Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Nelerdir?

Denetçi-6

GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI

 

Denetim işlevini yerine getirecek uzmanların niteliklerini ve denetimlerini sürdürürken yerine getirmeleri gerekli görevlerini belirleyen bir takım standartlar belirlenmiştir. Söz konusu standartlar aynı zamanda denetçiye bir çalışma biçimi sağlaması ve yol göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Ancak, Genel Kabul Görmüş , her bir özel denetim anlaşması için denetçilere ayrıntılı olarak yol gösteren ve onlara denetim sırasında neler yapmaları, hangi denetim işlemlerine başvurmaları gerektiği gibi hususlarda ayrıntılı bilgiler veren standartlar değildir. Bu standartlar genel olarak kaliteli bir denetimin çerçevesini belirlerler. Denetim standartları, denetim eyleminin konusu ve denetçinin çalışmasının kalitesi ile ilgilidir. Kaliteli bir denetim çalışması, ancak Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülen bir çalışmadır.

Ancak Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denetim faaliyetleri açısından uyulması gereken asgari (minimum) standartlardır. Bunları azami kurallar olarak düşünmemek gerekir. Karşılaşılan durumu dikkate almadan sadece standartlara dayanarak denetim kapsamını daraltmaya çalışan bir denetçi denetim standartlarının ruhuna aykırı davranmış olur.[1]

Söz konusu standartlar başlıca üç temelde geliştirilmişlerdir. Bunlar;

a- Genel Standartlar

b- Çalışma Sahası Standartları

c- Raporlama Standartları

olmak üzere üç ana grupta toplanır. Bu standartlar ise;

 • Genel Standartlar :
 • Denetim bir uzman olarak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip kişi veya kişilerce yapılmalıdır.
 • Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler bağımsız düşünme mantığı içinde olmalıdır.
 • İncelemenin yapılmasında ve denetim raporunun hazırlanmasında gerekli mesleki özen ve titizlik gösterilmelidir.
 • Çalışma standartları :
 • İş iyi bir biçimde planlanmalı ve varsa yardımcılar iyi bir şekilde kontrol edilmelidir.
 • Denetim işlemlerinin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol sisteminin gerektiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 • İncelenen finansal tablolar hakkında bir denetim görüşüne varmak için soruşturmalar, gözlemler teftiş ve doğrulamalar yoluyla yeterli kanıtlar elde edilmelidir.
 • Raporlama Standartları :
 • Denetim raporu finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu belirtmelidir.
 • Denetim raporu cari dönemdeki muhasebe ilkelerinin aynen geçen dönemdeki gibi, değişmeden uygulanıp uygulanmadığını belirtmelidir.
 • Finansal tablolardaki açıklayıcı notlar, raporda aksi belirtilmedikçe, makul ölçüde yeterli sayılmalıdır.
 • Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüşe yer verileceği ya da bir görüş belirtilemeyeceği savını açıklamalıdır. Genel bir görüş belirtilmediği zaman bunun nedeni de açıklanmalıdır. Herhalde bir denetçinin ismi ile finansal tablolar arasında bir ilişki varsa, rapor denetçinin incelemesinin niteliği ve varsa aldığı sorumluluğun derecesi hakkında çok belirgin bir açıklama getirmelidir.

şeklinde açıklanmıştır.

[1] Ersin Güredin, Denetim age. s. 26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.