Taşeron Kadro Başvurularını Değerlendirecek Olan Komisyonun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Usul ve esaslarda tespit komisyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar

Tespit komisyonu (Komisyonun oluşturulması)
MADDE 33 – (1) Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla;

-idarenin atamaya yetkili amirinin veya

-idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da

-bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında,

biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere,

diğer üyeleri atamaya yetkili amirin ya da idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği en az üç kişiden oluşan tespit komisyonu teşkil edilir.

Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından da bir yedek üye belirlenir.
(2) Tespit komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.
(4) Tespit komisyonunun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilir.

İnceleme kriterleri
MADDE 34 – (1) Başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonuna intikal ettirir. Tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

(2) Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenir.

(3) Esas incelemede, yetkili EKAP kullanıcısı tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girilerek;
a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilir. Ayrıca idarenin veya idarenin şirketinin kayıtlarından da teyit edilir.
b) İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

Ancak altisveren.gov.tr internet sayfasında yer almayan hizmet alım ihalelerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ile diğer hizmet alımlarının birlikte yapıldığı hizmet alım ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususu idarece veya idarenin şirketince değerlendirilir.

Bu durumda, 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışan işçi listesi, altisveren.gov.tr internet sayfasına işyeri sicil numarası girilmek suretiyle kontrol edilir.

İşçinin bu tarih itibarıyla bu işyerinde çalıştığının tespit edilmesi halinde hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılması tanımına uygun istihdam edilip edilmediği değerlendirilerek karar verilir.

Tereddüt olması halinde tespit komisyonu tarafından söz konusu hizmet alımının, bu Usul ve Esaslarda belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı detaylı olarak incelenip araştırılır, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğunun belirlenmesi halinde gerekçeleri tutanak altına alınır.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belgeler bu tespitte dikkate alınmaz. Ayrıca, idarelerince veya şirketlerince 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de bentte aranan çalışma şartını sağlıyor kabul edilir.

(5) Tespit komisyonu, bütün başvuruların bitmesi beklenmeksizin inceleme işlemine başlar ve ilgililer hakkında ön inceleme ve esas incelemeyi öngörülen süre içerisinde sonuçlandırır.

(6) Bu madde kapsamında yapılan işlemler kayıt altına alınarak ayrıca çıktıları ilgili idare veya idarenin şirketi tarafından muhafaza edilir.

Taşeron Kadro Başvurularını Değerlendirecek Olan Komisyonun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar” için bir yorum

  • 6 Şubat 2019 tarihinde, saat 22:45
    Permalink

    Kgm nin asıl yapması gereken hayati önem tasiyan trafik işaretleri ,uyarı ikaz levhalarını TAŞÖREN bir şirkette TAŞÖREN işçi olarak çalışmaktayım.Asil işi yapan bizlerde ne yazik ki kadro dışı bırakıldık.Sebebi anahtar teslimi geçmesiymis yaziklar olsun…Haklarımızı yiyenlere…!

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.