Kamu İhalelerinde İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar

İstisna Alımları
4734 sayılı Kanun’un “istisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi hükmüne göre;
“…
(f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere Kurumunuzun 4734 sayılı Kanun’un 3/f maddesi kapsamında yapmış olduğu alımlar, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun’a tabi değildir. Yani 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünün Kurumunuza tatbiki mümkün değildir.
“….. Kurumu Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın başta 23’üncü maddesi olmak üzere sair maddelerinde de doğrudan temin açısından bir miktar veya yüzde kısıtlaması mevcut değildir.

Bu nedenledir ki Esaslar’ın 23’üncü maddesinde sayılan hal ve şartlarla herhangi bir limite bağlı olmaksızın Kanun’un 3/f maddesinde sayılan alımları doğrudan temin yolu ile alabilir.

Bu doğrultuda Kanun’un 3/f maddesi kapsamına dâhil olan mal alımlarınız, Esaslar’ın 23’üncü maddesi kapsamında ise (Esaslarda yer alan hükümler tatbik edilmek üzere) doğrudan temin kapsamında alıma konu edilebilir. Zira Kanun’un 3/f maddesi kapsamındaki alımlarınızda Kanun’un öngörmüş olduğu ihale usulleri veya doğrudan temin usulü değil Esaslar’da yer alan hükümler uygulanacaktır.

4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (e) bendi hükmü gereği Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve hizmetler için DMO’den yapılacak alımlar tıpkı yukarıda izah edilen 3/f maddesi kapsamındaki alımlar gibi ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun’a tabi değildir. Bu nedenle DMO’dan yapılacak alımlar için açık ihale usulü ya da doğrudan temin usulü kullanılmaz.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Geçici 4 üncü maddesinin 4761 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile değişik (c) bendinde; Kanun kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirlenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu hükümden hareketle Maliye Bakanlığının, Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin 2003/1 Sıra Nolu Genelgesinin ”lV- DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALIMLAR” maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve 25 Şubat 2003 tarih ve 25031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun kapsamına giren kuruluşların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlara ilişkin usul ve esaslar söz konusu Genelge dikkate alınarak yürütülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.