Naklen Başka Kuruma Atanan Memur Harcırahını Hangi Kurumdan Alır?

Memurlar çeşitli nedenlerle çalışmış oldukları kurumlarından muvafakat alarak başka kurumlara naklen geçmektedirler. Bu geçişler esnasında bazen kurumlar memurun harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği konusunda tereddüt yaşamakta ve memurları mağdur etmektedirler. Konuya ilişkin olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırahın sureti tediyesi başlıklı 57. Maddesinde

“Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. …….” Hükmü yer almaktadır.

Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararında “Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır.” hükmetmiş ve bu yönde verilen kararı onamıştır.
Mahkeme Kararı İle Görevine Dönenlere Harcırah Ödenmez.Mahkeme Kararı İle Görevine Dönenlere Harcırah Ödenmez.

İlgili kanun maddesi ve mahkeme kararı birlikte değerlendirildiğinde Naklen Başka kuruma atanan memurun harcırahı atandığı kurumunun bütçesinden ödenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.