Bütçe Çağrısı Nedir? Bütçe Hazırlama Rehberi Nedir?

muhasebe-37

  1. Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

 

Bütçe sürecinde program ve mali plan aşamaları tamamlandıktan sonra bütçe hazırlığına ilişkin hususların netleşmesi gerekmektedir. Bu amaca hizmet eden dokümanlar; Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberidir.

 

Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu her iki doküman Haziran ayının sonuna kadar Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerecektir.

 

Burada vurgulanması gereken en önemli husus Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan formların BYES.NET’te (.net tabanlı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) yer alacak olması ve tüm formların sistemde doğru olarak doldurulması gerekliliğidir. Bilindiği gibi son birkaç yıldır yapılan çalışmalar neticesinde bütçe hazırlık sürecinde kullanılan tüm bilgiler elektronik ortamda tanımlanmakta ve bu bilgiler kullanılarak üretilen tüm verilerin tek kaynaktan beslenerek güncellenmesi sağlanmaktadır. Bu bakımdan özellikle bilgi formlarında yer alan dataların eksik veya yanlış olması çok yıllı bütçelemeyi de dikkate aldığımızda bir çok tertibin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecektir.

Bu verilerin yanlış olması sadece bütçe hazırlık sürecini değil, bütçe uygulama sürecinde de bir takım sapmalara neden olabilecektir. Söz konusu verilerin yalnızca bütçe hazırlık ve uygulama sürecinde değil, kadro işlemlerinde, maaş yük hesaplarında, kamuya ait bir takım istatistiki dokümanlarda da kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu bakımdan verilerin BYES.NET’te doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gereğini tekrar tekrar vurgulamakta yarar vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.