Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarının %15’inin Terkinine İlişkin Yazı-2

Muhasebe-2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.22/584-1/13269                                                                  02/09/2008

Konu : Terkin

………………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 4/6/2008 tarih ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Üniversite hastanelerinin (vakıf üniversiteleri hariç) tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan kişiler ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişilere sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak, 31/3/2008 tarihinden önce (31/3/2008 dahil) düzenledikleri fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ile varılacak mutabakat çerçevesinde tahsil edemedikleri tespit edilen alacaklarının, Maliye Bakanlığı tarafından mutabakat tarihinden itibaren bir ay içerisinde %85’inin ödenmesi halinde geri kalan kısmı terkin edilir. Terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulamayacağı gibi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, bu maddede yer alan Maliye Bakanlığı tarafından doğrudan ödenmiş olan fatura bedelleri için üniversite hastanelerine ayrıca bir ödemede bulunmazlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, Bakanlığımızca üniversite hastanelerinin (vakıf üniversiteleri hariç) tedavi hizmetleri ile ilgili düzenledikleri faturalara ilişkin alacaklarının bir kısmının ödenmesi geri kalan kısmının ise terkin edilmesine ilişkin esas ve usuller 13/06/2008 tarihinde belirlenmiştir.

Söz konusu esas ve usullerin “Başvuru” başlıklı 4 üncü maddesinde 5766 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen Üniversitelerin 20/06/2008 tarihine kadar Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak başvuracağı ve Bakanlığımızın başvuru tarihini uzatmaya yetkili olduğu,

“Alacağın Tespit Edilmesi” başlıklı 5 inci maddesinde, Bakanlığımızın, üniversite hastanelerince 31/03/2008 tarihinden önce düzenlenen faturalara ilişkin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden 10/06/2008 tarihi itibariyle tahsil edilemeyen alacaklarının tam ve doğru olarak belirlenmesi amacıyla yeterli sayıda kontrolör görevlendireceği, görevlendirilen kontrolör tarafından, üniversite hastanesinin 31/03/2008 tarihinden önce (31/03/2008 dahil) düzenledikleri faturalardan 10/06/2008 tarihi itibariyle tahsil edilmemiş alacaklarına ilişkin ayrıntılı mizan verileri ile hastanenin bilgi işlem sisteminden alınacak veriler esas alınarak düzenleyecekleri inceleme raporunda bu esas ve usullerin ekinde yer alan (Ek:1) formu ekleyecekleri, alacağın tam ve doğru olarak en kısa sürede tespit edilebilmesi için ilgili üniversite rektörlüklerinin (Ek:1) de yer alan forma uygun bilgilerin tespiti için gerekli hazırlıkları yapacağı ve görevlendirilen kontrolöre her türlü yardım ve kolaylığı göstereceği,

“Mutabakat” başlıklı 6 ncı maddesinde, üniversitenin terkin ve ödemeye konu toplam alacağının tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ile ilgili Üniversite (Rektörlük) arasında bu esas ve usullerin ekinde yer alan (Ek:2) forma uygun mutabakat belgesinin imzalanacağı,

“Ödeme” başlıklı 7 nci maddesinde, mutabakat zaptında belirlenen alacak tutarının %85’inin mutabakat zaptının imzalandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Bakanlığımız bütçesinden ilgili üniversite döner sermaye muhasebe birimine doğrudan ödeneceği,

“Terkin” başlıklı 8 inci maddesinde, %85’lik alacak tutarının ödenmesinden sonra ilgili üniversitelerce kalan %15 lik kısmının terkin edilerek hesaplardan çıkarılacağı,

Üniversitelerce terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulamayacağı ve genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin de, Bakanlığımızca doğrudan ödenmiş olan fatura bedelleri için ayrıca bir ödeme yapamayacakları,

“Müeyyide” başlıklı 9 uncu maddesinde, bu esas ve usuller kapsamında ödeme ve terkin işlemi yapılan alacaklara ilişkin mükerrer ödeme yapıldığının anlaşılması halinde, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağı,

belirtilmiştir.

Buna göre, üniversite hastanelerinin (vakıf üniversiteleri hariç), tedavi giderleri genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından karşılanan kişiler ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişilere sundukları tedavi hizmetleri karşılığı olarak 31/03/2008 tarihinden önce (31/03/2008 dahil) düzenledikleri fatura bedellerinden 10/06/2008 tarihine kadar genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden tahsil edilemediği mutabakat zaptında belirlenen alacak tutarının %85’inin tahsilinden sonra kalan %15 tutarındaki kısmı, üniversite döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerince düzenlenecek bir muhasebe işlem fişi ile 659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına borç, 120-Alıcılar Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacaktır.

Bilgilerini ve yazımızın iliniz dahilinde bünyesinde tıp veya diş hekimliği fakültesi bulunan (vakıf üniversiteleri hariç) üniversite döner sermaye saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Ömer DUMAN                                                                                                                            Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

35 İl Valiliğine