210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsam pasaportlar,sürücü belgeleri ile motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin verilmesinde alındı düzenlenmesi hk genel yazı

Memur-11

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.20-500-02/7417                                                                  25/04/2006

Konu :

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında bulunan pasaportlar, sürücü belgeleri ile motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin vatandaşlara bedeli karşılığı verilmesi sırasında makbuz verilmemesinin şikayetlere ve asılsız iddialara neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde muhasebe birimlerinin vezne ve ambarlarından zimmetle değerli kağıt alıp satmakla görevlendirilen yetkili memurlar ile elçilik ve konsolosluklarda harç ve değerli kağıt satış bedellerini ve emanet paraları tahsil etmekle görevlendirilenler de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak tanımlanmış, anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ise muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilat ve alınan değerler karşılığında alındı düzenleneceği belirtilmiştir.

Vatandaşların şikayetlerine meydan verilmemesi amacıyla yetkili memurlarca değerli kağıt bedellerinin tahsili karşılığında alındı düzenlenmesi gerekli görülmektedir.

Buna göre;

1- Yetkili memurlara değerli kağıt bedelinin yatırılacağı muhasebe birimi tarafından, kullanıldıkça kullanılmış olanlar geri alınmak suretiyle yenisi verilmek üzere, defterdarlarca tespit edilen sayıda muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı cildi verilecektir.

2- Alındılar üç nüsha olarak düzenlenecek, birinci nüshası değerli kağıt bedelini teslim edene, ikinci nüshası ise dairesine verilecektir.

3- Yetkili memurlarca yapılacak tahsilatlar ayrıca Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defterine işlenecektir.

4- Yetkili memurlarca değerli kağıt satış hasılatının en çok onbeş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılacaktır.

5- Yetkili memurlar için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.

6- Yetkili memurlarca elde edilen tahsilat, muhasebe biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilecektir.

7-Yetkili memurlarca işlemler Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Bilgilerini ve ilgili muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.