Yoga Eğitmenliği Faaliyetinin Vergilendirilmesi

Yoga-2

Özelge: Yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
Sayı: 67854564-1741-496
Tarih: 28/08/2014
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 67854564-1741-496 28/08/2014
Konu : Yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği
faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yaşam koçu ve yoga eğitmenliği faaliyetinde bulunduğunuz
belirtilerek, bu faaliyetiniz kapsamında müşterilerinize serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı
düzenleyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.
I- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan
kazançların ticari kazanç olduğu, ticari kazancın ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek
(Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (12) numaralı bendine istinaden yayımlanan
12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, “Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum,
Diyarbakır, Sakarya ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunuyla Büyükşehir Belediye Sınırları içerisine alınan
yerlerden yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan
yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir
belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil
olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler 01.01.1995
tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.
a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarma işleriyle uğraşanlar,
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler” açıklamalarına yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Eğlence ve İstirahat
Yerlerini İşletenler” başlıklı 5/f bölümünde;
“… …
Eğlence ve istirahat yerlerinden; çay ve kırbahçesi, çayhane, kahvehane, kıraathane, bezik, briç, bilardo,
pingpong, masa futbolu, tenis, minyatür golf ve benzeri spor yerleri ile kaplıca, hamam, otel, motel, pansiyon
ve dansing, düğün salonu, sinema, atlı karınca, dönme dolap gibi yerler anlaşılacaktır.” açıklamasına yer
verilmiştir.
Aynı Kanunun “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde ise, “Her türlü serbest
meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve
hesabına yapılmasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu tanıma göre, serbest meslek faaliyeti tamamen sermaye kavramından soyutlanmamakta, yapılan
faaliyette ön planda emeğin olması, bir başka deyişle yapılan işin sermaye yoğun değil emek yoğun bir iş
olması gerektiği vurgulanmaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ticari organizasyon kapsamında olmayan ve şahsi
sorumluluğunuz altında kendi nam ve hesabınıza, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayalı
olarak yürütmekte olduğunuz yaşam koçluğu (yoga öğretmenliği) faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesi ile serbest meslek erbabına defter tutma mecburiyeti
getirilmiş, 210 uncu maddesinde serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı hüküm altına
alınmış, 236 ncı maddesinde ise “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki
nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteride bu makbuzu
istemek ve almak mecburiyetindedir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu durumda, söz konusu faaliyetiniz serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirildiğinden, bu
faaliyetinizden dolayı serbest meslek kazanç defteri tutmanız ve mesleki faaliyetinize ilişkin her türlü
tahsilatınız için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.