İdarelerin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından İhaleyi İptal Yetkisinin Bulunduğu

Denetçi-4

İdarelerin Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından İhaleyi İptal Yetkisinin Bulunduğu

RESMİ GAZETE SAYISI:
RESMİ GAZETE TARİHİ:
KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2015/071
Gündem No : 62
Karar Tarihi : 09.12.2015
Karar No : 2015/UY.II-3331
Şikayetçi:
Binyapı İnş. Ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

23.11.2015 / 91113

Başvuruya Konu İhale:

2015/114689 İhale Kayıt Numaralı “Kaynarca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Binyapı İnş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

VEKİLİ:

Av. Gazi ADALAN,

Zeytinlik Mah. Yakut Sok. Kat: 3 No: 57 Bakırköy/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Mithatpaşa Mah. Kent Park Bahçesi 54100 Adapazarı/SAKARYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/114689 İhale Kayıt Numaralı “Kaynarca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kaynarca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Binyapı İnş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  23.11.2015 tarih ve 91113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/3027 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin mücbir sebep belirtmeksizin sözleşme imzalamaması üzerine, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif arasındaki farkın kamu zararı oluşturabileceği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’ nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde, 2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Kaynarca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı

b) Yatırım proje no’ su/ kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 63704 m3 kazı yapılması, 54507 m3 dolgu yapılması, çeşitli cins ve çaplarda 46395 m boru döşenmesi, 132 m köprü ve karayolu geçişi yapılması,51 adet sanat yapısı yapılması, 6 adet depo ve 5 adet Terfi merkezi yapılması

ç) Yapılacağı yer: SAKARYA” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 30.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Kaynarca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı İşi ihalesine 6 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin Sadana İnşaat Müh. Hiz.Tic. ve San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Binyapı İnşaat  ve Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 28.10.2015 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliye sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, 16.11.2015 tarihinde ihale komisyonu tarafından tutulan tutanakta,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet yazısının gönderildiği tarihten itibaren 10 gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen mücbir sebep belirtmeksizin sözleşme imzalamadığının, 4734 saylı Kanun’un 5’inci maddesi çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin kıyaslanması sonucu kamu zararı oluşabileceğinden ihalenin iptal edilmesinin uygun görüldüğünün ifade edildiği, anılan kararın 17.11.2015 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesindeİdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı  44’üncü maddesinde,  “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.”  hükmü yer almaktadır.

 

 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi hükmü gereğince ihalenin iptali konusunda idarelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından takdir yetkisinin bulunduğu ve anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimli kullanılması ilkesi çerçevesinde idarenin takdir yetkisini kullanarak ihalenin iptali yönünde karar verebileceği, diğer taraftan aynı  Kanun’un 44’üncü maddesi hükmüne göre, idarenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle sözleşme yapma hususunda bir zorunluluğunun bulunmadığı, ancak uygun görmesi şartıyla ve takdir yetkisi kapsamında sözleşme imzalayabileceği anlaşıldığından, bu yönüyle idarece 4734 saylı Kanun’un 5’inci maddesi çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklifin kıyaslanması sonucu kamu zararı oluşabileceği gerekçesiyle alınan ihalenin iptali kararının mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.