İdari Para Cezalarına İlişkin Muhasebat Genel Yazısı-2

mevzuat-6

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380

Konu   :İdari para cezası tahsilatı

04.03.2011* 2886

İlgi: 22/04/2009 tarihli ve B.07.0.MGM.0.45/380/5610 sayılı yazı.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince, tahsilatı muhasebe birimlerince yapılan idari para cezalarının, tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilmemesi nedeniyle, bu kurum ve kuruluşlarca idari para cezası süresinde ödenmediği düşünülerek tahsili için ilgili vergi dairesine intikal ettirildiği, bu durumun kurumlarla mükellefler arasında çeşitli sorunlara neden olduğu anlaşılmıştır.

İlgi yazımızda da belirtildiği üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmiş idari para cezaları, muhasebe yetkilisi mutemetleri, merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin yanı sıra genel bütçe kapsamındaki idarelerin taşradaki muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimlerince de tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin (5) inci fıkrasında, “İdari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki idarelerce verilen idari para cezalarının tahsil edildikten sonra bir aylık süre içinde ilgili idareye bildirilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.

Hikmet TOSUN                                                 Genel Müdür V.

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine