Finans GündemGÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Yaklaşık Maliyet Hesaplanırken Nelere Dikkat Etmeli

muhasebe-21

Toplantı No: 2016/054
Gündem No: 25
Karar Tarihi: 05.10.2016
Karar No: 2016/UH.I-2443
Şikayetçi:
Şentur Otomotiv Kurumsal Hizmetler Ve İnsan Kaynakları Turizm Taşımacılık Araç Kiralama Sanayi Ticarett Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Ege Ordu K. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.08.2016 / 49959

Başvuruya Konu İhale:

2016/144569 İhale Kayıt Numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Karaçam Mevkii İstanbul Cad. No: 120/A Bornova/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ege Ordusu Komutanlığı,

35320 Narlıdere/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/144569 İhale Kayıt Numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Ege Ordu Komutanlığı tarafından 07.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ege Ordusu Komutanlığı Personel Servisi Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 31.08.2016 tarih ve 49959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.08.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2033 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarenin şikâyet neticesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen düzeltici işlem kararına istinaden aldığı 25.08.2016 tarihli ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edildiği, kararda tekliflerin hadde-layık olamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği,

 

Kararın gerekçesinde yaklaşık maliyet hesaplanırken 3 firmadan ve İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Odasından teklif alındığı ve İzmir otobüsçüler ve umum servis araçları odasından alınan fiyat teklifinin yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmediği, bununla birlikte önceki yıllarda yapılan ihale fiyatlarının yaklaşık maliyet hesabına katılmadığı için yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ve idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatını yansıtmadığı,

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabına dahil etmediğini belirttiği İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Odasından alınan fiyat teklifinin kendi tekliflerinin üzerinde olduğu, bunun da kendi tekliflerinin ekonomik bir teklif olduğunun kanıtı olduğu,

 

İdarenin, önceki yıllarda sonuçlanan ihale fiyatlarının yaklaşık maliyet hesabına eklenmediği iddiası ile ilgili olarak 2015 yılında idarenin yapmış olduğu 2015/39181 İKN’li ihalenin yaklaşık maliyetinin 20 araç için 1.539.289,60 TL olduğu, 2016 yılı için hiçbir fiyat artışı gözetilmese dahi 1.539.289,60/20×26 araç olarak hesaplandığında sonucun 2.001.076,48 TL olduğu, bu tutara ilaveten bir önceki sene yapılan ihaleye göre % 37 oranında işçilik maliyetlerinin arttığı ve teklif fiyatlarının önceki yıllarda yapılan ihale fiyatları ile örtüştüğü,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması istenen firma haricinde ihaleye katılan iki firmanın da tekliflerinin yaklaşık maliyete yakın olduğu, ihalede verilen teklifler değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmadığının kanıtı olduğu, idarenin belirtmiş olduğu gibi yaklaşık maliyet tutarının söz konusu işin piyasa değerini gerçekçi olarak yansıtmadığı kanaatinin yanlış olduğu,

 

İdare tarafından 16.06.2016 tarihinde tebligatı yapılan ihale kararında kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hatalı ise söz konusu teklifin ilk başta değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarelere ihaleyi iptal etme konusunda belli bir takdir yetkisi tanınmış ise de bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, Kanun’un belirlediği sınırlar içerisinde kalmak şartıyla eşitlik ilkesi gözetilerek, kamu yararına ve kamu görevinin gereklerine uygun bir şekilde, objektif, makul ve geçerli gerekçelere dayanılarak kullanılması ve ihale sürecinin devam etmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak 11.07.2016 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bunun üzerine 2016/UH.I-2009 sayılı Kurul kararının alındığı, söz konusu Kurul kararında ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

 4734 sayılı Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

          Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde  “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

 

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü,

 

   Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

NARLIDERE-YEŞİLYURT-BOZYAKA SERVİSİ (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (45 KM.)

sefer

265

 

 

2

NARLIDERE-GAZİEMİR-1 SERVİSİ (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (55 KM.)

sefer

265

 

 

3

NARLIDERE-BUCA KOOP EVLERİ SERVİSİ (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (70 KM.)

sefer

265

 

 

4

NARLIDERE-KARŞIYAKA-Y.EVLER-ÇİĞLİ SERVİSİ (ANADOLU CADDESİ) (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (120 KM.)

sefer

265

 

 

5

MENTEŞ-NARLIDERE SERVİSİ (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (80 KM.)

sefer

265

 

 

6

MENTEŞ-ŞİRİNYER-BUCA SERVİSİ (OTOBÜS 45 KİŞİLİK), (125 KM.)

sefer

265

 

 

7

NARLIDERE-BORNOVA-EVKA 3 SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (80 KM.)

sefer

265

 

 

8

NARLIDERE-BORNOVA-EVKA 4 SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (100 KM.)

sefer

265

 

 

9

NARLIDERE-BORNOVA-BAYRAKLI SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (90 KM.)

sefer

265

 

 

10

NARLIDERE-ALTINDAĞ SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (60 KM.)

sefer

265

 

 

11

NARLIDERE-KARŞIYAKA-ÇİĞLİ (SAHİL YOLU) SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (85 KM.)

sefer

265

 

 

12

NARLIDERE-BUCA EVKA1 SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (85 KM.)

sefer

265

 

 

13

NARLIDERE-BUCA HEYKEL-ŞİRİNYER (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (80 KM.)

sefer

265

 

 

14

NARLIDERE-LİMONTEPE SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (60 KM.)

sefer

265

 

 

15

NARLIDERE-GAZİEMİR-2 SERVİSİ (OTOBÜS 27 KİŞİLİK), (55 KM.)

sefer

265

 

 

16

NARLIDERE-KONAK-BORNOVA (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (60 KM.)

sefer

265

 

 

17

NARLIDERE-GÜRÇEŞME SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (60 KM.)

sefer

265

 

 

18

ŞİRİNYER-BORNOVA SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (40 KM.)

sefer

265

 

 

19

ŞİRİNYER-KARŞIYAKA SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (80 KM.)

sefer

265

 

 

20

ŞİRİNYER-GAZİEMİR SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (40 KM.)

sefer

265

 

 

21

NALDÖKEN-KARŞIYAKA SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (70 KM.)

sefer

265

 

 

22

NALDÖKEN-NARLIDERE SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (80 KM.)

sefer

265

 

 

23

KONAK-ÇİĞLİ SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (70 KM.)

sefer

265

 

 

24

KONAK-BUCA SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (55KM.)

sefer

265

 

 

25

KONAK-KARŞIYAKA SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (45 KM.)

sefer

265

 

 

26

KONAK-GAZİEMİR SERVİSİ (MİNİBÜS 17 KİŞİLİK), (50 KM.)

sefer

265

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

şeklinde düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kanun’un 39’uncu maddesinde; ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, 40’ıncı maddesinde ise; 37 ve 38’inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinden ise idareler tarafından hesaplanacak olan yaklaşık maliyetin söz konusu madde de belirtilen (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği anlaşılmaktadır.

 

24.08.2016 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararında “

1. İhaleye katılan isteklilerden Özaltın Turz. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi, Kamu İhale Kurumunun 2016/UH.I-2009 kararı gereği değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

2. Ege Ordusu Komutanlığı tarafından önceki yıllarda gerçekleşen ihalelere ait güzergâh ve sefer sayıları ile 2016 yılında yapılan ihaleye ait güzergâh ve sefer sayıları birbirine eşitlenerek yapılan kıyaslamada; söz konusu işin 2014 yılında 1.797.760,00 TL’ye, 2015 yılında ise 1.662.875,00 TL’ye alındığı,

 

Kamu İhale Kurumunun 2016/UH.I-2009 kararı gereği Özaltın Turz. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 1.865.070 TL’lik teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması durumunda en avantajlı ikinci teklif sahibi Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2.150.475,00 TL’lik teklifinin bir önceki yıl gerçekleşen ihale fiyatından % 29 fazla olduğu ve söz konusu teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen idare tarafından beklenen ihale fiyatının oluşmadığı,

 

 Önceki yıllarda gerçekleşen ihale fiyatları ile teklif veren diğer iki isteklinin teklifleri kıyaslandığında, Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile MDE Taş. Turz. Oto. Pet. Ür. Tic. Ltd. Şti. tekliflerinin hadd-i layik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 3. Yaklaşık maliyet hesaplama yöntemi incelendiğinde;

 

 a. Piyasada faaliyet gösteren üç firma ile İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları ve İşletmeciler Odasından teklif alındığı ancak İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları ve İşletmeciler Odasından alınan teklifin değerlendirmeye alınmadığı, yaklaşık maliyetin sadece piyasada faaliyet gösteren üç firmadan alınan tekliflerle oluşturulduğu,

 

           b. Önceki yıllara ait gerçekleşen ihale fiyatlarının hesaplamalara dahil edilmediği tespit edilmiş,

 

           c. Bu yöntemle oluşturulan yaklaşık maliyetin söz konusu işin piyasa değerini gerçekçi olarak yansıtmadığı kanaatine varılmıştır.  

 

           Yukarıda sayılan gerekçelerle; Şentur Oto. Kur. Hiz. ve İns. Kay. Turz. Taş. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MDE Taş. Turz. Oto. Pet. Ür. Tic. Ltd. Şti. tekliflerinin hadd-i layik olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına,

 

           Gerçek piyasa koşullarını yansıtacak yaklaşık maliyetin tespiti ile söz konusu ihtiyacın kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, daha uygun fiyata alınabileceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline ve ihale yetkilisinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarenin iptal gerekçeleri incelendiğinde, idare tarafından ihale konusu iş için belirlenen yaklaşık maliyet tutarının piyasa fiyat araştırması yoluyla hesaplandığı, aynı idare tarafından 2014 yılı ve 2015 yılı ihale fiyatlarının 2016 yılındaki ihale fiyatlarının güzergâh ve sefer sayılarına eşitlenerek kıyaslama yapıldığı, başvuru sahibi istekliye ait teklif fiyatının bir önceki yıl gerçekleşen ihale fiyatından %29 fazla olduğu, yaklaşık maliyet hesaplanırken ihale konusu işin önceki yıllardaki sözleşme bedellerinin dikkate alınmadığı ve idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatını yansıtmadığı, gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen ihalelere ait güzergâh ve sefer sayılarının 2016 yılındaki ihaleye ait güzergâh ve sefer sayılarına eşitlenerek kıyaslama yapıldığı, ancak 2016 yılı ile geçmiş yıllardaki ihale konusu işin maliyetinde normal piyasa koşullarında değişiklikler olabileceği, geçmiş yıllardaki ihalelere ait fiyatların 2016 yılındaki sefer sayılarına eşitlenmesinin, ihale yılındaki normal piyasa şartlarını yansıtmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan idare tarafından yaklaşık maliyet bedelinin piyasada faaliyet gösteren üç firmadan alınan fiyat tekliflerinin ortalamasıyla oluşturulduğu, bu durumunda anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinde belirtilen usullerden biri olduğu, kaldı ki idareler tarafından yaklaşık maliyet oluşturulurken söz konusu Yönetmelik hükmünde belirtilen usullerden birinin ya da birden fazlasının bir arada kullanılabileceği yönünde açıklamaların da yer aldığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla idare tarafından yaklaşık maliyetin mevzuatta yer alan usullerden biri kullanılarak ve mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, ihale konusu işin miktarında herhangi bir değişiklik olmadığı, söz konusu ihale için 3 adet teklif sunulduğu tekliflerden birinin sınır değer altında kaldığı ve sunulan aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle  2016/UH.I-2009 sayılı kurul kararı gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatı ile yaklaşık maliyet oranının (2.150.475,00 TL / 2.702.912,55 TL) %79,56 olduğu görülmüş olup söz konusu ihalenin iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.