Kendi Evini Kendi Yapana Yardım Nedir? Ev Yardımı Kimlere Verilir?

Kendi Evini Kendi Yapana Yardım….

Afet bölgesinde, sel, su baskını, deprem vs. şekilde afete maruz kalmış kişilere yapılan bir yardımdır….

Kendi Evini Kendi Yapana yardım şartları aşağıda gösterilmiştir.

2510 sayılı İskan Kanunu ek Kanun gereğince, köylerde köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve sosyal tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki gücünü desteklemek üzere masrafları “Özel İskan Fonu”ndan karşılanmak suretiyle hazırlanan tip projeler bedelsiz olarak istekli köylülere verilir. Bu yönteme Kendi Evini Yapana Yardım ismi verilir ve “KEYY” olarak kısaltılır.

Afet sebebiyle yapılan ve yapılacak olan binaların borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimler hakkında yönetmelik gereğince, Evini Yapana Yardım yöntemine inşa olunan binalar için indirim borçlandırmaya esas olan miktar üzerinden yapılır. Yapılan onarım yardımlarından indirim yapılmaz. Peki, KEYY yönteminde geri ödeme şartları nelerdir?

Kendi Evini Yapana Yardım yöntemi çerçevesinde kullandırılan konut kredisi yıllık yüzde 2  faizlidir ve son kredi diliminin ödenmesini takip eden 24. ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.

Krediler kendi evini yapana yardım (KEYY) olarak verilmekte olduğundan kredi miktarı ile konut maliyet bedeli arasındaki fark hak sahibi aile tarafından karşılanır.

Ayrıca Ziraat Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği işlemlerden alınan yüzde  2,5 komisyon hak sahiplerince karşılanır.

Bu yöntemle alınan kredilerde, köylerde tek tip proje uygulama zorunluluğu olmamakla birlikte yerleşim biriminde en fazla 2 tipi proje uygulanabilir.

Kendi Evini Yapana Yardım Nedir?

Doğal afet sebebi ile yapılan ya da yapılacak olan yapıların veya binaların ‘’ kendi evini yapana yardım ‘’ adı altında borçlandırma bedeli üzerinden indirim yönetmeliğince bazı bilgiler kişiler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, kendi evini yapana yardım şartları nedir?

2010 sayılı iskân kanunu gereğince köylülerin konut, tarımsal işletme ve sosyal tesis ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım adı altında yapılan kişinin veya kişilerin kendilerinin bu tip sorunlarda çözüm odaklı gitmelerindeki masrafların iskân fonu üzerinden karşılanmasıdır. Bedelsiz olarak köylerde yaşayan köylülere veriliyor.

Kendi Evini Yapana Kredi

2010 sayılı iskân kanunu yönetmeliğine göre köydeki bir çiftçinin ailesine ‘’ kendi evini yapana kredi ‘’ adı altında kredi verilmesi de mümkün olabiliyor. Tabi bu konu köydeki belli bir çiftçi sayısına göre belirleniyor.

Geri Ödeme Şartları Nelerdir?

Yapılacak olan işlemlere göre konut kredisi kullanımı söz konusu oluyor. Faiz oranları ise %2 olarak belirleniyor. Anapara ve faizlerin 10 yılda ve 10 eşit taksitte geri ödenmesi şartı gerekiyor.

Kedi evini yapana yardım ( KEYY ) adı altında yapılacak olan işlemlerde verilecek olan kredi ile bina maliyeti arasındaki fark krediyi kullanacak olan kişinin çözmesi gereken sorun olarak görülüyor. İlgili Bakanlığın Ziraat Bankası ile arasında anlaşmasına göre %2.5 komisyon ücreti hak sahipleri tarafından karşılanması gerekiyor.

Yönetmelik

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Afet Harcamaları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde  1 — Bu Yönetmeliğin amacı, umumi hayata müessir  afetler nedeniyle alınacak tedbirler ile  yapılacak yardımlara  ilişkin harcama usul ve esaslarını  düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılacak afet harcamalarıyla ilgili her çeşit yardımlar ve giderler ile bunlara ilişkin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, sınırlı ayni hak, taşıma işleri ile afet hizmetlerinde geçici görevle görevlendirilen personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek avans ve yollukları, afet mahallinde ve işlerinde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik 7269 sayılı Umumi  Hayata   Müessir  Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun değişik 33 üncü maddesine  dayanılarak  hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kanun: Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunu,

             Afet tertibi: 7269 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinde yer alan afet tertiplerini,

             Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

             Genel müdürlük: Afet İşleri Genel Müdürlüğünü,

             Yetkili merci: Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği üniteleri,

             Mülkî amir: Vali ve kaymakamı,

             EYY: Evini kendi yapma yöntemini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelir, Gider ve Mali Hükümler

             Gelirler

             Madde 5 — Aşağıda sayılan gelirler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve Bütçeye gelir kaydedilir;

 1. a) Kanun uyarınca borçlu bulunan hak sahiplerince yatırılacak taksit ve faiz ödemeleri,
 2. b) Kanun uyarınca yaptırılan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan konutların satışından elde edilecek gelirler,
 3. c) Gerekliliği kalmayan ve başka yerlere taşınması faydalı görülmeyen sabit kıymet, malzeme ve her türlü eşya ile yıkıntıların enkazı ve taşınmazların satışından elde edilecek gelirler,
 4. d) Nakdi yardım ve bağışlar.

             Tabi afet nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından her ne ad altında olursa olsun toplanan nakdi bağış ve yardımlar, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına açılacak özel hesaplarda toplanır ve nemalandırılır. Gerektiğinde döviz hesabı da açılabilir. Bu hesaplarda toplanan tutarlar Maliye Bakanlığınca ihtiyaca göre ilgili kurum bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle kullandırılır. Bu ödeneklerden yıl içerisinde kullanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Giderler

             Madde 6 — Afet Tertiplerinden karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Acil yardımlar ve bunlara ilişkin diğer giderler,
 2. b) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasına ilişkin olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği esasları dairesinde yapılacak müşterek giderler,
 3. c) Kanunun 12 nci maddesine göre verilecek tazminat ve ikramiyeler,
 4. d) Afet sebebiyle yeniden inşa edilecek ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı yapımı, imar uygulamaları, tapuya tescil işleri ve her türlü kamulaştırma giderleri,
 5. e) Afetin zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, keşif, etüt ve proje işleri, kiralama, taşıma, yıktırma, enkaz kaldırma ve geçici iskan giderleri,
 6. f) Afet hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilecek personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek avans ve yollukları ile  afet mahallinden temin edilerek fiilen afet mahallinde ve işlerinde kısa süreli olarak çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile afet hizmetlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleri gereği olarak taşınması halinde bu taşıma giderleri,
 7. g) Arazi, bina, çadır, baraka ve benzeri geçici barınma araçları ile yapı malzemesi, her türlü makine, motorlu taşıt, araç, gereç, alet edevat, alınması ve ithali, demirbaş, kırtasiye ve döşeme hariç büro malzemesi alınması, işletme ve bakım giderleri ve sigorta masrafları, acil yardım ve kurtarma hizmetleri için depo edilecek her türlü mal ve malzeme giderleri, yapılacak depoların inşaası, kamulaştırma giderleri ve her türlü kiralama giderleri,
 8. h) Eğitim, tanıtma ve araştırma harcamaları, deprem istasyonları ve bunlara bağlı giderler, afet ile ilgili enstitü ve benzeri kuruluşların teşkili için gerekli giderler,

             ı) Afet hizmetinde görevli personel ve geçici işçiye hizmetin gerektirdiği giyim eşyası, çizme, eldiven, tulum, yağmurluk ve benzeri giderleri,

 1. i) Gıda yardım programı uygulamasına ilişkin harcamalar, akaryakıt, ısıtma ve aydınlatma giderleri,
 2. j) Umumi hayata müessir afetlerde yıkılan ve yanan binalarla birlikte o yerin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinde zarar meydana gelmiş ise bu konuda düzenlenecek keşiflere göre yapılan giderleri,
 3. k) Resmî hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri,
 4. l) Akaryakıt, aydınlatma, su, ısıtma, personel taşınması, ulaştırma, haberleşme ve benzeri afet hizmetlerinin görülebilmesini teminen ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları,
 5. m) 4123  sayılı  Tabii  Afet  Nedeniyle  Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretleri,
 6. n) Yukarıdaki fıkraların haricinde kalıp da Afet hizmetleri için harcanmasına Kanunun cevaz verdiği hususlarda Bakanın takdir edeceği diğer yardım ve giderler.

             Acil yardım ödemeleri

             Madde 7 — Acil yardım ödemeleri, il valilikleri adına açılacak acil afet hesaplarına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı afet tertiplerinden gider kaydıyla gönderilen tutarlardan bu Yönetmelik esasları dahilinde yapılır.

             Süresi içinde harcanmayan âcil yardım ödeneği, mülki amirlerince en geç yılın sonunda faizleriyle birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına iade olunur. İade olunan tutarlar bu saymanlıkça gelir kaydedilir.

             Harcanan paralarla ilgili sarf evrakı yetkili denetim mercilerine hesap verilmek üzere dizi listesine bağlı olarak mahallin kapsamına girdiği il özel idare müdürlüğünde saklanır ve il özel idare bütçesiyle birlikte Sayıştayca denetlenir.

             Kredi işlemleri

             Madde 8 — Kanunun 29 uncu maddesi ve 36 ncı maddesinin (f)  bendi uyarınca, orta hasardan  hak sahibi olanlar ile E.Y.Y. Metoduna göre hak sahibi olan afetzedelere verilecek kredi  dilimi  inşaat  seviyesine göre (5)  beş aşamada, hazır konut satın almak isteyen hak sahibi afetzedelere ise kredileri defaten ödenir.

             Görevler ve görevliler

             Madde 9 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak giderler,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve üst yönetici tarafından gerçekleştirilir. Harcama yetkilisi, mali kontrol yetkilisi veya muhasebe yetkilisi aynı kişide birleşemez.

             Borç taksitleri

             Madde 10 — Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince afetzedelerin borçlandırılması ve mevzuata göre borçların tahsil edilmesi nedeniyle yapılacak hizmetler için banka ile Bakanlık arasında müştereken protokol yapılır. Bankanın yapacağı hizmetler karşılığında protokolde belirtilen oranlarda afet tertiplerinden ücret ödenir.

             Kredi geri dönüşleri

             Madde 11 — Kanunun 33 üncü maddesinin (a), (b)  ve (c)  bentlerinde yer alan gelirler nedeniyle oluşan kredi geri dönüşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılmak üzere, bankaca İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri hesabına intikal ettirilir.

             Borçlandırma taksitlerinin takip ve tahsili borçlandırmayı yapan banka tarafından kendi usul ve esaslarına  göre yürütülür.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Yardımlara İlişkin Harcamalar

             Esaslar

             Madde 12 — Afetlerin meydana gelmesinden itibaren, acil yardımlar ve buna ilişkin iş ve hizmetler için, aşağıdaki maddelerde belirtilen yetkiler ve esaslar dahilinde harcamalar yapılır.

             Yetkiler

             Madde 13 — Afetlerin meydana gelmesinden sonra mahallî mülkî amir:

 1. a) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine alet ve edevatına el koymaya,
 2. b) Hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya,

             yetkilidir.

             Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.

             Nakdi ödeme şartı

             Madde 14 — Yeme, giyme ve geçici barınma, acil onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması ve o anda afetin seyrini azaltıcı ve tesirini önleyici harcama yapılması, Bakanlığın iznine bağlıdır.

             Ücretsiz haberleşme

             Madde 15 — Acil yardım süresi içinde afetin vukuunu ihbar veya yardım taleplerini ve bununla ilgili direktifleri, afetin seyrinin bildirilmesi için yapılacak telgraf, telefon, telsiz, faks, e-Posta haberleşmelerini telgraf ve telefon merkezleri, otoyol, demiryolu istasyonları, askerî muhabere teşkilleri ve benzeri bu gibi araçlara sahip her türlü teşkilât, öncelikle ücretsiz olarak kabul edip muhataplarına ulaştırmaya mecburdurlar.

             Yaralıları  tedavi

             Madde 16 — Gerek afetlerin vukuu sırasında gerekse her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler.

             Bunları mülkî ve askeri hastane ve tedavi yerleri ile, umumi, katma, hususî bütçeli idarelere, belediyeye ve hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane ve tedavi yerleri hemen tedavi etmeye mecburdurlar. Kamu idare ve müesseselerine bağlı hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır.

             Mükelleflerle ilişkiler

             Madde 17 — Afetlerin meydana gelmesinden sonra mülki amirler 18 – 65 yaş arasındaki askerler ve hâkim sınıfından bulunanlar hariç bütün erkeklere görev vermeğe yetkilidir. Kurtarma işlerinde en çok 3 güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alet ve edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler, sonradan afet tertiplerinden ödenmek üzere tamir ettirilir.

             Ziyana uğrayanlarla, tamiri imkânsız olanların bedeli, mahallî rayiç üzerinden yetkili komisyonlarca tespit olunarak sahiplerine ödenir.

             Yıkma masrafları

             Madde 18 — Aşağıda   sıralanan  yıkma   bedelleri   ile   tehlikeyi giderme tedbirleri için yapılacak harcamalar, bu maddede belirtilen esaslar dahilinde afet tertiplerinden karşılanır:

 1. a) Yıktırılması kesinleşen binaların mal sahibi tarafından yıktırılması halinde enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları,
 2. b) Hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların, fen kurullarının göstereceği şartlara göre bir sene içerisinde onarımının yapılmaması sebebiyle yıktırılan ve yine enkaz bedelinden karşılanamayan yıkım masrafları,
 3. c) Resmi daire ve müesseselere ait binalardan yıktırılması gerekenlerin, bilahare ilgili daire ve müesseselerden talep edilmek üzere yapılacak yıkma masrafları,
 4. d) Yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlerde tehlikenin devamı  veya  tekrarı ihtimali üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınamayacağına karar verilmesinden sonra yıktırılan ve enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları,
 5. e) Bakanlıkça afete karşı arazide gerekli tedbirlerin alınması, tehlikeye maruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere taşınmasından daha ekonomik görülürse bu tedbirlerin alınması için yapılacak lüzumlu harcamalar,
 6. f) Bakanlıkça teşkil edilecek fen kurullarınca tehlikeli görülerek yapı ve ikamet için yasaklanmış  afet  bölgelerinde  mevcut  ve yapılmakta  olan bina ve meskenlerin mahalli, mülki amirlerin emri ile yıktırılması halinde enkaz bedellerinden karşılanamayan yıkma masrafları.

             Geçîci iskân

             Madde 19 — Afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmalarını sağlamak üzere Bakanlıkça geçici iskânlarında kullanılabilecek her türlü barınak ve bunların alt yapıları inşa edilebilir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satın alınabilir.

             Bu tedbirlerin kısa zamanda yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı hallerde, geçici iskân tedbirlerini kendileri almak isteyenlere, Bakanlıkça tespit edilen limitler içinde nakdi yardım da yapılır, ayrıca barınaklarda oturulacak süre de Bakanlıkça tespit edilir.

             Borçlandırmanın istisnası

             Madde 20 — Bu bölümde belirtilen harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi değildir.

             Ancak, 19 uncu madde uyarınca geçici iskân olarak yapılan  barınakların daimi  iskan olarak kullanılması uygun görüldüğü takdirde, Kanunun  hükümleri dairesinde borçlandırmaya tabi tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar

             Acil yardım komisyonu

             Madde 21 — Afetlerin meydana gelmesinde acil yardımlara ilişkin harcamalar o yerin en büyük mülki amir veya yetkili kılacağı bir kimsenin başkanlığında en az üç kişi ile kurulan bir komisyonca yürütülür. Mülki amir, komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Acil yardım harcamaları bu mutemet eliyle yaptırılır. Bu komisyonun başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle huzur hakkı ödenmez.

             Acil yardım komisyonunun görev ve yetkileri

             Madde 22 — Acil yardım komisyonunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Mutemede verilecek avansın miktarını tespit etmek,
 2. b) Alınan her türlü eşya ve erzakı, bir tutanakla, afetin meydana geldiği yerdeki, mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine teslim etmek,
 3. c) İhtiyar heyetlerince afetzedelere dağıtılan bu malzemelere ait listeleri teslim almak,
 4. d) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listelerini o yerin mülki amirinin onayına sunmak,
 5. e) Afetin başlangıç ve sonunu yetkili kuruluşların belgesine dayanarak bir kararla belirtmek.

             Artan malzeme

             Madde 23 — Acil yardım malzemesinden arta kalanlar genel hükümlere göre  tasfiye olunur.

             İhale komisyonu

             Madde 24 — Afetin yoğunlaştığı, önem ve ivedilik kazandığı hallerde, Bakanın Onayı ile inşaat amirlikleri kurulan yerlerde, inşaat ve ihale işlerini ve bu işlere ilişkin alım, yapım ve hizmet işlerini yürütmek üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesine göre bir komisyon oluşturulur.

             Buna göre, inşaat amirinin başkanlığında, bu amirlik elemanlarından ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla en az dört kişinin ve maliye elemanının katılımıyla kurulacak en az beş kişinin ve tek sayıda kişiden oluşan komisyon oluşturulur. İhale konusu işin uzmanı bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

             Ancak, bu komisyon, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde alım yapabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Alım Satım ve İhale Usulleri

             Konu

             Madde 25 — Bu Yönetmelik kapsamına göre yapılan; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, sınırlı ayni hak ve taşıma işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

             Ön ödeme 

             Madde 26 — 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükmü gereğince her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenecek tutar kadar mutemede ön ödeme yapılabilir.

             Üretilen mal ve hizmetlerin satış işlemleri

             Madde 27 — Bakanlığın ürettiği mal ve hizmetlerin satışında maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

             Maliyetin altında satış                                                    

             Madde 28 — Maliyetten aşağı satış yapmak zorunlu olduğu takdirde durum Bakanlıkça değerlendirilir. Bakanlığın birinci derece amiri itasının uygun görüşünden sonra kurulacak komisyon tarafından tespit edilecek yeni fiyattan satış yapılır.

             Özel hükümler

             Madde 29 — Afet tertiplerinden yapılacak harcamalar afetin meydana  geldiği tarihten itibaren 15 gün içinde  hiç bir şekli işleme tabi olmaksızın mahalli mülki amir veya yetki vereceği birinin başkanlığında kurulacak bir komisyonca yürütülebilir. 15 günlük süre ilgili Bakanlıkça gerektiğinde  uzatılabilir.

             Afet hizmetlerinin bir gereği olarak, afete ilişkin bilgi paylaşımının uluslararası düzeyde yapılabilmesi için, yabancı ülkelerde, tanıtma, sergileme ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilebilir.

             Satış işlerinde uygulanacak tercihli usuller hakkında özel kanunlarına dayanılarak çıkarılan mevzuat  hükümleri saklıdır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             Madde 30 — Alım, satım ve ihale usulleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İKİNCİ  BÖLÜM

Sabit Kıymetler ve Malzeme Hareketleri

             Satış

             Madde  31 — Afet tertipleri hesabından alınıp da o mahalde  gerekliliği kalmayan ve başka yerlere taşınması faydalı görülmeyen sabit kıymet, malzeme ve her türlü eşya  ile yıkıntılardan  elde edilen enkaz ve kamulaştırma amacında kullanılmayan taşınmazlar, Kamulaştırma Kanununun taşınmazların geri verilmesi ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile ilgili komisyonlar marifeti ile satılır.

             Afetler sebebiyle üretilen veya dış yardımlardan gelen prefabrike yapı elemanlarından arta kalanlarla, üretimin gelişmesi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça kurulmuş ve kurulacak olan tesislerde üretilen prefabrike yapı elemanlarının veya montajlı yapıların satış fiyatları Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından her yıl piyasa fiyatları ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle saptanır ve bu bedeller üzerinden kamu kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, istek olması halinde dış ülkelere satılır. Satışlardan elde edilecek gelirler bütçeye iradkaydedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Diğer kuruluşlardan temîn olunan araç ve gereçler

             Madde 32 — Afet sebebiyle geçici olarak afet hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin olunan her türlü motorlu araç, gereç, alet ve edevatın bu hizmetlerde kullanımı sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları  afet tertibinden  ödenebilir. Bu akaryakıt ve onarım masraflarının afet sırasında yapıldığının afet mahallinin mülki amirinin yazılı onayı ile gidere ilişkin fatura veya benzeri kanıtlayıcı belgelerin ödeme evrakına eklenmesi  gerekir.

             Bu araç ve gereçlere ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masraflar ilgili dairesinden karşılanır.

             Afet bölgesinde görevlendirilecek personele verilecek avans

             Madde 33 — Afet hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma, eğitim, afet etüdü, zemin etüdü, hasar tespiti, hak sahipliği, harita, imar planı, imar uygulaması, kamulaştırma, kadastro, tapuya tescil, kontrolörlük ve her türlü afet hizmetleri için afet bölgesinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaçlarını karşılamak ve mahsubu Afet Tertiplerinden yapılmak üzere geçici görev yolluğu avansı verilir.

             Avans almadan afet bölgesine hareket eden personelin avansını bulunduğu yerde almasını sağlayacak işlemler ilk beş iş gününde tamamlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten  kaldırılan  yönetmelik

             Madde 34 — 14/2/2002 tarihli ve 24671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Harcamaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak giderler, 31/12/2005  tarihine kadar 1050 sayılı Kanunun  ilgili hükümlerine göre  sayman, tahakkuk memuru ve ita amirinin onayı ile mutemet eliyle alımlar da yine aynı Kanun hükümlerine göre  gerçekleştirilir.

             Geçici madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski Yönetmelik hükümlerine göre taahhüde bağlanıp devam etmekte olan işler afet tertiplerinden karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 35 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile  Bayındırlık ve İskan Bakanı müştereken yürütür.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.