinden önce beyan edildiğinden ) geçersizdir.

Mahkemece borçlu ve ailesinin geçimi için zorunlu olan miktar İİK’nun 83 madde şartları içerisinde belirlenip, bu miktar üzerinden haczin kaldırılması gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. yar

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>