İhalede TURSAB üyelik belgesini tamamlattırılabilir mi?

ihale-2

Toplantı No: 2015/020
Gündem No: 45
Karar Tarihi: 18.03.2015
Karar No: 2015/UH.II-857
Şikayetçi:
Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.02.2015 / 18276

Başvuruya Konu İhale:

2014/167661 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Ulaşım Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Mavi Yeşil Tur. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Merkez Mah. Eyüp Yolu Korallar İş Merkezi No: 8/34 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kartal Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü,

Yukarı Mahalle Belediye Caddesi No: 6 Kartal/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/167661İhale Kayıt Numaralı “Sosyal ve Kültürel Amaçlı Ulaşım Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Kartal Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 08.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sosyal ve Kültürel Amaçlı Ulaşım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mavi Yeşil Tur. Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.02.2015 tarih ve 18276 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname gereği sunulması mecburi olan TURSAB üyelik belgesini teklif kapsamında sunmadığı, idare tarafından bu belgenin daha sonra yazı ile istekliden istenerek tamamlatılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif kapsamında İdari Şartname gereği sunulması mecburi olan D-2 yetki belgesini sunmadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının Sosyal ve Kültürel Amaçlı Ulaşım Hizmet Alımıolarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

45+1 kişilik(otobüs)il dışı ulaşım hizmeti

KM

500.000

2

31+1 kişilik(otobüs)il dışı ulaşım hizmeti

KM

100.000

3

45+1 kişilik (otobüs) şehir içi günü birlik ulaşım hizmeti

KM

70.000

4

31+1 kişilik (otobüs) şehir içi günü birlik ulaşım hizmeti

KM

10.000

5

Araçların bekleme süresi

GÜN

30

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde;

 

“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) TURSAB A SINIFI SEYAHAT ACENTE YETKİ BELGESİ  – D2-B2 TÜRÜ YOLCU TAŞIMA YETKİ BELGESİ.” düzenlemesi yer almaktadır.    

 

Aynı düzenlemenin İhale İlanı’nın “4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında da yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında, 7305 belge numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi’nin yer aldığı, bunun dışında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi olduğunu gösterir TÜRSAB veya başka bir merci tarafından verilmiş bir belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 İdare tarafından doldurulan “Zarf açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda, “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge” başlıklı sütunda ihaleye katılan tüm istekliler için “Var” ibaresine yer verildiği, tutanağın komisyon üyeleri tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye iştirak eden tüm istekliler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi’nin teklifleri kapsamında sunulduğu, 3 isteklinin ise söz konusu Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin yanı sıra Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olduğunu gösterir belgeyi de sunduğu anlaşılmıştır.

 

Öz-Tur Tur. Tek. Oto. ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosayı kapsamında B2 yetki belgesi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer dört istekliden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyeliklerinin güncelliğinin teyit edilmesi maksadıyla bilgi istenildiği ve dört isteklinin de TÜRSAB’dan alınan üyeliklerinin güncel olduğunu gösterir belgeyi idareye sundukları anlaşılmıştır.

 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 1’inci maddesinde; işletme belgesinin Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini ifade ettiği, 3’üncü maddesinde; seyahat acentalarının gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplandığı, (A) Grubu seyahat acentalarının 1’inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görebildikleri, 4’üncü maddesinde; Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almanın zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 8’inci maddesinde;“(1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

(2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.”,

 

“Yeni seyahat acentası kurulusu başvuru belgeleri” başlıklı 9’uncu maddesinde;“(1) Seyahat acentası isletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur…”,

 

“Kuruluş ve işletme belgesi” başlıklı 13’üncü maddesinde;“(1) Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine baslar.” hükümleri,

 

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 2’nci maddesinde ise; “Seyahat Acentalarının Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne üye olmaları zorunludur. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun olarak seyahat acentalığı belgesi almak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na müracaat edenlerden talebi uygun görülenlere, dosyasının tamamlanmasından sonra, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne üye olmaları bildirilir. Birliğe üye olan seyahat acentalarına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nca seyahat acentası belgesi verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, seyahat acentası sıfatının, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanıldığı, seyahat acentasının Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlayabileceği anlaşılmış olup, bu çerçevede seyahat acentası işletme belgesinin alınabilmesi için acentaların TÜRSAB’a üye olma zorunlulukları bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi’nin söz konusu firmanın acente olarak faaliyette bulunma iznine sahip olduğunu, dolayısıyla TÜRSAB’a üye olduğunu gösterdiği, kaldı ki ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “Tursab A Sınıfı Seyahat Acente Yetki Belgesi” ibaresinden maksadın Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Seyahat Acentesi İşletme Belgesi olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi’nin sunulmasının yeterlilik kriterini sağlamak için yeterli olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında TÜRSAB’a üye olduklarını gösterir belge/belgelerin sunulmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

“İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler” ile ilgili olarak İhale İlanı’nın 4.1.1.3. üncü maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde;Tursab A Sınıfı Seyahat Acente Yetki Belgesi  – D2-B2 Türü Yolcu Taşıma Yetki Belgesi.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesi gereğince teklif dosyası kapsamında;  Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış geçerlik tarihi 28.06.2017 olan B2 yetki belgesinin sunulduğu, D2 yetki belgesine ise teklif dosyası kapsamında yer verilmediği görülmüştür.

 

 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde;“(1) Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

(2) Servis taşımaları hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir…” hükmü,

 

“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;“uu)Taşıt belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

ddd) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ifade eder.” hükmü,

 

“Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

 

“Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde; “(2) B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c) B3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

verilir.

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,      b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.” hükmü,

 

“Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar” başlıklı 8’inci maddesinde; “a) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.

c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.” hükmü,

 

“Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 13’üncü maddesinde ise; “(2) B türü yetki belgeleri için;

b) B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

(4) D türü yetki belgeleri için;

b) D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” hükmü,

 

“Taşıma sözleşmesi” başlıklı 39’uncu maddesinde;“(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır.            

(2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.

           

(3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.           

(4) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.         

(5) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.        

(6) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerine göre anılan Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almalarının zorunlu olduğu, yetki belgesi sahiplerinin, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunmalarının yasak olduğu, Yönetmelik kapsamında bulunan yetki belgelerinden olan B2 yetki belgesinin tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, D2 yetki belgesinin ise tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verileceği anlaşılmaktadır. Kullanılma amacı, kapsamı ve belge alma koşulları bakımından B2 yetki belgesinin D2 yetki belgesinden daha kapsamlı bir belge olduğu ve B2 yetki belgesine sahip olan kişilerin, D2 yetki belgesine sahip olan kişilerin yapacakları faaliyetleri de yapabileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, her ne kadar İdari Şartname’de B2 yetki belgesi ve D2 yetki belgesi istenilmişse de, D2 yetki belgesini sunmadan, D2 yetki belgesinden daha geniş yetki veren ve D2 yetki belgesini kapsayan bir belge olan B2 yetki belgesini sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idari şartnamenin 7.1.(h) maddesini karşıladığı anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.