Yapım İşlerinde İdari Şartnamesi Nasıl Hazırlanır?

İdari şartname

Yapım işlerinde düzenlenecek idari şartname, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 15’inci maddesinde konuyla ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

İdari şartname
MADDE 15 – (1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.
(2) İdare, tip idari şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

Ek-2

AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE

UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1-İş sahibi İdarenin;

 1. a) Adı:……………………………………………………………………………………………………………
 2. b) Adresi:……………………………………………………………………………………………………….
 3. c) Telefon numarası:………………………………………………………………………………………..
 4. d) Faks numarası:…………………………………………………………………………………………….
 5. e) Elektronik posta adresi:………………………………………………………………………………..
 6. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı:…………………………………………………………….

1.2-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

 1. a) Adı:……………………………………………………………………………………………………………
 2. b) Yatırım proje no’su/kodu:…………………………………………………………………………….
 3. c) Miktarı (fiziki) ve türü:………………………………………………………………………………..
 4. d) Yapılacağı yer:……………………………………………………………………………………………
 5. e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:………………………………………………………………………….

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

 1. a) İhale usulü: Açık ihale.
 2. b) İhalenin yapılacağı adres:……………………………………………………………………………..
 3. c) İhale tarihi:………………………………………………………………………………………………….
 4. d) İhale saati:…………………………………………………………………………………………………..
 5. e) İhale komisyonu toplantı yeri:……………………………………………………………………….

Madde  4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                 

4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 1. a) İhale dokümanının görülebileceği yer:……………………………………………………………
 2. b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:………………………………………………………
 3. c) İhale dokümanı satış  bedeli (varsa vergi dahil) :……………………………………………..

4.2-İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

 

4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

4.4- (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /41 md.) İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

 1. a) Tekliflerin sunulacağı yer:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 1. b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi):………………………………………………………………
 2. c) Son teklif verme saati (ihale saati):………………………………………………………………..

5.2-Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5-Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale Dokümanının  Kapsamı

6.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 1. a) İdari şartname.
 2. b) İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler.
 3. c) Sözleşme tasarısı.
 4. d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.
 5. e) Standart formlar.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                      7.1-İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. b)  (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 1. d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
 2. e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 3. f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4. 2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
 5. h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 6. i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi.
 7. j) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
 8. k) Bu şartnamenin 8 nci veya 36.4 üncü maddelerinde istenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
 9. l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 10. m) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.
 11. n) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
 12. o) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 1. p) (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) ……………………………………………1

 

(Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (k), (m), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (k), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin sunulması gerekir.

(Son paragraf : 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md. ile kaldırılmıştır.)

7.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:[1] 1.1

7.2.1-……………………………………………………………………………………………………………………

7.2.2– …………………………………………………………………………………………………………………..

7.2.3-……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.3.1-…………………………………………………………………………………………………………………..

7.3.2-…………………………………………………………………………………………………………………..

7.3.3-…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

7.4(Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 30 md.) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: ………………………………………………………………………….……….…..[2]

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

7.5-…………………………………………………………………………………………[3]

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

7.6. Belgelerin sunuluş şekli (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.)

7.6.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 31 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

 

7.6.2– Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.6.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

 

7.6.4- Aşağıda 7.6.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

 

7.6.4.1………………………………………………….…………………………..………… 3.1

 

7.6.5– Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

7.6.6- (Değişik: 26/02/2006 – 26092 R.G. /11 md.)* Bu şartnamede isteklilerden Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı [4]                            ……………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar

9.1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 1. a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
 2. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
 3. c) İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
 4. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
 5. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
 6. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
 7. g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.

9.2-İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.3-Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

9.4-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri                                                

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

 1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 3. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
 4. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
 5. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
 6. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, İdare tarafından ispat edilen.
 7. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
 8. Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
 9. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
 10. Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar

11.1-İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 1. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
 2. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
 3. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
 4. d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif
 5. e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

11.2-Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

 

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

14.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2-Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

14.3-Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

14.4-Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içinde verilir.     

                                                                                                                                            

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması     

15.1-İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

15.2-Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

15.3-Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

15.4-Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

16.1-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Madde 17- İş Ortaklığı

17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.

17.3-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

17.4-İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.

17.5-İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 18- Konsorsiyum [5]

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Madde 19- Alt Yükleniciler [6]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

      III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 20- Teklif ve Sözleşmenin Türü ile Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği[7]

(Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 33 md.)

 

20.1-……………………………………………………………………………………………………………… 7.1

20.2-…………………………………………………………………………………….7.2

 

 

 

 

 

 

Madde 21- Teklifin Dili [8]

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

Madde 22- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi [9]

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Madde 23- Tekliflerin Sunulma Şekli

23.1-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

23.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

23.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

23.4-Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

23.5-Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

 

Madde 24- Teklif  Mektubunun Şekli ve İçeriği

24.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

24.2-Teklif mektubunda;

 1. a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 2. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
 3. c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 4. d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

Zorunludur.

24.3-Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı yada yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir.

24.4- (Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 35 md.) Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 25- Tekliflerin Geçerlilik Süresi [10]

25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az………………………………….. takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

25.2- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 36 md.) İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

 

25.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

25.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 26- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

26.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2-(26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

26.3-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir.

  

Madde 27- Geçici  Teminat

27.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

27.2- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 37 md.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

27.3- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 37 md.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

27.4-Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 28- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

28.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası.
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

28.2-(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

28.3-İlgili mevzuatına göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

 

28.4-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş  teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

28.5-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

28.6-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

Madde 29- Geçici Teminatın Teslim Yeri

29.1-Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

29.2-Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 30- Geçici Teminatın İadesi

30.1-İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilecektir.

30.2-İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

30.3-İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(30.4 maddesi 22/06/2005 – 25853 R.G. / 86 md. ile kaldırılmıştır.)

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA

İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 31- Tekliflerin Alınması ve Açılması

31.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

31.2-İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

31.2.1-İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

      31.2.2-İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına  bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

31.2.3- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 38 md.) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

31.2.4- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 38 md.) 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir.

      31.2.5-Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

 

 

Madde 32- Tekliflerin Değerlendirilmesi          

32.1(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /43 md.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

32.1.1-Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2-Ancak,

 1. a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
 2. b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

 

32.1.3- Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

 

32.2-Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

32.2.1-Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

32.2.2-En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

32.2.3-Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

32.2.4-İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün  içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 33- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

33.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

33.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

33.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

 

Madde 34- Aşırı Düşük Teklifler

34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

34.2-İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Madde 35- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

35.1-İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

35.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

35.3-Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde İdare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de talep eden istekliye bildirecektir.

Madde 36- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

36.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 11

36.2-Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

36.3-Bu Şartnamenin 22 inci maddesi gereğince Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceğinin öngörülmesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedelin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.

36.4-Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:………………………………………………. 12

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Madde 37- İhalenin Karara Bağlanması

37.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

37.2-İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

 

Madde 38- İhale Kararının Onaylanması

38.1-İdare, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekleyecektir.

38.2-İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

38.3-İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise     hükümsüz sayılır.

Madde 39- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

39.1-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7 nci) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.

39.2-İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde İdare, talep tarihini izleyen beş (5) gün içinde bir yazı ile gerekçelerini bildirecektir.

39.3-İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Madde 40- Sözleşmeye Davet

40.1-Bu Şartnamenin  39.2 nci maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini veya Maliye Bakanlığı vizesi gereken hallerde, bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7 nci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki (12) gün ilave edilecektir.

40.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir.

40.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 41- Kesin Teminat

41.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında  kesin teminat alınır.

41.2- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 39 md.) İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 42- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

42.1- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 40 md.) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.1.1(Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 40 md.) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde  bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.

 

           42.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

42.3-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 43- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

43.1- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 41 md.) İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.

 

43.2-Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

43.3-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

43.4-Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

44.1-İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 40.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş  (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

44.2-Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanır.

Madde 45- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

45.1-Sözleşme bedeli, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen tutarı aşan sözleşmelerde, Kamu İhale Kurumu payı yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kurum hesaplarına yatırılacaktır.

 

45.2-İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

45.3-……………………………………………………………………………………. 13

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

45.4-Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

45.5-Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

 

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 46- Ödeme Yeri ve Şartları

46.1-Yüklenicinin hakedişi ……………………………………………………………………………………………

saymanlığınca/muhasebe müdürlüğünce ödenecektir.

46.2-Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

46.3-Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

46.4-Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı taktirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.

46.5-Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

 

YILLAR                                      ÖDENEK (%)

…………………………..                     ……………………………….

               …………………………..                     ……………………………….

…………………………..                     ……………………………….

Madde 47- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı 14

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında ………………………………………………..

Avans verme oranı sözleşme bedelinin…………………………………………………………………….

Madde 48- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları 15

Yükleniciye fiyat farkı …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Madde 49- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi

49.1-Sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren…………………………(rakam ve yazıyla)……………………… gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

49.2-İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren…………………………………….(rakam ve yazıyla)………………………………………………………………………………………………….takvim günüdür.

49.3-Bu Şartnamenin 50 nci maddesinde belirlenen çalışılamayacak günler, bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.

Madde 50- Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..tarihleri arasıdır.

Madde 51- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir:

 1. a) Doğal afetler.
 2. b) Kanuni grev.
 3. c) Genel salgın hastalık.
 4. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
 5. e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun;

 1. a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
 2. b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
 3. c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
 4. d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
 5. e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,                                   

Zorunludur.

51.3-Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum İdarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

Madde 52- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

52.1-Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

 1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
 2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin % 10’una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ise sözleşme bedelinin % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.

52.2-İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

52.3-İşin, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir.

52.4-Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, İdare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır.

Madde 53- Gecikme Halinde Alınacak  Cezalar 16

53.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin……………………………………(rakam ve yazıyla)………………………………………oranında gecikme cezası kesilir.

    

53.2-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde belirlenen bir kısmının öngörülen sürede bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin……………………………..(rakam ve yazıyla)…………………………………………………. oranında kısmi gecikme cezası kesilir.

Madde 54- İş ve İşyerinin Sigortalanması

Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

Madde 55- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

55.1-Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

55.2-Kısmı kabuller konusunda, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi ile sözleşme tasarısı ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 56- Yapım İşinin Kısmi Kabulü 17

Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılması ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                           

Madde 57- Anlaşmazlıkların Çözümü

57.1-Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu edilebilecektir.

57.2-Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Madde 58- İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları (Ek:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 42 md.)18

……………………………………………………………………………………………………

 

 

VI- DİĞER HUSUSLAR 19

                                           

 

 

 

1 İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması halinde, bu belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde bu bent boş bırakılacaktır.

 

1.1  İdareler; isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek 7.2  ve 7.3 üncü  maddelere yazacaktır.

 

2 İdareler; ihale konusu işte, iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işleri, ihaleye konsorsiyumların katılabileceğinin öngörüldüğü durumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren her bir kısmı ile ilgili olarak konsorsiyum ortakları için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işi belirleyerek 7.4 maddesine yazacaktır.

 

[3]  İdareler; iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağını belirleyerek 7.5 inci maddeye yazacaktır.

3.1 İdareler, belgenin alındığı ülkedeki T.C.Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tuttuğu resmi makamlardan alınmayan belgeleri burada belirtecektir.

* (Yürürlük: 22/02/2006)

[4] İdareler; yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördükleri durumlarda, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

 

    İdareler; yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalmakla birlikte yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılmalarını öngördükleri ihalelerle yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin üzerinde olan ihalelerde ise, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

[5] İdareler; konsorsiyumların ihaleye katılamayacaklarını öngörmeleri halinde bu maddeye Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezyazacaklar; konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerini öngörmeleri halinde ise, bu maddeyi aşağıdaki şekilde düzenleyecektir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

   Konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği konsorsiyum anlaşmasını (konsorsiyum beyannamesi) da teklifleriyle beraber sunacaktır.

İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenecektir.

   Konsorsiyum anlaşmasında (konsorsiyum beyannamesi) ve sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.

 (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 32 md.) Ayrıca; idareler, konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerini öngördükleri durumlarda, konsorsiyumlara ilişkin olarak ihaleye katılım için istenen belgeler ile yeterlik kriterlerine ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin hususları ve 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunlu olan hususlardan konsorsiyumlarla ilgili olanları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Şartnamenin ilgili maddelerinde düzenleyecektir.

[6]  İdareler; ihale konusu işte, isteklilerin alt yüklenici çalıştırabilmesini öngörmediği durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İdareler; ihale konusu işte, isteklilerin alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vermelerini öngörmesi durumunda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de İdarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

7.1 İdareler; yapım işinin özelliklerine göre anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif almayı öngördükleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

“İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.”

İdareler; yapım işinin özelliklerine göre teklif birim fiyat üzerinden teklif almayı öngördükleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

“İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”

7.2 Kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla yapım işi için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, kısmi teklif almak suretiyle ihale yapılması öngörülüyorsa, işin kısmi teklif verilebilecek her bir kısmı burada belirtilecek, kısmi teklif öngörülmüyorsa bu madde boş bırakılacaktır.

[8]  İdareler; işin özelliğine göre aşağıdakilerden uygun olan seçeneği esas alarak bu maddeyi düzenleyecektir:

a) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

b) Aşağıda belirtilen belgeler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

1-……………………………………………………………………………………….

2-………………………………………………………………………………………..

 9 (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 34 md.) İdareler; yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ve sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördükleri ihalelerde, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

İdareler; yerli ve yabancı bütün isteklilerin ihaleye katılabileceği durumlarda, Türk Parası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebilmesini öngörüyorlar ise, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği ile ödemeye esas para birimini bu maddede düzenleyecektir.

[10] İdareler; teklif geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az kaç takvim günü olması gerektiğini belirleyerek madde metnine yazacaktır.

11 İdareler; 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esası yerine fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınması suretiyle belirlenmesini öngörebilirler. Ancak bu durumda idareler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak fiyat dışı unsurların neler olduklarını ve bu unsurların parasal değer olarak karşılıklarını belirleyerek 36.1 inci maddenin metnine yazacaktır. Parasal değer olarak ifade edilemeyen fiyat dışı unsurların, oransal değer olarak ifade edilmesi mümkündür.

12 İdareler; yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin üzerinde olan ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmedikleri durumlarda, 36.4 üncü maddenin metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

İdareler; yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin üzerinde olan ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulayacakları durumlarda ise, 36.4 üncü  maddenin metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % …………………………………………..(rakam ve yazıyla)…………………………………oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak, yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklifine, teklif ettiği bedelin  %……… ………………….(yukarıdaki oranın aynısı yazılacaktır)…………………………………eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

13  İdareler; sözleşmenin notere tescil ve onayını gerekli gördükleri taktirde, bu hususu 45.3 üncü madde de açık olarak düzenleyecektir.

14 İdareler; avans ödenmesini öngörmüyorlar ise maddeye “Avans verilmeyecektir” yazacaklar; avans ödenmesini öngörüyorlar ise maddeye “Avans verilecektir” yazıp, avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek madde metnine dahil edecektir. Bu durumda İdareler, aşağıda yer alan avans ödenmesine ilişkin hükümleri de aynen maddeye ekleyerek madde metnini düzenleyecektir:

“Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında;

 1. a) Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli,
 2. b) Taahhüdün ifası için gerekli ihzarat malzemesinin temini,
 3. c) Makine, ekipman, malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması,

gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere yukarıda belirlenen tutarda avans verilecektir.

Ortak girişimlerde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı, avans teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

Avans def’aten / dilimler halinde aşağıdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir;

(a) [………………………..avans dilimi ve tarihi………………………..]

(b) [………………………..avans dilimi ve tarihi………………………..]

(c) [………………………..avans dilimi ve tarihi………………………..]

Yüklenici, yukarda belirtilen  tarihte/tarihlerde ödenecek avans tutarının tümünü bir defada almak istemez ise, bunu ödenmesi kararlaştırılan yıl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktarı, hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranıyla çarpımından elde edilecek tutarı geçemez.

Yüklenicinin avans alması için İdareye yapacağı yazılı başvurusunda, işbu avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile ifa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretleri ve benzeri geçerli belgeleri en kısa sürede İdareye verecektir.

İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def’aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:

 1. a) Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır.
 2. b) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir.
 3. c) Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır.
 4. d) Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
 5. e) İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine  ihtiyati tedbir konulamaz.

15 (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /46 md.) İdareler; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı ödenmesini öngörmüyorlar ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

“Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 inci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

İdareler; sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı ödemeyi öngörüyorlar ise madde metnine “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir” yazacaktır. Ayrıca, fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde İdareler, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın fiyat farkının hesabı ve ödenmesine ilişkin hükümlerini (5-12 maddeler),  madde metnine dahil edecektir.”

 

  16 (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /47 md.) İdareler; sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.

İdareler; sözleşme konusu işin, sözleşmede belirlenen bir kısmının öngörülen sürede bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, gecikilen kısmın sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere kısmi gecikme cezası oranını belirleyerek madde metnine yazacaktır. İdarelerce, bu Şartnamenin 56 ncı maddesi uyarınca kısmi kabul yapılması öngörülmeyen işlerde, kısmi gecikme cezası alınması öngörülemez.

 

      

17 İdareler; kısmi kabul yapılmasını öngörmedikleri durumlarda maddeye “öngörülmemektedir” yazacaklar; kısmi kabul yapılmasını öngördükleri durumlarda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir:

Sözleşme konusu taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli sözleşmede belirtilen kısımları için, yine sözleşmede yer alan esas ve usuller çerçevesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kısmi kabul yapılması öngörülmektedir.

 18 İhaleye Konsorsiyumların teklif verebileceğinin öngörüldüğü durumlarda idareler, işin uzmanlık gerektiren kısımlarını belirleyerek madde metnine yazacaklardır.

 

19 İdareler; bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre İdarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu yapım işinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Yönetmelik ve Şartnameler ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla maddeler halinde düzenleme yaparak bu bölüme ekleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.