Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların KİK İncelemesine Tabi Olmadığı…Kik Kararı

ihale-1

yöntemiyle yapıldığının belirtildiği, Kurumun bu başvuruyu inceleme görevinin olmadığı

Toplantı No : 2015/052
Gündem No : 80
Karar Tarihi : 02.09.2015
Karar No : 2015/UM.IV-2429
Şikayetçi:

Özcan KARCIOĞLU / Erva Grup Medikal

İhaleyi Yapan Daire:

AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Başvuru Tarih ve Sayısı:

25.08.2015 / 72511

Başvuruya Konu İhale:

2015 İhale Kayıt Numaralı “ORTOPEDİ TIBBİ MALZEME ALIMI İHALESİ” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan : Mahmut GÜRSES

Üyeler : Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

BAŞVURU SAHİBİ:

Erva Grup Medikal-Özcan KARCIOĞLU,

Varlık Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No: 43/1 Yenimahalle/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

AYDIN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

“Ortopedi Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 18.08.2015 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen “Ortopedi Tıbbi Malzeme Alımına” ilişkin olarak başvuru sahibince 25.08.2015 tarih ve 72511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2207 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;18.08.2015 tarihinde yapılan ortopedi tıbbi malzeme alımı ihalesinde teknik özelliklerin bir kaç firmayı işaret ettiği, yayın süreci çok kısa tutularak yeterli rekabet ortamının sağlanmadığı, kurumun zarara uğratıldığı, doğrudan temin alımlarındaki fiyatların üzerinde fiyatla alım yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18’inci maddesinde; “İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c)Pazarlık usulü.” hükmüne,

Aynı Kanun’un “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde; “b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde; “Başvurular üzerine ihaleyi yapan veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde; “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde; “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi ile Kamu İhale Kurumuna “bu Kanuna göre yapılacak ihaleler” ile ilgili şikâyetleri inceleme ve sonuçlandırma görevi verilmiştir. Dolayısıyla yapılan alımın hem ihale olması hem de 4734 sayılı Kanun’a tabi bir ihale olması gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’a göre bir alımın ihale olabilmesi için Kanun’un 18’inci maddesinde yer alan usullerden birisiyle yapılması gerekmektedir. Yapılan alım 4734 sayılı Kanun’a göre yapılmamışsa veya alım bu Kanun’a göre yapılmış olmakla birlikte yapılan alım yöntemi bir ihale değilse Kamu İhale Kurumunun bu alımlara yönelik yapılan başvuruları inceleme görevi bulunmamaktadır.

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte, Kanunun 18’inci maddesinde yer alan usullerden birisiyle yapılmadığı için bir ihale olmadığı, bir alım yöntemi olduğu, dolayısıyla doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara yönelik başvuruları Kurumun inceleme görevinin olmadığı, idarenin faks yoluyla gönderdiği 27.08.2015 tarihli ve 16372 sayılı yazıda itirazen şikâyete konu alımında 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (f) bendi gereğince doğrudan temin yöntemiyle yapıldığının belirtildiği, Kurumun bu başvuruyu inceleme görevinin olmadığı,

4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun görev ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,