Ortaklık Durum Belgesi Tamamlattırılabilir mi?

 

İhale işlemlerinde sıkca gündeme geleln tartıışma konularından biri ortaklık durum belgesinin tamamlatırılıp tamamlatırılmayacağı…

Bu konu hakkındaki kurul kararı yazımızda sunulmuştur….

 

Toplantı No: 2011/024
Gündem No: 29
Karar Tarihi: 21.03.2011
Karar No: 2011/UY.III-1054
BAŞVURU SAHİBİ:
As Mühendislik / Mustafa Polat, İsmetpaşa Mahallesi Yeni Hükümet Cad. Yıldız Apartmanı 2 K.1 Kahramanmaraş
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kahramanmaraş İl Özel İdaresi – Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İsmetpaşa Mah. Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi Kat:9 46130 Kahramanmaraş
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2010/72567 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
17.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[32.44].(0222)./2010-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda; 

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi – Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 19.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak As Mühendislik / Mustafa Polat’ın 04.10.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.10.2010 tarih ve 38751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

KARAR:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekliler tarafından sunulan analizlerin idarece verilen analiz formatına uygun olup olmadığının, eksik olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan hesap cetvelleri ve analizlerdeki işçilik maliyetlerinin asgari ücret sınırında olmadığı, bazı analizlerdeki işçilik saatleri ve malzeme miktarlarının poz analizine uygun olmadığı, isteklilerin dosyalarında SSK ve genel giderlerin usulüne uygun hesaplanmadığı, ayrıca bazı isteklilerin belgelerinin eksik olduğu halde değerlendirme dışı bırakılmadığı, sınır değerin düşürülmesi amacıyla yüksek fiyat teklif veren isteklilerin bilinçli olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla bu duruma sebep veren kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiği, örnek verilecek olursa; Merk-Sal Yapı Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel diploması ve eklerinin gerekli şartları sağlamadığı, Gök-Sal Ltd. Şti.’nin ortaklık durum belgesinin mali müşavir onaylı olmadığı, analizlerin sayısının eksik olduğu ve analiz formatına uygun olmadığı, Cuma Tahiroğlu’nun tebligat adresinin ticaret sicilinde belirtilen adresten farklı olduğu, ayrıca iş deneyim belgesi bulunmadığından diplomasının 15 yıldan fazlasının değerlendirilemeyeceği, bu nedenle teklifinin geçerli olmadığı, isteklilerin teklif mektuplarının, ortaklık durum belgelerinin, iş deneyim belgelerinin, banka referans mektuplarının, banka teminat mektuplarının incelenmesi ve ilgili kurumlardan sorgulanması gerektiği, istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin başka isteklilerce de bildirilip bildirilmediğinin araştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihale, Kahramanmaraş İl Özel İdaresi – Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı işidir. İhale ilanında işin niteliği, türü ve miktarı “Toplam 6.910 m2 İnşaat Fayda Alanına Sahip Bodrum + Zemin + 5 Kattan Oluşan Hastane Binası Yapımı” olarak belirlenmiş ve anahtar teslimi götürü bedel üzerinden çıkılan ihalede işin süresi yer tesliminden itibaren 820 takvim günü olarak kararlaştırılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, 15.10.2010 tarih ve 38751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine 18.10.2010 tarih ve 1706 sayılı yazı ile ihale işlem dosyası ihaleyi gerçekleştiren idareden talep edilmiş, 01.11.2010 tarih ve 43282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan idarenin 27.10.2010 tarih ve 1792/7477 sayılı yazısı ekinde bir koli ve 1 CD halinde Kuruma gönderilmiştir. Aynı ihaleye ilişkin olarak bilahare Cuma Tahiroğlu tarafından 25.10.2010 tarih ve 41798 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, belgelerin Kurumun talep yazısında belirtilen hususlar dikkate alınmadan gönderildiği, aslına uygun olduklarının idarece onaylanmadığı, sayfaların numaralandırılmadığı ve teklif dosyalarına ait dizi pusulalarının oluşturulmadığı görülmüştür. Yine geçerli teklif olarak kabul edilen bazı teklif dosyalarında, isteklilerin sunduğu dizi pusulasında gösterilen belgelerin dosyada bulunmadığı, bazı isteklilerin analizlerinin diğer isteklilerin belgeleri arasına karıştığı hususu da yapılan incelemede tespit edilmiştir. İncelenen ihaleye yönelik yapılan her iki itirazen şikayet başvurusundaki iddialar çerçevesinde, istekliler tarafından sunulan tüm tekliflerin, teklif ekinde sunulan analizler, iş deneyim belgeleri, anahtar teknik personel belgeleri, teklif mektupları, banka referans mektupları ve banka teminat mektuplarının mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi gerekeceği, ihalede 35 adet teklifin bulunduğu ve ihale işlem dosyasının hacmi dikkate alındığında, gönderilmiş dosyaların mevcut haliyle sağlıklı bir incelemeye imkan vermediği anlaşıldığından, belgelerin, madde sırasına uygun olarak, kendi içinde tarih sırasına göre dosyalanmış ve aslına uygun olduğu onaylanmış örneklerinin her sayfası numaralandırılarak bir dizi pusulasına bağlanmak ve isteklilere ait teklif dosyalarının ayrı ayrı dosyalanmak suretiyle, idareden yeniden talep edilmiştir.

 

Bu doğrultuda, 10.11.2010 tarih ve 1892 sayılı yazıyla ihale işlem dosyası idareden yeniden istenmiştir. İdarenin 29.11.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2010 tarih ve 1945/7947 sayılı yazısı ekindeki belgelerin bu kez usulüne uygun olarak gönderildiği tespit edilmiş ve inceleme, 29.11.2010’da Kurum kayıtlarına giren bu belgeler üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihalede 35 adet ihale dokümanı satın alındığı, 19.07.2010 tarihinde yapılan ihaleye 35 isteklinin katıldığı, idarece geçerli olduğu tespit edilen teklifler esas alınarak sınır değerin 5.108.592,51 TL olarak belirlendiği, bu tutar altında kalan dört isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, isteklilerden hiçbirisinin aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadığı, ihale yetkilisince 24.09.2010 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin sınır değerin üzerindeki ilk teklif olan Vera İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Polat Yapı Elk.Teks.Turz.Pet.Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti – Haşiroğlu İnşaat Aladdin Çiftarslan Ortak Girişimi’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi As Mühendislik-Mustafa Polat’a ait teklif, sınır değer üzerindeki dördüncü tekliftir.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve 04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, yayımlanmış birim fiyatın üzerinde olmamak kaydıyla, birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları halinde, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)
Sıra NoPoz Noİş kaleminin adıKamu kurum ve kuruluş birim fiyatlarıTeklif
Birim fiyatı alınan kurum/kuruluşKar ve genel gider dahil birim fiyat Kar ve genel gider hariç birim fiyat Teklif edilen kar ve genel giderTeklif edilen birim fiyat
(TL)(TL)(TL)(TL)
    
16.002Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz betonBayındırlık ve İskan Bakanlığı 101,34  101,34
16.003Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz betonBayındırlık ve İskan Bakanlığı107,5086,0015,48101,48
    

 

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatlar teklif edilmekle birlikte, yukarıda belirtildiği şekliyle listede belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

 

38.4. İsteklilerin, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş grupları için bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunmaları yeterli kabul edilecektir.

 

38.5. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri sunup sunmadıkları kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağının analizlere ilişkin hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfası sunulduğu belirtilir.

 

38.6. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.

 

38.7. Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.”

 

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi çerçevesinde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sadece isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme ise bu aşamada değil, aşırı düşük teklif aşamasında mümkün olacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekli olan Vera İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen bedelin idarece tespit edilen sınır değerin üzerinde olduğu, dolayısıyla anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediği dikkate alındığında, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan hesap cetvelleri ve analizlerdeki işçilik maliyetlerinin asgari ücret sınırında olmadığı, bazı analizlerdeki işçilik saatleri ve malzeme miktarlarının poz analizine uygun olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Aynı şekilde, isteklilerin dosyalarında SSK ve genel giderlerin usulüne uygun hesaplanmadığının tespitinin de ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında yapılabileceği ve ihalede teklifleri aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin hiçbirinin açıklama sunmadığı görüldüğünden, tekliflerin bileşenlerine ilişkin ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapılma imkânı bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin, bazı isteklilerin belgelerinin/analizlerinin eksik olduğu halde değerlendirme dışı bırakılmadığı, sınır değerin düşürülmesi amacıyla yüksek fiyat teklif veren isteklilerin bilinçli olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, bu duruma sebep veren kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiği, bu çerçevede isteklilerin ortaklık durum belgelerinin, iş deneyim belgelerinin, banka referans mektuplarının ilgili kurumlardan sorgulanması, istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin başka isteklilerce de bildirilip bildirilmediğinin araştırılması gerektiği iddialarına yönelik olarak, idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde istenilen belgelerin, istekliler tarafından usulüne uygun olarak sunulup sunulmadığı incelenmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde;

 

“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

 

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

 

ğ) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli

 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

i) Bu bent boş bırakılmıştır.

 

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

 

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. – Bankalardan temin edilecek belgeler:

 

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

 

Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. – İş deneyim belgeleri

 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

 

Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanması durumunda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, 05.03.2009 tarihinden önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, 05.03.2009 tarihinden önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.

7.5.2. Organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

 

7.5.2.1. İstenen Anahtar Teknik Personel:

 

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen Anahtar Teknik Personelin nitelik ve sayısı aşağıdaki listede belirtilmiştir:

 

Meslek UnvanıMesleki ÖzellikleriAdet

 

İnşaat Mühendisi / Mimar5 Yıl Deneyimli1

 

Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. (Standart Form KİK025.1/Y)

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

7.6. – Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) III.Grup İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

7.6.1. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri:

 

İnşaat Mühendisliği…”,

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır…”,

 

“Geçici teminat” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16.12.2010 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”,

 

“Diğer hususlar” başlıklı bölümünde; “…Analiz formatları ve hesap cetvelleri ekte verilmiş olup, projede yer almasına rağmen analiz formatı sehven düzenlenmemiş olan pozlarla ilgili isteklilerin analiz sunma zorunluluğu aranmayacaktır…”

 

Düzenlemeleri yer almıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, idarece yapılan değerlendirme sonucunda;

 

Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı ve ortaklık durum belgesinde özel kaşe bulunmadığı gerekçesiyle,

 

M.D. Grup İnş. Mekanik Elk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ortaklık durum belgesinde özel kaşe bulunmadığı gerekçesiyle,

 

Vanlıoğlu İnş. Koll. Şti. (Metin- Mete Vanlıoğlu), Kazlı İnş. Tic. Nak. Gıda Pet. Tem. ve Kat. Yak. Ür. San. Ltd. Şti., Merk-Sal Yapı İnş. Müh. Müş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mehmet Besni İnşaat’ın tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle,

 

Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı gerekçesiyle,

 

Saltoğlu İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin (Kenan Salt’a ait iş denetleme belgesinin) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki şartları sağlamadığı gerekçesiyle,

 

Atlı İnş. Gıda Canlı Hayvan San. Tic. Ltd. Şti., Tuğba İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Aksay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak sunduğu şahsa ait SGK işe giriş bildirgesindeki adres ile şirket merkezi adresinin birbirini tutmadığı gerekçesiyle,

 

Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği’nin inşaat kaleminden 5 adet özel poz, makine tesisatından 5 adet özel poz ve elektrik tesisatına ait 27 adet özel poza ait analiz sunulmadığı gerekçesiyle,

 

Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici çalıştırılacağı beyanının olduğu ve anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı gerekçesiyle,

 

Elin Elektronik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iki adet teklif mektubu sunduğu gerekçesiyle,

 

Metka İnş. Müh. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin ise ortaklık durum belgesinin ihalenin ilan tarihi olan 23.06.2010 tarihinden daha önce, 18.06.2010 tarihinde alındığı gerekçesiyle,

 

Değerlendirme dışı bırakıldıkları anlaşılmıştır.

 

İhalenin esasına ilişkin inceleme sırasıyla, idarece isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata uygun olup olmadığı, itirazen şikayet dilekçesinde iddiaya konu edilen belgelerin mevzuata ve idari şartnamenin 7 nci maddesine uygun sunulup sunulmadığı ve teklif ekinde sunulan analizlerde eksiklik bulunup bulunmadığı şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutularak yapılmıştır:

 

a) İdarece isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata uygun olup olmadığı yönünden inceleme:

 

1. Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı ve ortaklık durum belgesinde özel kaşe bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; idarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranacağı, anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendislerin, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verecekleri, anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacakları hüküm altındadır.

 

Ancak ihale ilanının Kamu İhale Bülteninde 23.06.2010 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında, 04.03.2009 tarih ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 1, Geçici 3 ve 72 nci maddelerinde yer alan, hükümler uyarınca, anahtar teknik personele ilişkin 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci madde hükmü uygulama kabiliyetini haizdir.

 

Bu çerçevede, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, anılan personelin taşıması gereken şartların da ayrıntısıyla düzenlendiği ve ilk şart olarak da ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olmasının belirlendiği görülmüştür. Bu anlamda, isteklinin bünyesinde bulunması gerektiği şartının da ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği ve bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresinin en fazla beş yıl olarak belirlenmesi gerektiği hususunun da anılan Yönetmelik maddesinde anahtar teknik personel için şart koşulan bir diğer kriter olduğu görülmüştür. Bu durumda da özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresinin mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci madde hükmü bu yönde olmakla birlikte, “bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı…” yönünde istikrar kazanmış Kurul kararları da dikkate alındığında, isteklilerce öngörülen anahtar teknik personellerin ihalenin gerçekleştiği 19.07.2010 tarihi itibariyle hangi firma veya firmalar bünyesinde sigortalı olduklarının ve bu firmalarda işe giriş tarihlerinin tespit edilmesi suretiyle inceleme yapılmıştır.  

 

İsteklinin teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede; İnşaat Mühendisi Sinan Ünsal’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, buna ilişkin anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından düzenlenen 16.07.2010 tarih ve 251 sayılı Oda Kayıt Belgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (e-Bildirge), ayrıca şahsın 19.07.2010 tarihi itibariyle (ihale tarihi) Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesine anahtar teknik personel olarak çalıştığı ve ihalenin anılan şirket üzerinde kalması halinde görev süresi boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı beyanının bulunduğu 19.07.2010 tarihli Anahtar Teknik Personel Beyannamesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nde (e-Bildirge), 4201199803671 sigorta numaralı Sinan Ünsal’ın 1019805 işyeri sıra numaralı Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde 17.07.2010 tarihinde işe girdiği anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yer alan belgelerin incelenmesinden; idarece 18.08.2010 tarih ve 5797 sayılı yazı ile Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden 10 (on) isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdiği şahısların, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunup bulunmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir. Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün 20.08.2010 tarih ve 12937583 sayılı cevabi yazısında, 4201199803671 sigorta numaralı Sinan Ünsal’ın, 1019805 işyeri sıra numaralı Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 17.07.2010 tarihinde işe girdiği ve 31.07.2010 tarihine kadar çalışmalarının devam ettiği bilgisi verilmiştir.

 

İnceleme kapsamında, 09.12.2010 tarih ve 2048/16618 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan aralarında Sinan Ünsal’ın da bulunduğu, anahtar teknik personel olarak gösterilen ve sorgulanmasına gerek görülen 30 (otuz) şahsa ilişkin, ihale tarihi itibariyle hangi firma veya firmalar bünyesinde sigortalı olduklarının ve işe giriş tarihlerinin araştırılarak bildirilmesi istenmiştir. Anılan yazımız üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, ilgililerin bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlükleri bünyesinde araştırma yaptırılmış, cevabi yazılar SGK İl Müdürlükleri tarafından doğrudan Kuruma gönderilmiştir.

 

Bu kapsamda; Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün 04.01.2011 tarih ve 79381 sayılı yazısında, Sinan Ünsal’ın dosyasının ve bilgisayar kayıtlarının tetkiki neticesinde 19.07.2010 tarihi itibariyle 1019805.46 (Gök-Sal Müt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) sicil nolu işyerinde çalışmalarının görüldüğü bildirilmiş ve sigortalı hizmet cetveli ekte gönderilmiştir. Şahsa ait hizmet cetveli incelendiğinde; şahsın 2010 yılının Ocak, Şubat, Mart, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde çalışmalarının bulunduğu, bunlardan Ocak, Şubat ve Mart aylarında 1014350 sicil numaralı farklı bir işyerinde kaydının bulunduğu, ancak bu işyerinden 20.03.2010 tarihinde ayrıldığı; 1019805 (Gök-Sal Müt. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) sicil nolu işyerinde ise 17.07.2010 tarihinde işe başladığı ve bu işyerine ilişkin Temmuz ve Ağustos aylarında adına prim yatırıldığı, bununla birlikte şahsın (ihale tarihinden yaklaşık bir ay sonra) 21.08.2010 tarihinde işten ayrıldığı görülmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; anahtar teknik personel olarak gösterilen Sinan Ünsal’ın ihale tarihi itibariyle yalnızca anılan istekli bünyesinde bulunduğu, dolayısıyla isteklinin anahtar teknik personele ilişkin idari şartnamenin 7.5.2.1 inci maddesinde yer alan ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması” koşulunu sağladığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçeleri arasında yer alan bu gerekçenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İsteklinin diğer değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, “ortaklık durum belgesinde özel kaşenin bulunmaması” hususudur.

 

Teklif dosyası kapsamında sunulan Ortaklık Durum Belgesi incelendiğinde; belgenin (ihale ilan tarihi olan 23.06.2010’dan sonra) 15.07.2010 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin Saçma tarafından düzenlendiği, Atilla Keskin’in, belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca şirketin % 52 ortağı olduğunu tevsik eden belge üzerinde özel kare kaşe olarak nitelenen TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı, yalnızca meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren şahsi kaşe ve imzasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazete ile değişik Kamu İhale Genel Tebliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8.4 üncü maddesinde; “İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

15.11.2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları, düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar.”; “Kaşelerin Şekli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6. maddesinde; “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılacaktır…”

 

Açıklamaları bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen ve/veya onaylanan belgelerde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen özel kaşe kullanılması gerekmekle birlikte, anılan istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin serbest muhasebeci mali müşavirin kendi kaşesi ve imzası ile onaylanmış olarak sunulduğu dikkate alındığında, söz konusu kaşenin ilgili Yönetmelikte belirtilen özel kaşe olmamasının teklifin esasını değiştirmeyecek bir bilgi eksikliği niteliğinde değerlendirilmesi ve idare tarafından söz konusu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, anılan istekliden belirtilen bilgi eksikliğinin tamamlatılması yoluna başvurulmaksızın, teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlem yerinde görülmemiştir.

 

Yukarıda yapılan tüm tespitler doğrultusunda; Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ortaklık durum belgesinde yer alan eksikliğin tamamlatılması suretiyle ve tamamlatma işleminin sonucuna göre değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2. M.D. Grup İnş. Mekanik Elk. San. Tic. Ltd. Şti., teklifinin ortaklık durum belgesinde özel kaşe bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunulan Ortaklık Durum Belgesi incelendiğinde; belgenin (ihale ilan tarihi olan 23.06.2010’dan sonra) 03.07.2010 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Avni Uluscul tarafından düzenlendiği, Feyyaz Eryılmaz’ın, belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca şirketin % 51 ortağı olduğunu tevsik eden belge üzerinde özel kare kaşe olarak nitelenen TÜRMOB kaşesinin ve meslek mensubuna ait şahsi bir kaşenin bulunmadığı, yalnızca meslek mensubuna ilişkin bilgilere yazılı olarak yer verilerek imzalandığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.4 ve 16.6 ncı maddeleri ile Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde, söz konusu kaşenin ilgili Yönetmelikte belirtilen özel kaşe olmamasının teklifin esasını değiştirmeyecek bir bilgi eksikliği niteliğinde değerlendirilmesi ve idare tarafından söz konusu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, anılan istekliden belirtilen bilgi eksikliğinin tamamlatılması yoluna başvurulmaksızın, teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlem yerinde görülmemiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda; M.D. Grup İnş. Mekanik Elk. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ortaklık durum belgesinde yer alan eksikliğin tamamlatılması suretiyle ve tamamlatma işleminin sonucuna göre değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

3. Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İstekli tarafından, İnşaat Mühendisi Gülnur Taşova (Özcan)’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, buna ilişkin anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından düzenlenen 13.07.2010 tarih ve 223 sayılı Oda Kayıt Belgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (e-Bildirge), ayrıca şahsın 19.07.2010 tarihi itibariyle (ihale tarihi) Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. bünyesine anahtar teknik personel olarak çalıştığı ve ihalenin anılan şirket üzerinde kalması halinde görev süresi boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı beyanının bulunduğu 19.07.2010 tarihli Anahtar Teknik Personel Beyannamesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nde (e-Bildirge), 4601200712677 sigorta numaralı Gülnur Taşova (Özcan)’ın 30525 işyeri sıra numaralı Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nde 13.07.2010 tarihinde işe girdiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihale sürecinde yaptığı sorgulama üzerine, Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün 20.08.2010 tarih ve 12937583 sayılı cevabi yazısında, 4601200712677 sigorta numaralı Gülnur Taşova (Özcan)’ın, 30525 işyeri sıra numaralı Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. bünyesinde 13.07.2010 tarihinde işe girdiği ve 31.07.2010 tarihine kadar çalışmalarının devam ettiği bilgisi verilmiştir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün 31.12.2010 tarih ve 20006429 sayılı yazısında, Gülnur Özcan’ın dosyasının ve bilgisayar kayıtlarının tetkiki neticesinde 19.07.2010 tarihi itibariyle 30525.46 (Doğanay İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.) ve 33323.46 (Sayar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.) sicil numaralı işyerlerinde çalışmalarının görüldüğü bildirilmiş ve sigortalı hizmet cetveli ekte gönderilmiştir. Anılan belgelerin incelenmesinden, Doğanay İnşaat Taah. Nak. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın ihale tarihi itibariyle her iki şirket bünyesinde de kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4. Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İstekli tarafından, Mimar Muzaffer Işık’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, buna ilişkin anılan şahsa ait TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 16.07.2010 tarih ve 002654 sayılı Üye Tanıtım Belgesi, Sigortalı Hizmet Listesi (e-Bildirge) ve Anahtar Teknik Personel Listesi sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan Sigortalı Hizmet Listesi’nde (e-Bildirge), 10192276794 sigorta numaralı Muzaffer Işık adına, 1121976 işyeri sicil numaralı Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2010 yılının Haziran ayına ilişkin prim ödendiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihale sürecinde anahtar teknik personel olarak gösterilen bazı şahıslar hakkında internet ortamında araştırma yaptığı, buna ilişkin ihale işlem dosyasında yer alan ve internet çıktısı olduğu anlaşılan SSK Sigortalı Hizmet Dökümü’nde anılan şahsın 2010 yılı Temmuz ayında birden fazla işyerinde çalıştığı görülmektedir.

 

Ancak inceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, SSK Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’nün (Devredilen) 05.01.2011 tarih ve 19824461 sayılı yazısında, Muzaffer Işık’ın 19.07.2010 tarihi itibariyle Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştığı bildirilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer belgeler incelendiğinde, idarece üç istekli tarafından gösterilen anahtar teknik personel ile ilgili SSK Sigortalı Hizmet Dökümü’nün yer aldığı, bu belgelerde yer alan bilgilere göre anahtar teknik personel olarak gösterilen şahısların başka firmalarda da çalışıp çalışmadığı tespitinin yapıldığı, ancak, diğer istekliler ile ilgili bu konuda bir araştırma yapılmadığı, araştırma yapılmamasının dayanağının ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden anlaşılamadığı, bu durumun, diğer isteklilerin tekliflerinin geçerliliği bakımından eşit muamele ilkesinin uygulanmaması sonucunu doğurduğu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede; idarece Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında dayanak alınan SSK Sigortalı Hizmet Dökümü’nün, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde bilgi amaçlı olarak yer alan bir belge olduğu, kayıtta da belirtildiği üzere resmi nitelik taşımadığı ve uyuşmazlık halinde Kurum kayıtlarının esas alınacağı, bu itibarla, SSK Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’nün (Devredilen) 05.01.2011 tarih ve 19824461 sayılı resmi yazısında yer alan bilgiler doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği, isteklinin anahtar teknik personele ilişkin idari şartnamenin 7.5.2.1 inci maddesinde yer alan ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması” koşulunu sağladığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

5. Saltoğlu İnşaat Ticaret Ltd. Şti., iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İstekliye ait teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Marmara Deprem Bölgesi Afet İnşaat Genel Koordinatörlüğü tarafından M. Kenan Salt’a verilen 08.11.2001 tarihli “İş Denetleme Belgesi” başlıklı bir belgenin sunulduğu, belgede işverenin Prokon Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., işyerinin Sakarya-Karaman olarak gösterildiği, Kenan Salt’ın İnşaat Kontrol Mühendisi sıfatıyla görev yaptığı, görev tarihlerinin 15.07.2000-14.06.2001 olduğu, ilk ve son keşif tutarları, sözleşme tarihi, geçici kabul, kesin kabul tarihleri ve belge tutarının ise “Ekli listede” ibaresiyle gösterildiği, belgenin altında Prokon Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ile idarenin kaşe ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Belge eki listede Kenan Salt’ın görev yaptığı dönemde yapılan işlere ait sözleşme bilgilerinin bulunduğu, buna göre “Sakarya Karaman-Ferizli Kalıcı Deprem Konutları İnşaatı” yapım işi kapsamında 6 farklı sözleşmenin imzalandığı; belge üzerinde anılan şahsın, bedeli 1.470.000.000.000 TL olan 9. Bölge 156 Konut İnşaatı’na ilişkin olarak 22.06.2000 tarihli, bedeli 1.482.000.000.000 TL olan 10. Bölge 168 Konut İnşaatı’na ilişkin olarak 30.06.2000 tarihli ve bedeli 2.246.718.000.000 TL olan 2. Bölge 246 Konut İnşaatı’na ilişkin olarak 26.06.2000 tarihli sözleşmeler kapsamında çalıştığının işaretlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44 üncü maddesinde yer alan; “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen; ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” olarak düzenlenir.” hükmü ve “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde yer alan; “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.” hükmü uyarınca, iş deneyimini gösteren belgelerin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenmesi zorunludur.

 

Yapılan incelemede; istekli tarafından sunulan belgenin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenmediği, hangi sözleşmeye ait olduğunun anlaşılamadığı, belgede değerlendirmeye esas bilgilerin ve tutarın yer almadığı, dolayısıyla anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği, bu haliyle 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılamayacağı anlaşıldığından, teklifin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

6. Atlı İnş. Gıda Canlı Hayvan San. Tic. Ltd. Şti., Tuğba İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Aksay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. anahtar teknik personel olarak sunduğu şahsa ait SGK işe giriş bildirgesindeki adres ile şirket merkezi adresinin birbirini tutmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhalede, Atlı İnş. Gıda Canlı Hayvan San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Mimar Mithat Coşkun, Tuğba İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İnşaat Mühendisi Yücel Salt ve Aksay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İnşaat Mühendisi Hacı Durdu Öngel anahtar teknik personel olarak gösterilmiştir.

 

İsteklilerin teklif dosyalarında yer alan SGK İşe Giriş Bildirgelerinden, anılan şahısların ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını taşıdığının anlaşıldığı, isteklilerin iş yeri adreslerinin değişebileceği ve işe giriş bildirgelerinde yer alan adres ile belgeler üzerinde yer alan adresin aynı olacağına ilişkin kamu ihale mevzuatında bir hüküm bulunmadığı da göz önüne alındığında, söz konusu isteklilerin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; Atlı İnş. Gıda Canlı Hayvan San. Tic. Ltd. Şti. ve Aksay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

Ancak, Tuğba İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgenin, aşağıda “b) İtirazen şikayet dilekçesinde iddiaya konu edilen belgelerin mevzuata ve idari şartnamenin 7 nci maddesine uygun sunulup sunulmadığı” başlığı altında yapılan tespitler doğrultusunda uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifin nihai olarak değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüştür.

 

7. Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği, inşaat kaleminden 5 adet özel poz, makine tesisatından 5 adet özel poz ve elektrik tesisatına ait 27 adet özel poza ait analiz sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İsteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu analizleri üzerinde yapılan incelemede; idarece verilen analiz formatları kapsamında yer alan inşaat imalatlarına ait ÖZEL1, ÖZEL2, ÖZEL3, ÖZEL4 ve ÖZEL6 poz numaralı iş kalemlerinin, istekli tarafından sunulan hesap cetvelinde “Özel Pozlar ve Toplam Nakliye Bedeli” adıyla tek bir imalat kalemi olarak belirtildiği, ancak bu kaleme ilişkin olarak analiz sunulmadığı, yine idarece tespit edildiği üzere makine tesisatından 5 adet özel poz ve elektrik tesisatına ait 27 adet özel poza ait analiz sunulmadığı anlaşıldığından, teklifin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görüldüğünden, isteklinin teklifinin diğer yeterlik belgelerinin usulüne uygun olup olmadığı yönünden inceleme yapılmamıştır.

 

8. Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti., alt yüklenici çalıştırılacağı beyanının olduğu ve anahtar teknik personelin başka bir firmada daha çalıştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İsteklinin teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede; İnşaat Mühendisi Hilal Akaslan’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, buna ilişkin anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen 15.07.2010 tarih ve 00595 sayılı Oda Kayıt Belgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (e-Bildirge), ayrıca şahsın 19.07.2010 tarihi itibariyle (ihale tarihi) Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti. bünyesine anahtar teknik personel olarak çalıştığı ve ihalenin anılan şirket üzerinde kalması halinde görev süresi boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı beyanının bulunduğu 19.07.2010 tarihli Anahtar Teknik Personel Beyannamesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nde (e-Bildirge), 4401200505576 sigorta numaralı Hilal Akaslan’ın 1019277 işyeri sıra numaralı Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti.’nde 27.03.2009 tarihinde işe girdiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihale sürecinde anahtar teknik personel olarak gösterilen bazı şahıslar hakkında internet ortamında araştırma yaptığı, buna ilişkin ihale işlem dosyasında yer alan ve internet çıktısı olduğu anlaşılan SSK Sigortalı Hizmet Dökümü’nde anılan şahsın 2010 yılı Temmuz ayında 1019277 işyeri sıra numaralı Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti. dışında, 25484 işyeri sıra numaralı başka bir işyerinde de çalıştığı görülmektedir.

 

Ayrıca inceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 13.01.2011 tarih ve 517684 sayılı yazısında, Hilal Akaslan (Yiğit)’in 1019277-44 işyeri sıra numaralı Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti.’nde 27.03.2009 tarihinde işe girişi, 2010 yılının Kasım ayında çıkışı bulunduğu, ilaveten 25484-44 Mimsan Ltd. Şti.’nde 21.08.2009 tarihinde işe girişi, 27.07.2010 (ihale tarihinden sonra) çıkışı bulunduğu bilgisi verilmiştir. Anılan belgelerin incelenmesinden, Meşe İnş. Turz. Gıd. San. Paz. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın ihale tarihi itibariyle her iki şirket bünyesinde de kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, teklifin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Diğer taraftan isteklinin alt yüklenici çalıştırılacağı beyanının olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin yapılan incelemede; idari şartnamenin 7.1.(g) maddesinde, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiş ancak, aynı şartnamenin 18 inci maddesinde, ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının, alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiştir.

 

İstekli tarafından, 19.07.2010 tarihinde düzenlenen ve teklif dosyasında sunulan “Alt Yüklenici Beyanı”nda, ihale konusu işin inşaat (betonarme, demir-kalıp işleri, ince işler – %75), mekanik (%6) ve elektrik işlerinin (%4) toplamda % 85’lik kısmını bir alt yükleniciye yaptırmayı beyan ettiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamayacağı, buna karşın teklif ekinde iş kısımları ve yüzdeleri gösterilerek alt yüklenici çalıştırılacağına dair beyanname sunulmasının idari şartname düzenlemesine uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifin anılan gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

9. Elin Elektronik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., iki adet teklif mektubu sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İsteklinin teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede; 19.07.2010 tarihli, 5.850.000,00 TL bedelli, şirket müdürü Fuat Ataseven tarafından imzalanmış ve şirket kaşesini taşıyan iki adet anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu bulunduğu anlaşılmıştır. Her iki teklif mektubunun da Kanunda aranan geçerlilik koşullarını ihtiva ettiği ve aynı teklif bedelini taşıdığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu; “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde ise alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek fiili ile isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak fiillerinin yasak fiil ve davranış oluşturduğu ve bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

İstekli tarafından sunulan teklif mektuplarının birebir aynı olduğu, aynı fiyat teklifini içerdiği tespit edilmiş olup, anılan durumun Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde aynı istekli tarafından birden fazla teklif sunulması şeklinde değerlendirilemeyeceği, yine ihale kararını etkileyecek bir davranış olarak da nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

10. Metka İnş. Müh. Turz. San. ve Tic. A.Ş. ortaklık durum belgesinin ihalenin ilan tarihi olan 23.06.2010 tarihinden daha önce, 18.06.2010 tarihinde alındığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İsteklinin teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla, Sezai Kara’ya ait “İş Denetleme Belgesi”nin kullanıldığı ve Sezai Kara’nın belgenin düzenlenme tarihinden önceki beş yıl boyunca Metka İnş. Müh. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin kesintisiz olarak % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğuna ilişkin Kayseri Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 18.06.2010 tarihinde düzenlenen Ortaklık Durum Belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin onuncu fıkrasına göre; tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

Yapılan inceleme sonucunda; istekli tarafından sunulan Ortaklık Durum Belgesinin, ilan tarihinden önce düzenlendiği anlaşıldığından, teklifin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

b) İtirazen şikayet dilekçesinde iddiaya konu edilen belgelerin mevzuata ve idari şartnamenin 7 nci maddesine uygun sunulup sunulmadığı yönünden inceleme:

 

Ø  (b).1 – İsteklilerin teklif dosyalarının, iddiaya konu edilen belgeler çerçevesinde (iş deneyim belgeleri, teklif mektupları, ortaklık durum belgeleri, banka referans mektupları, geçici teminat mektupları ve anahtar teknik personele ilişkin belgeleri) mevzuata ve idari şartnamenin 7 nci maddesine uygun sunulup sunulmadığı yönünden,

Ø  (b).2 – Başvuru sahibinin örnek verdiği isteklilerin iddiaya konu edilen belgelerinin mevzuata ve idari şartnamenin 7 nci maddesine uygun sunulup sunulmadığı yönünden,

Yapılmıştır.

 

Ø  (b).1.

 

1. Tuğba İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla, Kahramanmaraş Valiliği’nce “Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatı” işine ilişkin olarak şirket adına düzenlenen 10.11.2008 tarih ve 14704/4138 sayılı “İş Bitirme Belgesi”nin sunulduğu, belgede ilk sözleşme bedelinin 70.000,00 TL, sözleşme tarihinin 05.11.1997, geçici kabul tarihinin 12.06.2000 ve belge tutarının 112.794,63 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

İsteklinin teklif bedelinin 5.428.777,09 TL olduğu, idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulmasının istenildiği, buna göre istekli tarafından en az 2.714.388,54 TL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği görülmüştür. Sunulan belge tutarına ilişkin, Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan Belge Güncelleme Aracı kullanılarak yapılan güncelleme sonucunda, isteklinin güncellenmiş belge tutarının 1.858.197,59 TL olduğu ve ihalede istenilen asgari iş deneyim koşulunu sağlamadığı anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2. Feyme İnş. Müh. Elktr. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San.ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Bent Müh. İlt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, iş deneyiminin tevsiki amacıyla, teklif dosyası kapsamında; pilot ortak olan Genç Bent Ltd. Şti.’nin % 50’sinden fazlasına sahip ortağı Fatih Koç’a ait iş denetleme belgesi ile özel ortak olan Feyme İnş. Müh. Elktr. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarısından fazlasına sahip ortağı Habip Tahiroğlu’na ait mezuniyet belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44 üncü maddesinde; “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen; …ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”, …olarak düzenlenir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde;

         

          (1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

 

          (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

 

          (3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak dikkate alınır.

          …

          (5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

 

          c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

         

          1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

         

          2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

         

          şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

          (6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

          …

          ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında; belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

         

          dikkate alınır.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, iş denetleme belgelerinin değerlendirilebilmesi için belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme faaliyetinde bulunulmuş olması şartı aranmaktadır.

 

Feyme İnş. Müh. Elktr. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Bent Müh. İlt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı pilot ortağı Genç Bent Müh. İlt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla; şirketin % 50’sinden fazlasına sahip ortağı (Saha Mühendisi sıfatıyla İnşaat Mühendisi) Fatih Koç adına Piyade Okul Komutanlığı tarafından “Piyade Okul Komutanlığı Kültür Sitesi (Genel Dershane) İnşaatı” işine ilişkin olarak düzenlenen 09.09.2009 tarih ve 4230-65-09 sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgeye göre, işin sözleşme tarihinin 15.06.2001, geçici kabul tarihinin 01.07.2003 olduğu, ilk sözleşme bedeli ile toplam sözleşme bedelinin 7.740.335,12 TL, ilgilinin görevi sırasında gerçekleşen iş tutarının ve ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 5.732.935,23 TL olduğu, ayrıca belgede ilgilinin görev yaptığı tarihlerin 13.01.2003-01.07.2003 olarak ve ilgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının % 100 olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede; ilk sözleşme bedeli olan 7.740.335,12 TL’nin % 80’inin 6.192.268,09 TL’ye tekabül ettiği, Fatih KOÇ’un belgeye konu iş kapsamında 13.01.2003 – 01.07.2003 tarihleri arasında görev yaptığı, diğer bir ifadeyle belgeye göre toplam süresi yaklaşık iki yıl olan işin, yalnızca son altı aylık kısmında görev aldığı, ancak belgede yer alan bilgilere göre, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının % 100 olarak belirtildiği görülmüş olmasına rağmen, belge tutarı olarak belirtilen 5.732.935,23 TL’nin ilk sözleşme bedelinin % 80’ini karşılamadığı ve bu durumun çelişki taşıdığı anlaşılmıştır.

Bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla 09.12.2010 tarih ve 2055 sayılı yazımız ile belgeyi düzenleyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Okul Komutanlığı’ndan bilgi ve belge talep edilmiştir.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Okul Komutanlığı’nın 14.12.2010 tarih ve 4230-261-10 sayılı cevabi yazısında; yaptıkları inceleme neticesinde; Fatih Koç adına düzenlenmiş 09.09.2009 tarih ve 4230-65-09/İd. İşl. sayılı iş denetleme belgesinin asıl suretinin kayıtlarında bulunmadığı, işin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir firmaya yaptırıldığının tespit edildiği, bahse konu belgenin Milli Savunma Bakanlığının emri ile iptal edildiği, anılan belgeye konu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 10.02.2010 tarihli yazısı (Kamu İhale Kurulu’nun 02.02.2010 tarih ve 2010/UY.II-421 sayılı kararı) ile 06.12.2010 tarih ve MTİY:4230-1889/10 sayılı “İş Yönetme Belgesi” ve incelemeye konu “İş Denetleme Belgesi”nin iptal edildiği hususları bildirilmiştir.

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Okul Komutanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu iş denetleme belgesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Piyade Okul Komutanlığı tarafından düzenlenmediği ve belgenin iptal edildiği anlaşıldığından, geçerliliği olmayan bir belgeyi sunan Feyme İnş. Müh. Elktr. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San.ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Bent Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca Feyme İnş. Müh. Elktr. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Bent Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, Genç Bent Ltd. Şti.’nin müdürü ve ortağı olan inşaat mühendisi Ömer Cücemen’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, teklif dosyası kapsamında, anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen 15.07.2010 tarih ve 00593 sayılı Oda Kayıt Belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortak olması durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır. Zira istekli tarafından müdürlük görevini yürüten ortağın anahtar teknik personel olarak gösterilmesi, anılan şahsın ihaleye katılan isteklinin bünyesinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, anahtar teknik personel Ömer Cücemen’in şirket müdürü ve ortağı olması hasebiyle, ihaleye katılan isteklinin bünyesinde bulunduğuna dair sigortalı işe giriş bildirgesi veya adına prim ödendiğini gösteren belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anahtar teknik personelin, başka bir firma bünyesinde çalışamayacağı şartı ise bu kişiler için de geçerli kabul edilmelidir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 14.01.2011 tarih ve 517216 sayılı yazısında, Ömer Cücemen ile ilgili kayıtların tetkiki neticesinde bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren 1022497-44 iş yeri numaralı Yusuf Özbek İnşaat bünyesinde 23.12.2009 tarihinde işe girişi bulunduğu, 2010 yılının 12 nci ayı itibariyle devam ettiği, pirm ödeme gün sayısının 369 gün olduğu bilgileri verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün anılan yazısında yer alan bilgilerden, şahsın ihale tarihi itibariyle istekli dışında başka bir şirketin bünyesinde de çalıştığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin bu sebeple de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

3. Tezcan Yapı Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce “Merkez Döngele Ç.P.L İnşaatı” işine ilişkin olarak şirket adına düzenlenen 19.07.2005 tarih ve 715-1078 sayılı “İş Bitirme Belgesi”nin sunulduğu, belgede ilk sözleşme bedelinin 83.142.000.000 TL, sözleşme tarihinin 08.12.1997, geçici kabul tarihinin 02.12.2004 ve belge tutarının 108.084.600.000 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

İsteklinin teklif bedelinin 5.242.974,00TL olduğu, idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulmasının istenildiği, buna göre istekli tarafından en az 2.621.487,00 TL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği görülmüştür. Sunulan belge tutarına ilişkin, Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan Belge Güncelleme Aracı kullanılarak yapılan güncelleme sonucunda, isteklinin güncellenmiş belge tutarının 1.686.286,07 TL olduğu ve ihalede istenilen asgari iş deneyim koşulunu sağlamadığı anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

4. Özge Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Madencilik Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla, Kahramanmaraş Valiliği İl Encümen Başkanlığı tarafından “Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı” işine ilişkin olarak 31.03.2008 tarih ve 1282 sayı ile düzenlenen, Ayhan Özge’ye ait “Alt Yüklenici – İş Bitirme Belgesi”nin sunulduğu, adına belge düzenlenen şahsın belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca isteklinin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösteren SMMM onaylı Ortaklık Durum Belgesinin sunulduğu, ancak belge düzenlenme tarihinin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre; tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

 

Yapılan inceleme sonucunda; istekli tarafından sunulan Ortaklık Durum Belgesinde, düzenlenme tarihi bulunmadığı, belgenin düzenlenme tarihinin bir geçerlilik koşulu olduğu ve tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

5. Elkon İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, şirket müdürü ve ortağı olan Atilla Özdel’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, teklif dosyası kapsamında, anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 14.07.2010 tarih ve 06.15020 sayılı Oda Kayıt Belgesi ve şahsın 19.07.2010 tarihi itibariyle (ihale tarihi) Elkon İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalıştığı ve ihalenin anılan şirket üzerinde kalması halinde görev süresi boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmayacağı beyanının bulunduğu 19.07.2010 tarihli Anahtar Teknik Personel Beyannamesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortak olması durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır. Zira istekli tarafından müdürlük görevini yürüten ortağın anahtar teknik personel olarak gösterilmesi, anılan şahsın ihaleye katılan isteklinin bünyesinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, anahtar teknik personel Atilla Özdel’in şirket müdürü ve ortağı olması hasebiyle, ihaleye katılan isteklinin bünyesinde bulunduğuna dair sigortalı işe giriş bildirgesi veya adına prim ödendiğini gösteren belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anahtar teknik personelin, başka bir firma bünyesinde çalışamayacağı şartı ise bu kişiler için de geçerli kabul edilmelidir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 06.01.2011 tarih ve 60198 sayılı yazısında, Atilla Özdel ile ilgili kayıtların tetkiki neticesinde bölgeleri dahilinde faaliyet gösteren Vera İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerinde 01.09.2009 – 30.11.2010 tarihleri arasında aktif sigortalı olduğu ve yazı tarihi itibariyle aynı işyerinde çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün anılan yazısında yer alan bilgilerden, şahsın ihale tarihi itibariyle istekli dışında başka bir şirketin bünyesinde de çalıştığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

6. İhaleye gerçek kişi olarak iştirak eden Hacı Mehmet Şannan’ın anahtar teknik personel olarak kendisini gösterdiği, teklif dosyası kapsamında, anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından düzenlenen 13.07.2010 tarih ve 00224 sayılı Oda Kayıt Belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Gerçek kişi isteklilerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır. Dolayısıyla, anahtar teknik personel Hacı Mehmet Şannan’ın, sigortalı işe giriş bildirgesi veya adına prim ödendiğini gösteren belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anahtar teknik personelin, başka bir firma bünyesinde çalışamayacağı şartı ise bu kişiler için de geçerli kabul edilmelidir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 03.01.2011 tarih ve 20006309 sayılı yazısında, 4601200812360 sigorta sicil numaralı Hacı Mehmet Şannan’ın dosyasının, arşiv ve bilgisayar kayıtlarının tetkiki neticesinde en son bölgelerinde kurulu 1024621.46 (Şanserhat İnş. Mak. Müh. Taş. Tur. San. V) sicil sayılı işyerinde 26.03.2009 tarihinde işe girdiği ve 17.08.2010 tarihinde ayrıldığı bilgileri verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün anılan yazısında yer alan bilgilerden, şahsın ihale tarihi itibariyle istekli dışında başka bir şirketin bünyesinde de çalıştığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

7. İhaleye gerçek kişi olarak iştirak eden Cuma Tahiroğlu’nun anahtar teknik personel olarak kendisini gösterdiği, teklif dosyası kapsamında, anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından düzenlenen 12.07.2010 tarih ve 00220 sayılı Oda Kayıt Belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Gerçek kişi isteklilerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır. Dolayısıyla, anahtar teknik personel Cuma Tahiroğlu’nun, sigortalı işe giriş bildirgesi veya adına prim ödendiğini gösteren belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anahtar teknik personelin, başka bir firma bünyesinde çalışamayacağı şartı ise bu kişiler için de geçerli kabul edilmelidir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 03.01.2011 tarih ve 47576 sayılı yazısında, 4601200603982 sigorta sicil numaralı Cuma Tahiroğlu’nun 19.07.2010 tarihi itibariyle bölgeleri dahilinde geçen çalışmalarının, 1007809.46 iş yeri numaralı Fırat İnş. Otel. Turz. Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyerinde 24.07.20009 tarihinden itibaren devam etmekte olduğu ve prim ödeme gün sayısının 488 gün olduğu bilgisi verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Kahramanmaraş (Dulkadiroğlu) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün anılan yazısında yer alan bilgilerden, şahsın ihale tarihi itibariyle istekli dışında başka bir şirketin bünyesinde de çalıştığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

8. İhaleye gerçek kişi olarak iştirak eden başvuru sahibi As Mühendislik-Mustafa Polat’ın anahtar teknik personel olarak kendisini gösterdiği, teklif dosyası kapsamında, anılan şahsa ait TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından düzenlenen 08.07.2010 tarih ve 00213 sayılı Oda Kayıt Belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Gerçek kişi isteklilerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır. Dolayısıyla, anahtar teknik personel Mustafa Polat’ın, sigortalı işe giriş bildirgesi veya adına prim ödendiğini gösteren belgeleri sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anahtar teknik personelin, başka bir firma bünyesinde çalışamayacağı şartı ise bu kişiler için de geçerli kabul edilmelidir.

 

İnceleme kapsamında, Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan sorgulama üzerine, Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 13.01.2011 tarih ve 517015 sayılı yazısında, 7971354 sigorta sicil numaralı Mustafa Polat’ın 07.10.2009 tarihi itibariyle bölgeleri dahilinde geçen çalışmalarının, 1023170-44 iş yeri numaralı Erke Turizm unvanlı işyerinde 07.10.20009 tarihinde işe girişi bulunduğu, 2010 yılının 11 inci ayı itibariyle devam etmekte olduğu ve prim ödeme gün sayısının 415 gün olduğu bilgisi verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün anılan yazısında yer alan bilgilerden, şahsın ihale tarihi itibariyle istekli dışında başka bir şirketin bünyesinde de çalıştığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

9. Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda, isteklilerin Götürü Bedel Teklif Mektupları, Geçici Teminat Mektupları, Banka Referans Mektupları, Ortaklık Durum Belgeleri, İş Deneyim Belgeleri ve Anahtar Teknik Personele ilişkin belgeleri (İş Deneyim Belgeleri ve Anahtar Teknik Personele ilişkin belgelerden gerekli görülen/tereddüt oluşturanlara ilişkin ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmak suretiyle) incelenmiş olup, yukarıda yapılan tespitler dışında, idari şartnameye ve mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

 

Ø  (b).2.

 

1. Merk-Sal Yapı Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel diploması ve eklerinin gerekli şartları sağlamadığı iddiasına yönelik olarak;

 

İsteklinin teklif dosyası kapsamında; İnşaat Mühendisi Suat Erbil Ergen’in anahtar teknik personel olarak gösterildiği, buna ilişkin anılan şahsın kamuda geçen deneyim süresini tevsik eden Hizmet Çizelgesi (Belgesi)’nin Ankara 57. Noterliği’nin 03.11.2000 tarihli ve 40102 yevmiye numaralı onaylı sureti ile 48517269350 sosyal güvenlik numaralı Suat Erbil Ergen adına 241200101101435004601 işyeri sicil numaralı Merk-Sal Yapı Ltd. Şti. tarafından 2010 yılı Mayıs ayında prim ödendiğini (onay tarihi 18.06.2010/erişim tarihi 19.06.2010) gösteren Sigortalı Hizmet Listesi’nin (e-Bildirge) sunulduğu, ayrıca şahsın ihale tarihi itibariyle Merk-Sal Yapı Ltd. Şti.’nin bünyesine anahtar teknik personel olarak çalıştığı ve ihalenin anılan şirket üzerinde kalması halinde görev süresi boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı beyanının bulunduğu Anahtar Teknik Personel Beyannamesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, istekli tarafından sunulan belgelerin, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın idari şartnamenin 7.5.2.1 inci maddesinde aranan; Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” koşullarını karşıladığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

2. Gök-Sal Ltd. Şti.’nin ortaklık durum belgesinin mali müşavir onaylı olmadığı, analizlerin sayısının eksik olduğu ve analiz formatına uygun olmadığı iddiasına yönelik olarak;

 

İsteklinin ortaklık durum belgesinin mali müşavir onaylı olmadığı iddiasına yönelik inceleme, yukarıda raporun “a) İdarece isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata uygun olup olmadığı yönünden inceleme/1.” bölümünde yapılmıştır.

 

Analizlerin sayısının eksik olduğu ve analiz formatına uygun olmadığı iddiasına yönelik incelemede ise; isteklinin hesap cetvelinde yer alan özel pozlar dışındaki iş kalemleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatları gösterir listelerin, bunlar dışında kalan özel pozlara ilişkin düzenlenen analizlerin sunulduğu, analizlerde bir eksiklik bulunmadığı ve belgelendirmenin Tebliğin 38.2 nci maddesinde yer alan açıklamalara uygun olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3. Cuma Tahiroğlu’nun tebligat adresinin ticaret sicilinde belirtilen adresten farklı olduğu, ayrıca iş deneyim belgesi bulunmadığından diplomasının 15 yıldan fazlasının değerlendirilemeyeceği iddiasına yönelik olarak;

 

İsteklinin teklif dosyasında yer alan, 13.07.2010 tarihli doküman alındığına ilişkin form ve 12.07.2010 tarihli imza beyannamesinde Cuma Tahiroğlu’nun adresinin “Adnan Menderes Bul. Orhangazi Mah. No:31/23 Kahramanmaraş” olduğu; 19.07.2010 tarihli teklif mektubu ile 14.07.2010 tarihli oda kayıt belgesinde ise adresin “Hayrullah Mah. Çuhadar İşhanı Kat:4 No:21 Kahramanmaraş” olduğu anlaşılmıştır.

 

İstekli tarafından sunulan farklı belgelerde belirtilen tebligat adreslerinin farklı olmasının idare ile istekli arasında yapılan yazışmalarda önem kazandığı, dosya kapsamında taraflar arasında tebligat hususuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmadığı, isteklilerin adres değiştirmelerinin olağan olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, bir yeterlilik koşulu olmayan bu hususa ilişkin şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Cuma Tahiroğlu’nun iş deneyimini tevsik amacıyla, inşaat mühendisi olduğuna dair diploma örneğini sunduğu, ek olarak DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından “K.Maraş Merkez Yolyanı Köyü Şarlak Deresi Taşkın Koruma (SE) İnşaatı” işine ilişkin olarak 15.07.2010 tarih ve 126628 sayı ile düzenlenen “İş Denetleme Belgesi”nin sunulduğu anlaşılmıştır. Şahsa ait meslek odası kayıt belgesinden mezuniyet tarihinin 06.03.1978 olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (h) bendinde yer alan; “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası, olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.” hükmü gereğince, iş deneyimi olan şahsın diplomasının iş deneyimine esas alınmasında on beş yıl sınırının uygulanamayacağı, buna göre mezuniyetinden itibaren hesaplanan iş deneyim tutarının da ihalede aranan asgari iş deneyim oranını karşıladığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

c) Teklif ekinde sunulan analizlerde eksiklik bulunup bulunmadığı yönünden inceleme:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “…ğ) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” düzenlemesi,

 

“Diğer hususlar” bölümünde bulunan 58 inci maddesinde; “Analiz formatları ve hesap cetvelleri ekte verilmiş olup, projede yer almasına rağmen analiz formatı sehven düzenlenmemiş olan pozlarla ilgili isteklilerin analiz sunma zorunluluğu aranmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Yer almıştır.

 

Ayrıca isteklilere CD ortamında verilen ihale dokümanı içerisinde, inşaat ve tesisat iş kalemlerine ait her bir iş kalemi için ayrı ayrı düzenlenmiş analiz formatlarının bulunduğu, isteklilere verilen inşaat ve tesisat iş kalemlerine ait analiz formatlarının miktar kısımlarının doldurularak verildiği görülmüştür.

 

            İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve 04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“38.1. Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uyarınca,

 

            a) Teklif birim fiyatlı işlerde; teklif edilecek birim fiyatlara ilişkin olarak idare tarafından, tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

 

            b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; idare tarafından teklif bedelini oluşturacak iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

 

            (Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının düzenlenerek ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gerekmektedir.

 

            38.2. İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır. 38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, yayımlanmış birim fiyatın üzerinde olmamak kaydıyla, birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri kapsamında sunmaları halinde, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir.

 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek)
Sıra NoPoz Noİş kaleminin adıKamu kurum ve kuruluş birim fiyatlarıTeklif
Birim fiyatı alınan kurum/kuruluşKar ve genel gider dahil birim fiyat Kar ve genel gider hariç birim fiyat Teklif edilen kar ve genel giderTeklif edilen birim fiyat
(TL)(TL)(TL)(TL)
    
16.002Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz betonBayındırlık ve İskan Bakanlığı 101,34  101,34
16.003Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz betonBayındırlık ve İskan Bakanlığı107,5086,0015,48101,48
    
    

 

 

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyatlar teklif edilmekle birlikte, yukarıda belirtildiği şekliyle listede belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

 

38.4. İsteklilerin, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş grupları için bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunmaları yeterli kabul edilecektir.

 

38.5. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri sunup sunmadıkları kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağının analizlere ilişkin hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfası sunulduğu belirtilir.

 

38.6. 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıkları kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaz.

 

38.7. Teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açıklamada bulunan isteklilerin analizleri ayrıntılı olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin analizleri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede; çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatı ile uyumlu olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.”,

 

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif ve sözleşme türünün uygulandığı incelemeye konu ihalede, analizlerin, imalat miktarları doldurularak verilmiş olmasının, Tebliğin 38.1.(b) maddesine uygun olmadığı görülmekle birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda bu hususa yönelik bir iddiası olmadığı, ihale tarihinden önce de bu iddiayla ihale dokümanına yönelik bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından, incelemenin, idarece verilen analiz formatları esas alınarak yapılması zorunluluk teşkil etmektedir.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarına göre, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılmaması, sadece isteklilerin iş kalemleri/grupları için teklif ettikleri birim fiyatların her biri için analiz sunup sunmadıklarının kontrol edilmesi ve analizleri sunmayan ya da eksik sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

 

İhalede teklifi geçerli kabul edilen istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelleri incelendiğinde;

 

İsteklilerin, idarece CD ortamında verilen ihale dokümanı içerisinde yer alan, inşaat ve tesisat iş kalemlerine ait her bir iş kalemi için ayrı ayrı düzenlenmiş analiz formatlarına uygun analizleri sundukları, teklif dosyalarında ortak olan eksikliğin, CD ortamında idarece verilen analiz format listelerinde yer almayan inşaat iş kalemlerine ilişkin A.05, A.10, A.11, A.12, A.13, B.18 ve C.02; sıhhi tesisata ilişkin 110.640; kalorifer tesisatına ilişkin 167.800F1 ila 167.800F8; müşterek tesisata ilişkin 210.629, 210.630, 241.450a, 260.602, otomatik kontrol tesisatından 328.400; yangın algılama ve ihbar tesisatından 833.521; dağıtım trafoları ve hücreleri tesisatından 22.4.2, 22.4.6, 30.1.1, 31.5.3, 32.1, 32.11, 3.2.1, 36.7 poz numaralı kalemler olduğu, dolayısıyla idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 58 inci madde düzenlemesi doğrultusunda, isteklilerin bu imalat kalemlerine ilişkin analiz sunma zorunluluğu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, Raşit Canbaz Yapı Mühendisliği unvanlı isteklinin, idare tarafından da tespit edilmiş bulunan eksiklikleri dışında diğer isteklilerin sundukları analizler bakımından bir eksiklik tespit edilemediğinden, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden;

 

Gök-Sal Müteahhitlik Tem. İnş. İltş. Gıd. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., M.D. Grup İnş. Mekanik Elk. San. Tic. Ltd. Şti., Oksa İnş. Nak. Turz. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Atlı İnş. Gıda Canlı Hayvan San. Tic. Ltd. Şti., Aksay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Elin Elektronik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması,

 

Feyme İnş. Müh. Elk. Tem. Taah. Gıd. Pazl. San.ve Tic. Ltd. Şti. – Genç Bent Müh. İlt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Tezcan Yapı Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Özge Nak. Pet. ve Petr. Ürn. Mad. Tic. Ltd. Şti., Elkon İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şannan İnşaat/H.Mehmet Şannan, Cuma Tahiroğlu/İnşaat Mühendislik ve başvuru sahibi As Mühendislik/Mustafa Polat’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması,

Bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

 

 

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Hasan GÜL

Başkan

 
Ali Kemal AKKOÇ

II. Başkan

Ali KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

 
Kazım ÖZKAN

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

           

Kurul kararında başvuru sahibinin teklifinin geçersiz olduğu belirtildikten sonra eşit muamele ilkesi çerçevesinde bazı isteklilerin de değerlendirme dışı bırakılmalarına karar verilmiştir.

 

Ancak Danıştay 13. Dairesinin 8/12/2010 tarihli ve 2010/8376 sayılı Kararında; “Dava dilekçesinde 11.01.2010 tarih ve 2010/UH.I-108 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptalinin istenildiği görülmekte olup, davacının talebinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, ihaleye katılan diğer firmaların durumunun benzer olduğuna ilişkin belirlemelerin, kendi teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğini ispatlamaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Nitekim itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçede de davacının sadece kendi durumuna ilişkin iddialarını ileri sürdüğü görülmüştür. Bu nedenle, davacı isteminin Kamu İhale Kurulu işlemi üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, davacının haklılığı ortaya konulmadan ihalede diğer teklif sahiplerinin durumunun incelenmesine geçilemeyeceği, davacının haksız bulunması durumunda ise diğer ihaleye katılanların incelenmesinde davacının hukuki yararının bulunmayacağı açıktır.” denilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

….

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

           

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

           

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

         

            karar verilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde ise, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

            b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

         

          hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmünün bulunduğu,

 

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında Kuruma yapılan başvuruların ön incelemesi sırasında aranacak hususların düzenlendiği, başvuruların ehliyet yönünden de inceleneceğinin belirtildiği,

 

“Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında da; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verildiği,

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranması veya zarara uğranmasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakıldığından başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve herhangi bir hak kaybına uğramasının da söz konusu olmadığı anlaşıldığından, diğer tekliflerin eşit muamele açısından incelenemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, başvuru sahibinin başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşıldığından, inceleme konusu ihalede; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle; “Başvurunun reddi”ne karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle eşit muamele ilkesi çerçevesinde yapılan inceleme çerçevesinde Kurul tarafından verilen düzeltici işlem kararına katılmıyorum.

 

 

   Bahattin IŞIK

     Kurul Üyesi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.