Tedavi Giderlerinin Terkini Hakkında Muhasebat Genel Yazısı

Hemşire-2

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı   : 90192509-210.06.07-12446 18/12/2015
Konu : Terkini

Bilindiği üzere, 2/1/2012 tarihli ve 2012/2688 Sayılı Kararname ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara eklenen maddede; “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında global bütçe protokolü 2015 yılı içinde imzalanmıştır.

Protokol çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) tarafından Bakanlığımıza gönderilen 09/12/2015 tarihli ve 16054087 sayılı yazıda, global bütçe kapsamında döner sermayeli birimlerin tahakkuk etmiş tedavi alacaklarının silinmesine ilişkin kurumlarınca döner sermayeli birimlere gerekli talimatın verildiği, genel bütçe kapsamında yapılması gereken işlemlerine ilişkin gerekli talimatın Bakanlığımızca verilmesi istenilmektedir.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki idarelere hizmet veren muhasebe birimlerince Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu dahil) bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (Üniversite Hastaneleri, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilere yapılacak ödemeler hariç) 31/12/2015 tarihine kadar alınan ve bütçede tertibi bulunmasına rağmen masrafın gerçekleştiği yer ve zamanda ödeneğinin bulunmaması nedeniyle bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydedilen tedavi hizmetleri karşılığı 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik koduna kaydedilen tüm tutarlar, bir taraftan 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına borç, 630-Giderler Hesabına alacak; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacaktır.

Muhasebe birimlerine gelmiş henüz girişi yapılmamış bekleyen tüm evraklarda girişleri yapılmayarak ilgili birimlere yazı ekinde iade edilecektir.

Muhasebe birimleri tarafından Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu dahil) bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabının 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunda yer alan tüm tutarlara ait terkin işlemleri gerçekleştirilmeden yıl sonu işlemleri yapılmayacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında herhangi bir sürenin belirtilmemesi nedeniyle 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabının 03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik koduna kaydedilip ödenemeyen tutarlar, takip eden yıllarda da herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın terkin edilecektir.

Bilgilerini ve gereğinin bu yazımız esasları çerçevesinde yapılmasını arz ve rica ederim.

Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM :

5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdarelerine
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.