Üretim Tasdik Rapor Nedir? Üretim Tasdik Raporu Ne İşe Yarar?

‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu,,Bu rapor 4760 sayılı Ö.T.V.K.nun 8/1’nci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak, 04.11.2002 tarih ve 24926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.33)’deki formata uygun biçimde üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

Resmi Gazete No:
24926
Resmi Gazete Tarihi:
04/11/2002
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1)’ nun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2)” in 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının “Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden” başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde ise “Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler” in tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür.
Sözkonusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği, Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3)‘ nun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendi ile de vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Öte yandan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu(4)‘ nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türevlerinin, (I) sayılı listede yeralan mallar dışındaki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen vergiden Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek kısmı tecil edilecek, 12 ay içinde bu kullanımın gerçekleşmesi halinde de terkin edilecektir. Böylece, bu malların sanayide kullanımında ek bir vergi yükü yaratılmaması amaçlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı’na tanınan ve yukarıda belirtilen yetkilere dayanılarak, solvent türevlerinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında teslimine ilişkin tecil-terkin uygulaması ile bu uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup konuya ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

I _ TASDİKİN AMACI VE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; tasdik hizmeti verilen imalatçının, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında tecil-terkin ve/veya indirimli teminat uygulamasından yararlanması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığının tespitidir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında tecil-terkin ve indirimli teminat uygulamalarından yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile belirlenmiştir. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdikte de 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile konuya ilişkin olarak bundan sonra yayımlanacak tebliğ ve benzeri düzenlemelerdeki esaslar aranacaktır.

II _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK ÜRETİM TASDİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Üretim tasdik raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) nolu ekini oluşturan raporun içeriğine uygun olarak hazırlanır. Bu Tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip üretim tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki bilgilere raporda yer verilmesine veya belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

1. Bilanço,
2. Sanayi Sicil Belgesi,
3. Kapasite Raporu.

Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora eklenecektir.

Ayrıca, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği(6)‘ nin ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “13- Üretim Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır.

III _ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Yeminli mali müşavirlerin yapmış olduğu incelemenin amacı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanılması için aranılan şartların yerine getirilip getirilmediğini, aranılan şartlara uygun olarak üretimin yer ve zaman itibarıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla bu konu ile sınırlı olmak üzere ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

IV _ RAPORUN TESLİMİ

Üretim tasdik raporu, tecil işlemini yapan vergi daireleri veya mal müdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar, vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.

Tebliğ olunur.

EK 1: YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜRETİM TASDİK RAPORU
EK 2: RAPORUN İÇERİĞİ

(1) 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
(2) 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
(3) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
(4) 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
(5) 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
(6) 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.