Belediye İşletme Hakkı Kiralamalarında KDV Mükellefiyeti Var mı? (Sayıştay Kararı)

İşletme Hakkı Kiralamalarında Mükellefiyeti Var mı? (Sayıştay Kararı)

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 5
Karar No 339
İlam No 48
Tutanak Tarihi 27.12.2018
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar

Katma değer vergisi

Mülkiyeti belediyeye ait …taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirlerinden KDV tahsil edilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin konusunu teşkil eden işlemler” başlıklı 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının f bendinde Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde;

“Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

5. (Değişik: 4/12/1985-3239/55 md.) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı…

…”

Denilmektedir.

Yine KDV Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının h bendinde Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenlerin KDV’nin mükellefi olacağı belirtilmiş olup 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının d bendinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olacağı ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğinin “ işlemleri” başlıklı (2.3.) üncü bölümünde;

“KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV;

– Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),

– Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),

şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.”

Denilmektedir.

Belediyeler, iktisadi işletme olmadıklarından dolayı bunlara ait gayrimenkullerin kiralanması işlemleri genel olarak KDV’den istisnadır. Ancak kiralanan taşınmaz iktisadi işletme niteliğinde ise veya taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması söz konusu ise KDV Kanununun 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediğinden bu tür kiralama işlemleri KDV’ye tabi tutulacaktır.

Yapılan incelemelerde kafeye ilişkin demirbaş listesi incelendiğinde söz konusu taşınmazın yıl içinde alınan malzemelerden ticari faaliyet göstermeye hazır bir şekilde kiraya verildiği anlaşılmakladır. Savunmalar ile birlikte sunulan evraklardan sorguda iddia olunan kamu zararına ilişkin tutarın tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Mülkiyeti belediyeye ait … taşınmazın işletme hakkının “Katma Değer Vergisi (KDV)” hariç olarak kiralandığı ve bahse konu taşınmazdan tahsil edilen kira gelirlerinden KDV tahsil edilmemesi sonucu oluşan .. TL kamu zararı … tarih …ve … numaralı tahsilat makbuzları ile Ahiz … Ltd. Şti.’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.