Yayınlandı: Cts, Mar 3rd, 2018

Yolluklu Yolluksuz Harcırah, Sözleşmeli Personel Harcırahı

 

Danıştay tarafından verilen; “sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek atamasının başka bir ile yapılması halinde harcırah verilip verilemeyeceğine ilişkin, bu kapsamda sürekli görevlendirme onayında yolluklu mu yolluksuz mu olmasına göre meydana gelen değişikliklerin yer aldığı” karar aşağıda gösterilmiştir.

 

DANISTAY KARARI

 

Danistay Onbirinci Daire Baskanligindan:

Esas   No: 2016/7254

Karar No: 2017/6578

Kanun Yamrma Temviz Isteminde Bulunan: Damstay Başsavcılığı

Davao     : Adem Efe

Vekili     : Av. Oguzhan Coskun

Cumhuriyet Caddesi No:12/1 – KIRIKKALE

Davali     : Eflani Kaymakamlığı – KARABUK

İstemin Özeti          : Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin 08.01.2013

tarihli ve E:2013/19; K:2013/25 sayth karannm; Danıştay Başsavcılığı tarafmdan,             2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu’nun 51. maddest uyarıca kanun yararına temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Damstav Tetkik Hakimi                                                                                                     : Hüseyin Kundak

Dllisfineesi :                                                                                                                        2577 sayth Idari Yargilama Usulu Kanunu’nun 7.

maddesinin 1. fikrasinda, dava acma sUresinin Ozel kanunlarmda ayn sure gosterilmeyen hallerde Dam§tay’da ve idare mahkemelerinde altnus gun oldugu ve bu sttrenin idari uyusmazhldarda yazth bildirimin yapildigt tarihi izleyen gunden baslayacagt Blunt getirihnis; 10. maddesinde, ilgililerin, haklannda idari davaya konu olabilecek bir islem veya eylemin yapilmasi icin idari makamlara basvurabilecekleri, altnus gun icinde bir cevap verilmerse istegin reddedilmis sayilacagt, ilgililerin altnus gunun bittigi tarihten itibaren dava acma surest icinde konusuna gore Dam§tay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava acabilecekleri; 11. maddesinde de, ilgililer tarafmdan idari dava acihnadan Once, idari islemin kalchnlmast, geri ahnmast, degistirilmesi veya yeni bir islem yapilmasinm itst makamdan, Ust makam yoksa islemi yapnn§ olan makamdan idari dava acma siiresi icinde istenebilecegi, bu basvunnanm islemeye baslanus olan idari dava acma stnesini durduracagt, altnus gun icinde bir cevap verilmerse istegin reddedilmi§ sayllacagt, istegin reddedilmesi veya reddedihnis sayilmasi halinde dava acma sUresinin yeniden islemeye baslayacagt ye basvurma tarihine kadar gecmis sorenin de hesaba kattlacagt kuralma yer verihnistir.

Yolluk odenmesine neden olan islemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya gecici gorevlendirme islemlerinden bin olmalda birlikte, yollugun Odenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyusmazligm dogmast, yolluk konusunda bir islemin tesis edilmi§ olmasi kosultma baglichr. Yolluk konusundaki islem ise yolluga hak kazandtran atama,  nakil  veya  gecici  gOrevlendirme  islemiyle  birlikte,  atama,  nakil  veya

gorevlendirmenin “yolluklu veya yolluksuz” oldugunun islemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebilecegi gibi yolluga hak kazanchgt iddiasmda olan kisinin yolluk talebiyle basvurusu uzerine de tesis edilebilir. Dogal olarak sOzt edilen asil islemle birlikte tesis edihnis bir yolluk isleminin varligt halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin islemde yer alms’ halinde dava acma surest, yolluksuz ibaresi yer alan islemin teblig tarihine gore; yolluk konusunda asil islemde odenip Odenmeyecegi hususunda bir ibare konultnarrus ya da ayn bir islem lcurulmamis olmasi halinde dava acma surest, 2577 saph Kanun’un 10. maddesinde Ongortildtigil gibi ilgili tarafmdan yoneltilecek bir basvuru azerine olusacak acdc veya ztmni bir ret islemine gore hesaplanmasi gerekir.

Her ne kadar Zonguldak Bolge Idare Mahkemesi’nce, davacmin en gec yeni gorev yerinde gorevine baslachgt 22.11.2010 tarihinden itibaren 6245 sayth Kanunu’nun 59/3 maddesi uyannca bir ay zarfmda yollugunun tarafma Odenmesini istemedigi gibi, 2577 sari’ Kanun’un 7. maddesinde OngOrulen surede veya 11. maddedeki sUreci islettikten sonra stresinde dava acmachgt gerekcesiyle dava sure asimi yonunden reddedihnis ise de, dava konusu olayda basvuru Oncesinde davaciya teblig edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyecegine ilislcin bir islemin mevcut olmamasi karsismda; yolluk odenmesi talebiyle sonradan yapilan basvuru, 2577 sayth Kanun’un 10. maddesi kapsammda yapilmis bir basvuru niteligini tasuligt anlasildigindan ve bu konuda cilcan uyusmazlikta atanchgt yerde goreve baslama tarihinin dava acma setresi icin baslangic olarak alumni mumlcun bulurunachgmdan, Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin davanm sUre asmu nedeniyle reddine yonelik karartrun, 2577 sayth Kanunun 51. maddesi uyannca hulcmtin sonuclanna etkili olmamak ftzere kanun yararma bozulmasi gerektigi clUstintilmektedir.

Damstav Bassavast              : Mevliit cetinkaya

Diisfincesi                            : Kastamonu Ili, Pmarbast Ilse Motultiga emrinde

sozlesmeli statUde imam-hatip olarak gorev yapmakta iken kadrolu olarak Karabuk

Eflani ficesi, Sarayalc KOyUne atanan davaci tarafmdan, bu atama nedeniyle verilmeyen yollugun odenmesi istemiyle yaptigi basvurunun reddine iliskin islemin iptali ve yollugun yasal faiziyle birlikte odenmesine hiikmedilmesi istemiyle actlan davada; dava konusu islemin iptali yolunda Zonguldak Idare Mahkemesi Halcimligitnce verilen 02.10.2012 tarihli ve E:2012/833, K:2012/1237 sayth karara yapilan itirazm kabulu ve davanm sure asmu nedeniyle reddine ilislcin Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin 08.01.2013 tarihli ve

 

E:2013/19, K:2013/25 sayili  kararuun yurtulukteki hukuka aykin oldugu ileri surulerek

davaci vekili tarafindan kanun yaranna bozulmasuun istenmesi Uzerine konu incelendi:

2577  sari’  idari  Yargilama  Usulu  Kanunu’nun             51. maddesinde,  “niteligi bakimmdan yurtirltilcteki hukuka aylon bir sonucu ifade eden” kararlann kanun yaranna temyiz olunabilecegi belirtilmistir.

2577 sayth Mari Yargilama Usulu Kanunu’nun 7. maddesinin 1. fikrasmda, dava acma siiresinin ozel kanunlannda ayn sure gosterilmeyen hallerde Damstay’da ve idare mahkemelerinde altzus  gin oldugu hulanO. getirilmis; 10. maddesinde,
haklannda idari davaya konu olabilecek bir i§lem veya eylemin yapilmasi icin idari makamlara basvurabilecekleri, altrms gun icinde bir cevap verilmerse istegin reddedilmis sayilacagi, ilgililerin altrms guntin bittigi tarihten itibaren dava acma sUresi icinde konusuna gore Darustay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava acabilecelderi”; 11. maddesinde de,
tarafindan idari dava acilmadan Once, idari islemin kalchnlmasi, geri ahnmasi, degistirilmesi veya yeni bir islem yapilmasimn Ust makamdan, ust makam yoksa islerni yapnus olan makamdan idari dava acma sUresi icinde istenebilecegi, bu basvunnanm islemeye ba§lamis olan idari dava acma suresini durduracagi, altnus gun ‘chide bir cevap verilmerse istegin reddedilmis sayilacagi, istegin reddedilmesi veya reddedihnis sayilmasi halinde dava acma suresinin yeniden islemeye baslayacagi ve basvunna tarihine kadar gecmis surenin de hesaba katilacage halcrnftne yer verilmi§tir.

Dosyarun  incelenmesinden;  davacmm  atanmasi  nedeniyle yolluk verilmesi istemiyle yaptigi basvurunun reddi tizerine actlan davada, davacmm 22.11.2010 tarihinde goreve basladig”, bu tarihten itibaren dava acma suresi icinde dava acmast ya da 2577 sayth Kanun’un 11. maddesi uyannca idareye ba§vunnast gerekirken, bu sure gecirildikten cok sonra amlan atama isleminden kaynaklanan yollugun verilmesi istemiyle idareye yapilan

09.05.2012 tarihli basvurunun reddine ilislcin islemin iptali istemiyle 28.05.2012 tarihinde actlan davanm sure asinu nedeniyle esasmi inceleme olanagi bulunmadigi gerekcesiyle, sure a§um yontmden reddine karar verildigi anlasilmaktachr.

Yolluk odenmesine neden olan islemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya gecici gorevlendirme islemlerinden bin olmakla birlikte, yollugun Oderunesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyusmazligin dogmas’, yolluk konusunda bir islemin tesis edilmis olmasi kosuluna

Yolluk konusundaki i§lem ise yolluga hak kazanchran atama, nakil veya gecici gorevlendirme istemiyle birlikte, atama, nakil veya gorevlendirmenin “yolluklu veya

 

yolluksuz” oldugunun islemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebilecegi gibi yolluga hak

kazandigi iddiasmda olan kisinin yolluk talebiyle basvurusu Uterine de tesis edilebilir.

Atama, nakil veya gecici garevlendirme islemiyle birlikte tesis edilmis bir yolluk
varhgi halinde, dava acma sUresi, yolluksuz ibaresi yer alan islemin teblig tarihine  gore; yolluk konusunda asil islemde odenip odenmeyecegi hususunda bir ibare konulmanus ya da ayn bir islem lcurulmami§ olmasi halinde dava acma saresi, 2577 saph Kanun’un 10. maddesinde ongOrUldtigU gibi ilgili tarafmdan yoneltilecek bir basvuru Uzerine olusacak acdc veya zimni bir ret islemine gore hesaplanacaktir.

Davacuun, atarunasma iliskin islemde “yolluksuz” ibaresi bulumnadigma gore, bu islemden dogan yollugunun tarafma odenmesi icin yaptigi basvuru 2577 sari’ Yasa’mn 10. maddesi kapsammda olup, bu basvuru Uzerine kurulan islemin iptali istemiyle acilan davamn stiresinde oldugu aciktir.

Bu nedenle, Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin, ytirtirlateki hukuka aylan sonuclar ifade ettigi acik bulunan 08.01.2013 gUn ve E:2013/19, K:2013/25 sayth karannm, 2577 sayth Mari Yargilama UsulU Kanunu’nun 51’inci maddesi uyannca, kanun yaranna bozulmasunn uygun olacagi dusUnialmekteciir.

TURK MILLET! ADINA

Htikum  veren  Damstay  Onbirinci  Dairesince,  Zonguldak  Bolge  Idare Mahkemesinin 08.01.2013 tarihli ve E:2013/19; K:2013/25 sayih karannm Damstay Bassavmhp tarafmdan, kanun yararma temyizen incelenerek bozulmasuun istenilmesi Uzerine isin geregi

Dosyanin incelenmesinden; Kastamonu iii, Pmarbast lice MufttilUgU emrinde 657 sayth Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesi kapsammda sOzlemeli stattlde imam hatip olarak gorev yapmakta iken Karabtik iii, Eflani ilpesi Saraycik kOytine aym Kanun’un 4/A maddesi kapsammda kadrolu imam-hatip olarak atanarak 22.11.2010 tarihinde goreve ba§layan  davaci  tarafmdan,  bu  atama  nedeniyle yolluk odenmesi talebiyle yapilan

basvurunun reddine iliskin                iptali ile yoksun kalinan tutann davah idareye basvuru

tarihinden tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte odenmesine karar verilmesi istemiyle sedan davada; Zonguldak Idare Mahkemesi Halcimliginin 02.10.2012 tarihli ve E:2012/833, K:2012/1237 sayth karan ile sozlesmeli statUde imam hatip olarak gorev yapmakta iken yine imam hatip olarak memur kadrosuna atanan ve dolayisiyla yaptigt gorevde herhangi bir degisiklik olmaksizm sadece tabi oldugu personel rejimi degisen

 

davacmm, sUrekli gorev yollugu odenmesi istemiyle yaptigi basvurunun,              6245 sayili

Harcirah Kanunu’nun    9/1-(b) maddesi kapsammda degerlendirilmesi gerekirken, kamu hizmetinin yOratUlmesi noktasuidaki sorumluluk bakimmdan aralannda farklilik olmayan memur ve sozlesmeli stattllt1 kamu gorevlileri arasinda hakkaniyete aykin sonuclar doguracak sekilde 6245 sayih Kanun’un 9/1-(a) maddesi kapsammda degerlendirme yapilip davacmm ilk defa memuriyet kadrosuna atandigmdan ve bu durumda olan memurlara yolluk odenmeyeceginden bahisle tesis edilen dava konusu islemde hukuka uyarlik bulunmadigi gerekcesiyle dava konusu islemin iptali ile stirekli gorev yollugunun davali idareye basvuru tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte odenmesine karar verildigi; bu karara karsi yapilan itiraz isteminin Zonguldak Bolge Mare Mahkemesince; her ne kadar davali idareye, davacmm sOzlesmeli olarak gorev yapmakta iken aciktan kadrolu olarak (ilk atama suretiyle) yapilan atamasi nedeniyle yolluk hakkuun bulunmadigi iddia edilmisse de tesis edilen bu islem ile davacmm gOrdtigt1 kamu hizmetinin nitelig,inin degismedigi sadece tabi oldugu personel rejiminin degistigi dikkate almdigmda davacmm naklen atandiguun kabuki gerektigi, ancak davacmm en gec yeni gorev yerinde gorevine basladigi 22.11.2010 tarihinden itibaren 6245 sayilr Kanun’un 59/3 maddesi uyarmca bir ay zarfinda yollugunun tarafma odenmesini istemedigi gibi, 2577 sayili Kanun’un 7. maddesinde OngOrtilen siirede veya 11. maddedeki sureci islettikten sonra soresinde dava acmadigi anlasildiguidan atama islemi nzerinden uzunca bir zaman gectikten sonra stirekli gorev harcirahi odenmesi talebiyle yaptigi 09.05.2012 tarihli basvurunun 18.05.2012 tarihli islemle reddi Ozerine

28.05.2012 kayit tarihli dilekce ile acilan bu davamn sureasum nedeniyle esasinm incelenme olanagi bulunmadigi gerekcesiyle davanm sure asimi nedeniyle reddine karar verildigi ye karar dtizeltme asamasmdan da gecerek kararm kesinlestigi anlasilmaktachr.

Damstay Bassavciligi, Zonguldak Bolge 1dare Mahkemesi karannm; yurtirlUktelci hukuka aykin bir sonucu ifade etmesi nedeniyle 2577 sayili idari Yargilama Usulti Kanunu’nun 51. maddesi uyannca kanun yaranna temyizen incelenerek, bozulmasmi i stemektedir.

2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu’nun “Kanun yaranna temyiz” bashIch 51. maddesinde, bolge idare mahkemesi kararlari ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danistayca ilk derece mahkemesi olarak verilip, temyiz incelemesinden gecmeden kesinlesmis bulunan kararlardan niteligi bakimmdan ytirfirltiktelci hukuka aykin bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanliklann gOsterecegi luzum Uzerine veya kendiliginden Bassavci tarafindan kanun yaranna temyiz olunabilecegi, temyiz istegi yerinde garilldtlgti takdirde

 

karann kanun yaranna bozulacagi, bu bozma karannm daha Once kesinlesmis olan mahkeme

veya Damstay kararuun hukuki sonuclarun ortadan kalchrmayacagi, bozma kararuun bir omeginin ilgili balcanhga gonderilecegi ve Resmi Gazete’de yarmlanacagi kuralma yer verihnistir.

6245 sayili Harcirah Kanunu’nun “Tarifler” baslikli 3. maddesinin birinci fikrasuun

(c) bendinde, personel kanunlan Iraktimlerine gore ayhk alan kimselerin memur oldugu belirtilmis; 657 sayilt Devlet Memurlan Kanunu’nun “istihdam sekilleri” bashgt altmda diizenlenen 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sozlesmeli personel, gecici personel ve isgiler eliyle gOrditrOlecegi belirtildikten sonra, (A) bendinde, kurulus bicimine bakihnaksizm, Devlet ve diger kamu tozel kisiliklerince genel idare esaslanna gore yuriitulen ash ve surekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle gorevlendirilenlerin bu

Kanunun uygulanmasmda memur sayildiklan                      (B) bendinde, sozlesmeli personel,

kalkmma plant, yak program ve is programlannda yer alan Onemb projelerin hazirlanmasi, gerceldestirilmesi, isletilmesi ve islerligi icin cart olan, zaruri ve istisnai hallere mtinhastr olmak Ozere Ozel bir meslek bilgisine ve ihtisasma ihtiyac gOsteren gecici islerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ye usuller cercevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Baskanhgenm gor4ii ilzerine Maliye Bakanliginea vizelenen pozisyonlarda, mali ytlla Knuth olarak sozlesme ile calistinlmasma karar verilen ye isgi sayilmayan kamu hizmeti gorevlileri olarak tanunlannustir.

657 sari’ Devlet Memurlan Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendi kapsaminda istihdam edilen sozlesmeli personelin, genel idare esaslarma gore yiirut11en, ash ve stirekli bir hizmet gormemekle birlikte, zaruri ve istisnai hallere munhasir olmak there Ozel bir meslek bilgisine ve ihtisasma ihtiyac gosteren “gecici” islerde, mali yrlla ninth olarak sozlesme ile calistinlmast

Belirtilen bu hOkumler cercevesinde, sozlesmeli personel istihdanu yoluna
bu personel halclunda uygulanacak hillcOmler, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayth Bakanlar Kurulu Karan ile ytirttrItige konulan Sozlesmeli Personel calistmlmasma iliskin Esaslar ile belirlenmistir.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sari’ Bakanlar Kurulu Karan ile yOrtirlfige konulan Sozlesmeli Personel  calistmlmasma iliskin Esaslar’m I. maddesinde, bu Esaslann

14.07.1%5 tarihli ve    657 sayilt Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) fikran uyannca kamu idare, lcurum ve kuruluslannda mali yrlla suurh olarak sozlesme ile calistmlan ve isci sayilmayan kamu hizmeti gorevlileri haldunda uygulanacagr, 4.

 

maddesinde, personelin sozlesmelerinde belirtilen gOrev yen chsmda cahstmlamayacagt,

gorev yeri chsmda gecici olarak gOnderilenlerin gtlndelik ve yol giderlerinin 6245 sayih Harcirah Kanunu huktunlerinde saptanan stlreyi ye 1. derece Devlet memurlanna odenen harcirah miktaruu asmamak Uzere sozlesmelerde belirtilecegi kurala baglanmistr.

Sozlesmeli  Personel  calistinlmastna  Iliskin  Esaslar’m          24.04.2007  tarihli  ye 2007/12061 sayth Bakanlar Kurulu Karanyla degisik 4. maddesinde yer alan, “Sozlesmeli personele gecici gorev yollugu chsinda harcirah odenemez,” dUzenlemesi, Darustay Ikinci Dairesi’nin 26.12.2013 giinlii, E:2009/140, K:2013/12270 sari’ karanyla; “temel ye asli fonksiyonlan kamu hizmetini yunitmek olan kamu gorevlileri, kamu hizmetinin iyi islemesi icin, ya kendi istelderine dayah olarak ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar cerceyesinde, yetkili idari makamlarca bulunduldan yerden baska bir yere atanabilmekte, bu atamaya bagh olarak da yeni gorev yerlerinde goreve baslayabilmek icin bazi giderler yapmak zorunda kalmaktachrlar. Yolluk odemeyi, kamu hizmetinin gerektirdigi durumlarda bu hizmet icin gorevlendirilen kisilerin katlanacaldan giderleri karstlamak there yapilan parasal odemeyi iceren bir idari islem olup, atama islenu sonucunda gOrev yeri degisen kamu  gorevlisinin  karst  karma  kalchgt  ktllfetin  kamu hizmetinin  yaradlmesinden kaynaklanmast nedeniyle, Kanun koyucu tarafindan bu kolfetin kamuca karstlanmast amactyla yasal duzenlemeler yapildigt, 29/03/2009 gUnlil, 27184 saph Resmi Gazete’de yayimlanan, Sozlesmeli Personel calistullmasma I1iskin Esaslarda Degisiklik Yapilmasma Dair Esaslar’m 5. maddesi ile soz konusu Esaslar’a Ek 3. madde eklenerek,  sozlesmeli personelin   belirli   sartlan   tasunast kosuluyla naklen atanmalanna yonelik dtizenleme getirildigine gore, gOrev yeri degisikligi nedeniyle kamu hizmetinin yariittIlmesinden kaynaklanan kUlfetin kamuca karstlanmast amactyla sozlesmeli personele harcirah oderunesi gerektiginden, amlan ibarede hukuka uyarhk goralmedigi” gerekcesiyle iptal

Buna gore;    657 sayth Kanun’un 4/B. maddesi uyannca kamu personeli olarak istihdam edilen ye kamu hizmetlerinin yuratillmesi ile gOrevli olan sozlesmeli personelin, 6245 sayth Harctrah Kanunu’nun 3. maddesi kapsanunda memur sayllchklan, belirli kosullarda naklen atamaya tabi olduklan ve naklen atanmalan halinde de siirekli gorev yollugu almaya hak kazanacaklan sonucuna vanlnustir.

Ote yandan,    2577 sayth Mari Yargilama Usulti Kanunu’nun         7. maddesinin    1. fiklastnda,  dava  acma  stiresinin ozel kanunlarmda ayn sOre gosterilmeyen hallerde Datustay’da  ye  idare mahlcemelerinde  altmis  gun  oldugu  ye  bu  sOrenin  idari uyusmazhidarda yazth bildirimin yamldigt tarihi izleyen gtinden baslayacagt hilkmil

 

getirilmis; 10. maddesinde, ilgililerin, haldarmda idari davaya konu olabilecek bir islem veya

eylemin yapihnasi icin idari makamlara basvurabilecekleri, altmis gin icinde bir cevap verilmerse istegin reddedilmis sayilacagi, ilgililerin altnus gtinUn bittigi tarihten itibaren dava acma stiresi icinde konusuna gore Damstayia, idare ve vergi mahkemelerine dava acabilecekleri; 11. maddesinde de, ilgililer tarafindan idari dava acilmadan once, idari islemin kalduilmasi, geri ahnmasi, degistirilmesi veya yeni bir islem yapilmasuun Ust makamdan, Ust makam yoksa islemi yapmi§ olan makamdan idari dava acma sUresi icinde istenebilecegi, bu basvurmamn islemeye baslanus olan idari dava acma suresini durduracagi, altrms gitn icinde bir cevap verilmerse istegin reddedilmis sayilacagi, istegin reddedilmesi veya reddedilmis sayilmasi halinde dava acma soresinin yeniden islemeye baslayacagi ve basvurrna tarihine kadar gecmis surenin de hesaba katlacagi holantine yer verilmistir.

Yolluk odenmesine     (hak Icazamlmasma) neden olan islemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya gecici gorevlendirme islemlerinden bin olmakla birlikte, yollugun odenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyusmazligin dogmas’, yolluk konusunda bir islemin tesis edihnis olmasi kosuluna baglichr. Yolluk konusundaki islem ise yolluga hak kazanduan atama, nakil veya gecici gorevlendinne islemiyle birlikte, atama,  nakil  veya  gorevlendirmenin  “yolluklu veya yolluksuz”  oldugunun islemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebilecegi gibi yolluga hak kazandigi iddiasmda olan kisinin yolluk talebiyle basvurusu ozerine de tesis edilebilir.

Dogal olarak sOztl edilen asil islemle birlikte tesis edilmis bir yolluk isleminin varligi halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin islemde yer almas’ halinde dava acma sUresi, yolluksuz ‘bares’ yer alan islemin teblig tarihine gore; yolluk konusunda ass! islemde Odenip odenmeyecegi hususunda bir ibare konulmanu§ ya da ayn bir islem kurulmamis olmasi halinde dava acma stiresi, 2577 saph Kanun’un 10. maddesinde ongorildugu gibi ilgili tarafindan yoneltilecek bir basvuru ozerine olusacak acilc veya zimni bir ret islemine gore hesaplanacaktu.

Her ne kadar Zonguldak Bolge Ware Mahkemesince, davacuun en gec yeni gOrev yerinde gorevine baslachp 22.11.2010 tarihinden itibaren 6245 sayili Kanunu’nun 59/3 maddesi uyannca bir ay zarfmda yollugunun tarafma odenmesini istemedigi gibi, 2577 sayth Kanun’un 7. maddesinde ongottlen siirede veya 11. maddedeki sureci islettikten sonra sUresinde dava acmachgl gerekcesiyle davamn sine asmu nedeniyle reddine karar verilmi§ ise de, dava konusu olayda basvuru Oncesinde davaciya teblig edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyecegine iliskin bir islemin mevcut olmamasi karsumda; yolluk odenmesi talebiyle sonradan yapilan basvuru, 2577 sayih Kanun’un 10. maddesi kapsammda yapilim§

 

bir basyuru niteligini tastchgmdan, bu konuda cilcan uyusmazlikta atandigi yerde gOreve

baslama tarihinin dava acma stiresi icin baslangic olarak almmasma hukuken olanak bulunmamaktadir.

Yine 6245 sayth Harctrah Kanunu’nun 59. maddesinde belirtilen bir ayhk sore ise dava suresi °Imam, verilen avansm kapatilmast amacma yonelik bir beyanname verme suresi olarak duzenlenmis oldugundan, dava acma suretinin hesabinda dikkate almmamast gerekir.

Bu nedenle, Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin, yurtrltlictelci hukuka aylan sonuclar ifade eden 08.01.2013 tarihli ve E:2013/19; K:2013/25 sayth karartnda hukuki isabet eirtlimemistir.

Actklanan nedenlerle; Darustay Bassavelligmm kanun yaranna temyiz isteminin kabultiyle, Zonguldak Bolge Idare Mahkemesinin 08.01.2013 tarihli ye E:2013/19; K:2013/25 sayth karanrun, 2577 sayth idari Yargilama Usulti Kanunu’nun 51. maddesi uyarmca htikmun sonuclanna etkili olmamak tizere kanun yararma bozulmastna, karann birer suretinin davact, Eflani ICaymakamhg.J. ile Damstay Bassavaligma gonderilmesine ye bu karann Resmi Gazete’de yayunlanma sma, 21.12.2017 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Not: Pdf formatından word belgesine çevrilmiş olup yazım hataları içermektedir.

Yargı kararının orjinalini görmek için tıklayınız……

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>