Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hk genel yazı

Bayan-21

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/500-02/8317                                                                  10/05/2006

Konu :

Bilindiği gibi, 29/04/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında; “Muhasebe yetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı göz önünde tutularak, kadın ve erkek nüfus cüzdanlarının her biri ile uluslararası aile cüzdanlarının en fazla üçerbin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üçerbin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında verilir. Doğum bildirimlerinin kanunî süresi içinde yapılması halinde düzenlenecek nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı yazım nedeniyle iade edilen nüfus ve aile cüzdanları değerli kâğıt bedelinden düşülür.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, yetkili memurlara zimmetle verilen nüfus cüzdanlarından doğum bildirimlerini kanuni süresi içinde yapanlardan değerli kağıt bedeli alınmayacak, hatalı yazım nedeniyle iptal edilen nüfus ve aile cüzdanlarının bedeli ise ilgililerin zimmetinden düşülecektir.

Buna göre;

1- Nüfus idarelerince doğum bildirimlerini kanuni süresi içinde yapmaları nedeniyle değerli kağıt bedeli alınmayanlara ilişkin bir liste tanzim edilerek, listede nüfus cüzdanının seri ve sıra numarası, T.C. kimlik numarası, kime verildiği, doğum tarihi ve verildiği tarih belirtilerek harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe birimine intikal ettirilecektir.

Nüfus idarelerince muhasebe birimine intikal ettirilen liste, muhasebe işlem fişi ekine bağlanmak suretiyle Değerli Kağıt İşlemleri Hesabına borç, Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabına alacak,

2- Hatalı yazım nedeniyle iade edilen nüfus ve aile cüzdanları ise teslim alma fişi düzenlenerek ambara alınacak ve Değerli Kağıt Ambarları Hesabına borç, Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabına alacak,

kaydedilmek suretiyle yetkili memurun zimmetinden düşülecektir.

Bilgilerini ve ilgili muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.