Bilgisayar sisteminden çıktısı alınarak tahsil edilen tutarların (özellikle mahkeme harç ve giderlerinin) iadesine ilişkin genel yazı

Haciz-1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20-610-03/5665                                                                     18/04/2008

Konu :

Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesinde, “Muhasebe birimlerince, gerek emanet suretiyle, gerek herhangi bir nedenle ya da mahsuben tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun teslim alınmış her türlü değerlere karşılık verilmiş olan alındıların, ilgilileri tarafından kaybedildiği bir dilekçe ile bildirildiği takdirde, ilgili defterdeki kayıtları karşısına ve dip koçanının arkasına açıklama yapılmak sureti ile kaybedilen alındının bir örneği dilekçelerin altına veya arkasına yazıldıktan ve onaylandıktan sonra kendilerine verilir. Yatırılan para veya değerlerin geri verilmesi gerektiği takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılır. Kaybedilen alındının tutarı Bakanlıkça tespit edilecek tutarı geçtiği takdirde, kaybedilen alındının hükmü olmadığı, ilgilileri tarafından gazete ile duyurulur ve gazetenin bir nüshası dilekçeye bağlanır. Kaybedilen alındı banka teminat mektubu için verilmiş ise gazete ilanına gerek yoktur.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısının, disiplinli kağıt olma niteliği korunarak gerektiğinde ret ve iadede kullanılmak üzere, birisi asıl diğeri kurum nüshası olmak üzere iki nüsha şeklinde ilgili dairelerin bilgisayar sistemlerinden (Adalet Bakanlığı’nın UYAP Projesi gibi) yazıcı çıktısı alınarak kullanılması 21/03/2005 tarihli ve 5422 sayılı Genel Yazımızla uygun bulunmuştur.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, UYAP sisteminden çıktısı alınan alındı nüshalarında “asıl” ve “kurum” ibarelerinin bulunmaması nedeniyle, istenildiğinde yazıcıdan asıl nüsha gibi birden çok çıktı alınabildiği, bu nedenle mahkeme harç ve giderlerinin iadelerinde söz konusu alındıların fotokopisi ile veya herhangi bir alındı nüshası olmaksızın sadece mahkemelerce yazılan üst yazı ile işlem yapılması için muhasebe birimlerine başvurulduğu, bu durumun uygulamada sıkıntılara yol açtığı ve kötüye kullanılmaya açık olması nedeniyle uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan 21/03/2008 tarihli ve 1830 sayılı yazıda, söz konusu alındıların bilgisayar ortamında birden çok nüshasının alınmasının mümkün olduğu belirtilmekle birlikte, alındının kaybedilmesi halinde bu nüshaların yetkili kişi tarafından açıklama yazılıp, imzalanıp mühürlendiği, bu nedenle, açıklama bulunmayan imzasız ve mühürsüz çıktılar ile işlem yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve gereği ile uygulamada bilgisayar sisteminden çıktısı alınarak tahsil edilen tutarların (özellikle mahkeme harç ve giderlerinin) iadesinde; alındı aslının, alındı aslının kaybedilmesi halinde yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükmü gereğince işlem yürütülerek verilecek olan ve yetkili kişi tarafından arkasına açıklama yazılıp, imzalanıp mühürlenen alındı nüshalarının kullanılması, açıklama bulunmayan, imzasız ve mühürsüz çıktılar ile işlem yapılmaması, Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri olarak kullanılan ve muhasebe yetkilisi mutemedi bazında bilgisayar ortamında günlük yazıcı çıktısı alınarak muhasebe birimine teslim edilen tahsilat listesinde ilgili alındının olduğu satıra şerh düşülmek suretiyle mükerrer ret ve iade işlemine imkan verilmemesi için gerekli her türlü tedbirin alınması hususunun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.