Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders ve Ödüllere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-5

Muhasebe-1

Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders ve Ödüllere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-5

  1. Daire

Karar Tarihi : 31.7.1997

Tutanak No : 9352

Kırklareli Belediyesi Saymanlığı 1994

Zabıta memurlarına verilen aylık maktu fazla çalışma ücretinin trafik memurlarına da ödenmesi işleminde, ilgililerin trafik memuru kadrosunda olmalarına rağmen bilfiil zabıta memuru görevi yaptıklarının anlaşılması nedeniyle mevzuata aykırılık bulunmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 30.4.1998

Tutanak No : 31977

Uludağ Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1995

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli bazı öğretim üyelerine, çeşitli birimlerde normal örgün öğretimde okuttukları dersler için yapılan ek ders ücreti ödemelerinde, haftada okutulması zorunlu ders yükü dışında okuttukları ders ve diğer faaliyetler için öngörülen haftada 20 saatlik üst sınırın aşılması, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun değişik 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden mümkün görülemediğinden söz konusu meblağın sorumlulara ödettirilmesine,

  1. Daire

Karar Tarihi : 16.7.1998

Tutanak No : 6560

Amasya İl Özel İdare Müdürlüğü 1995

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile İl Genel Meclisi’nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7’nci maddelerine göre, vali tarafından gündemi belirlenen toplantılarda incelenen konuların görüşülmesinin tamamlanmaması durumunda İl Genel Meclisi, toplantının uzama sebeplerini İçişleri Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla toplantı süresini 10 günü aşmadan uzatabilmekte ise de;

Verile emrine ekli belgeler arasında toplantı gündemlerine ve süre uzatılmasına dair nedenleri ortaya koyan belgelerin bulunmaması, sorguya yazılan yanıt eki olarak toplam 80 adet toplantının yalnızca 15 adedine ait gündem tutanaklarının gönderilmesi sonucunda, gündemsiz toplantı olmayacağı gerekçesiyle 65 adet toplantıya ait ücretin sorumlulara ödettirilmesine,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.