Yurtdışı gündeliklerinin ödenmesine İlişkin Muhasebat Genel Yazısı

dolar-5

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.45/210-01/                                            22.04.2010 * 5764

Konu : Yurtdışı gündeliklerinin ödenmesi

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince düzenlenen 2010/114 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” 05/03/2010 tarihli 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararın 2 nci maddesinde; “(1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır. (…)” denilmektedir.

Bahsedilen Kararnamede yapılan düzenlemede, avansın ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödeneceği, avansın mahsup işlemlerinde ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kurunun esas alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre, “Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme” başlıklı 7 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği çerçevesinde, görevlendirme onayının alındığı veya takibeden gün gerçekleştirilmesi zorunlu görevlendirmeler hariç olmak üzere, yurtdışı gündeliklere ilişkin ödemenin ilgilinin hesabına aktarılması suretiyle yapılması esastır.

Ön ödemenin mahsup işlemlerinde ödeme tarihi; hesaba aktarma suretiyle yapılan ödemelerde ilgilinin hesabına aktarma yapıldığı, çek düzenlenmek suretiyle yapılan ödemelerde ise ilgili banka tarafından kişiye ödemenin gerçekleştirildiği tarih esas alınarak tespit edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ömer DUMAN

Genel Müdür