Devlet Personel BaşkanlığıGÜNCEL HABERLERKARİYERSOSYAL GÜVENLİK

Devlet Memuru Öğretim Elemanı Kadrosuna Atanabilir mi?

Devlet Memurlarının öğretim elemanı kadrolarına atanması konusunda bazı tereddütler hasıl olmakta ve nasıl bir uygulama gerçekleştirileceği sorun oluşturabilmektedir.

Bu noktada Devlet Personel Başkanlığınca verilen bir görüş aşağıda gösterilmiştir.

ÖZET: Devlet memurunun öğretim elemanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.(14/3/2017-1533)
Başkanlığınızda B grubu kadroda görevli sivil memur (AB uzmanı) …’nın, … Üniversitesi emrine araştırma görevlisi olarak naklen atanması kapsamında; araştırma görevlisi kadrosunun kariyer uzmanlığı statüsünde olup olmadığı ve naklen atama için Başkanlığınızın muvafakatinin gerekip gerekmediği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir” hükmü yer almaktadır. 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.’nin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.’nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır. Bu madde; 657 sayılı Kanuna tabi kurumların memur kadrolarında çalışanlar ile söz konusu Kanun kapsamında olmayan ancak 217 sayılı K.H.K’nın kapsamında olan kurumlarda memur kadrosunda görev yapmayanların 657 sayılı Kanuna tabi memurluk kadrolarına naklen atanmalarını düzenlemektedir. Bu kapsamda, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile adı geçen Kanun kapsamında bulunanların başka personel kanunlarına tabi olarak naklen atanmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, öğretim elamanlarının aylık, ödenek, atanma ve sair özlük haklarının düzenlendiği 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun incelenmesinden 657 sayılı Kanuna tabi olan memurların 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elamanı kadrosuna naklen atanmalarını düzenleyen bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır.
Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinde; “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.” hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde memurun çekilme isteğinde bulunabileceği ifade edilmiş ve kamu hizmetinin aksamaması için çekilmeye ilişkin usuller tespit edilmiştir.
Anılan Kanunun “Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü” başlıklı 96 ncı maddesinde, “Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.” hükmü, söz konusu maddenin gerekçesinde ise, “Yukarıda olağanüstü mazeretler bakımından memurlara tanınan istisnalara karşılık, burada da kamuyu ilgilendiren olağanüstü durumlarda görevlerin aksamaması bakımından, çekilme için, mutlaka memurun yerine göreve atanan kimsenin gelip işe başlaması şart koşulmuştur.” ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, mezkur Kanunun “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” başlıklı 97 nci maddesinde “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 22/07/2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar ile 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulunun 20/07/2016 tarihinde alınan Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanmıştır. Aynı şekilde 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 1130 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar ve 5/1/2017 tarihli ve 29939 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 1134 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar ile de ülke genelinde olağanüstü halin devam etmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
-Araştırma görevlisi kadrosunun kariyer uzmanlığı statüsünde olup olmadığı konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmamakta, bu kapsamdaki açıklamalar yargı kararlarında yer almakta olup, bu talebiniz hakkında tesis edilecek bir görüş olmadığı,
-İlgilinin 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosundan 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elamanı kadrosuna naklen atanmasının mümkün olmadığı, bu sebeple Başkanlığınızca muvafakat verilmesini gerektirecek bir işlemin bulunmadığı,
-İlgilinin 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosundan istifa ederek 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elamanı kadrosuna atamasının yapılabileceği,
-Devlet memurunun olağanüstü hal döneminde bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği,
-Çekilmek isteyen memurun yerine ilgili mevzuat çerçevesinde atama veya görevlendirme yapılacak olması halinde memurun çekilme isteğinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesinin mümkün bulunduğu, söz konusu memurun çekilmesi sebebiyle boşalan kadroya meri mevzuat çerçevesinde atama veya görevlendirme yapılması gerektiği,
-Çekilme isteği kabul edilen memurun yerine atanan veya görevlendirilen kişi gelip işe başlamadıkça görevini bırakamayacağı,
-Bulunduğu kadronun şahsa bağlı kadro olması gibi haller sebebiyle memurun görev yaptığı kadroya atama veya görevlendirme yapılmasının imkansız olması durumunda ise ilgili memurun çekilme isteğinin kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması ve hizmetin aksamaması hususları göz önüne alınarak Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde kabul edilebileceği,
-Olağanüstü yönetim hallerinde memurun çekilme usulünün 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde özel olarak düzenlenmesi sebebiyle olağanüstü hal süresince yukarıda yer verilen istisnai haller hariç olmak üzere mezkur Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmasının mümkün bulunmadığı,
-İstisnai haller hariç olmak üzere mezkur Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden çekilen memurun bahsi geçen Kanunun 96 ncı
maddesine aykırı hareket ettiği, dolayısıyla bu suretle çekilen memurun yeniden memuriyete dönmek istemesi halinde anılan Kanunun 97 nci maddesinin (D) bendi uyarınca işlem yapılması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.