Oto Aksesuarının ÖTV Matrahına Dahil Edilmesi Gerekir mi?

 

 

 

Özelge: Aksesuar olarak tanımlanan unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:11-02/-12
Tarih:03/01/2012

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:11-02/-12

Tarih:03/01/2012

Konu:Aksesuar olarak tanımlanan unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, araç satışı yaptığınız ve otomobillerin ana firmadan gelen faturasında aracın sahip olduğu muhtelif özelliklerin opsiyonel aksesuar (otomatik ayna, çelik jant, metalik boya vb.) adı altında ayrıca gösterildiği ifade edilerek, aksesuar olarak tanımlanan unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1/b maddesinde “Bu Kanuna ekli; … (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.”denilmektedir.

Aynı Kanunun, “Vergileme Ölçüleri ve Matrah” başlıklı 11 inci maddesinin 3 nolu bendinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan; ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin dikkate alınacağı tabiidir. KDV Kanununun 24 üncü maddesinde KDV matrahı, teslim veya ithal edilen malın bedeli ile birlikte teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; satışı yapılan araçlara eklenen ve aracın değerini arttırıcı nitelikteki opsiyonel aksesuarların (otomatik ayna, çelik jant, metalik boya vb.) araç satışına ilişkin faturaya dahil edilmesi ve bu aksesuarlara ait tutarların ÖTV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.