Yemek Yardımından Lokanta vb Yerlerden Yemek Suretiyle Yararlanılabilir mi?

personel-10

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından
hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile il-
gili esasları belirlemektir.
Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar
hakkında uygulanır.
(Değişik: 30/3/1998 – 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın
Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan
faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile
çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve hareka-
ta katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.
Yardım Şekli

Madde 3 – Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılı-
ğında nakten bir ödemede bulunulmaz.
Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yeme-
ği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan me-
murlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne
kadar yemek verilebilir.
Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 – Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin ya-
rısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre
kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.
Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alın-
mak suretiyle yapılır.
Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.2155
sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayın
bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe
göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek
bedelinin tamamı kendilerinden alınır.
Yardımın Şartları

Madde 5 – Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek,
memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya
bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.
Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının as-
gari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yet-
kili amirin onayı ile kurulabilir.
Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır.
Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.
Mevcut Yemek Servislerinden Faydalanma

Madde 6 – Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerin-
deki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci
ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.
Yemek Servisi Hizmetleri

Madde 7 – Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görev-
li birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar
memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca
yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabi-
lir.
Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tara-
fından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

Defter ve Belgeler

Madde 8 – Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur.Ambar
kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları
belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.
Yemek Maliyetinin Hesabı

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrola-
rında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortis-
man, su,elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.
Özel Beslenme

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 16/03/2006 tarihli B.05.0.MAH.071.00.01/2805 sayılı yazı.
İlgi yazının incelenmesinden, Devlet Memurlarına yapılan yemek yardımının lokanta veya marketlerden sağlanıp sağlanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
1) Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar belirtilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele, yiyecek yardımının lokanta veya marketlerden karşılanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, 14/01/2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların

yemekhanelerinden karşılamaları, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması şartıyla mümkün bulunmaktadır.
2) Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, bu maddede belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alınmış, aynı maddenin (a) bendinde ise genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşlar arasında sayılmıştır.
Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan “hizmet” tanımı kapsamında yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerine yer verilmiştir.
Buna göre, kurumlar çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, kurum bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda belirtilen Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin de söz konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle ihale edilerek piyasadan satın alınmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Ancak, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı konulan ödeneğin lokanta ve benzeri yerlere aktarılması suretiyle personele yemek yedirilmesine imkan bulunmamaktadır.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.