Üniversitelere Üst Kademe Görevlere Atanacaklarda Aranacak Şartlar…DBP Görüşü

Üniversitelerde daire başkanlığı ve diğer idari kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlara

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, üniversitelerde daire başkanlığı ve diğer idari kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlara ilişkin 28.09.2018 tarihinde yeni bir görüş yayımladı.

T.C

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 31292642-E.6373                        28.09.2018

Konu : Mütalaa talebi

…….REKTÖRLÜĞÜNE

Üniversitenizde münhal bulunan daire balkanı ve bu kadroya denk olmayan 1. 2 ve 3 uncu dereceli (şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda hangi sürelerin dikkate alınacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerim düzenleyen 104 üncü maddesinde yapılan derişiklik ile Cumhurbaşkanının üst kademe kamu yöneticilerini atayacağı, görevlerine son vereceği ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 No’lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” de düzenleme yapılmış olup, mezkur Kararnamenin “Atama usulü” başlıklı 2 inci maddesinin ikinci fıkrasında ” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan bahse konu kararnamenin “Atama şartlan” şartlan başlıklı 3 uncu maddesinde; ” Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak

b)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabı olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar de özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak

b)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabı olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak …” hükmü bulunmaktadır

Ayrıca, 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nın 172 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna “Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet suresi şartlan aranır Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet suresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık surenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır ” hükmü eklenmiştir

Yukarıda yer verilen hükümler ile; Üst kademe yönetim kadroları iki kısma (cetvel halinde) ayrılmış olup, birinci kısımda Cumhurbaşkanının hiçbir bakan ya da kurumun teklifi olmaksızın resen atama yaptığı kadrolara, ikinci kısımda ise ilgili bakanın veya kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı ile atama yapılacak kadrolara yer verilmiştir Ayrıca, birinci kısımdaki kadrolara, yani doğrudan Cumhurbaşkanınca atanacaklara kamu ya da Özel sektörde 5 yıl çalışma şartı getirilirken ilgili bakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaklar için (bölge ve il müdürleri hariç) kamuda en az 5 yıl hizmet koşulu belirlenmiştir

Bu bağlamda; 3 No’lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eki cetvellerde sayılan unvanlar için aranacak hizmet sürelerinin mezkur Kararname ile belirlenmiş olduğu hususundan hareketle;

-bahse konu cetvellerde sayılmayan Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı ataması için. 657 saydı Kanunun 68 ıncı maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen hüküm gereği. Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süresinin yükseköğrenim gördükten sonra beş hizmet yılı olarak aranması gerektiği,

-Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı kadrosuna denk olmayan 1.2 ve 3 uncu dereceli (şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda ise 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafında sayılan hizmet surelerinin uygulanması gerektiği mütalaa edilmekle birlikte, 3 No’lu “Üst kademe Kamu Yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin tereddütlerin giderilmesi başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir” hükmü uyarınca Cumhurbaşkanlığından da görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Rica ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.