Ücretli İzin Kullanılmasına İlişkin İspat Yükünün İşverene Ait Olduğu (Yargıtay Kararı)

İşçilerle işveren arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir…

Anlaşmazlıkların bazılarını da izinler oluşturmaktadır….

Ücretli izin kullanılması durumunda ve bu iznin anlaşmazlığa konu olması durumunda yapılması gereken işlem nedir?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2013/5675 Karar :

2014/4010 sayılı Kararında işçi ve işveren arasında ihbar ve kıdem tazminatlarının yanı sıra kullanılmayan yıllık ücretli iznin de ödenmesi hususu dava konusu edilmiş ve mahkeme yıllık ücretli iznin kullanıldığının işveren tarafından ispat edilmesi gerektiğini, ispatının olmaması nedeni ile yıllık ücretli iznin davalı (işveren) tarafından ödenmesini kararlaştırmıştır. Anılan mahkeme kararında;

“…….Davacının çalıştığı süre zarfında yıllık ücretli izinlerini kullandırıldığına ilişkin dosyada hiçbir yazılı belge bulunmamaktadır. Bu konuda belge tanzim etmekle yükümlü olan davalı işveren, kullandırdığını iddia ettiği izinle ilgili olarak da herhangi bir yazılı belge düzenlememiştir. Davacıyı izne gönderip, sonra izin süresi ile ilgili çıkan ihtilafta ispat yükünün işçiye ait olduğundan söz ederek, işverenin lehine bir sonuç çıkarmayı kabul etmek hak ve adalet duygularıyla örtüşmemektedir. Davacının yıllık ücretli izine çıkarıldığı konusunda uyuşmazlık bulunmamakta ise de, izin süresi konusunda çıkan ihtilafta da ispat yükünün 4857 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükmü kapsamında işverende olduğu kabul edilmelidir. Davalı işverenin izin defteri tutma ve düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranması ve bu konuda delil ikame etme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle, …… ”

Yıllık ücretli iznin kullanıldığına dair gerekli belgelerin düzenlenmesi ile ispat edilmesi gerektiğini ve ispat yükünün işverende olduğunu kararlaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.