Devlet Memurları Kanununa İlişkin Öneriler

personel-9

Devlet Memurları Kanununa İlişkin Öneriler

12. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
657 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde düzenlenen “gizli bilgileri açıklama yasağı”nın kapsamı açıkça belirlenmelidir.
13. Kadroya İlişkin Düzenlemeler
Kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendiğinden, 657 sayılı Kanunun kadroya ilişkin 34 ve 35 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmalı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 üncü maddesi ise, “kadrosuz memur çalıştırılamaz kadrolara ilişkin düzenlemeler özel kanunla belirlenir.” şeklinde olmalıdır.
14. Sınıflara İlişkin Düzenlemeler
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde düzenlenen sınıflar, gerek eğitim öğretim sisteminde yapılan değişiklikler, gerekse kamu yönetiminde ve görev unvanları ile kamu fonksiyonlarında ki değişiklikler doğrultusunda, görev tanımlarına da yer verecek şekilde yeniden ele alınmalıdır.
Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinin ayrımı ve tanımları açıkca düzenlenmeli, şoför kadroları genel idare hizmetleri sınıfı dışına çıkarılmalıdır.
15. Memur Olma ve Sınav Esasları
Genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olma esası (657 s.Kanun md.41) lise ve dengi olarak değiştirilmeli, kamu görevlerine ilk defa atanacaklara ilişkin sınav esaslarında yapılan değişikliklere paralel olarak 657 sayılı Kanunun 49, 50, 51 ve 52 nci maddeleri yeniden gözden geçirilmelidir.
Ayrıca, 2828 sayılı Kanuna tabi korunmaya muhtaç çocukların veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu gereğince memuriyet kadrolarına atananlar olduğu da dikkate alınarak özel kanun hükümleri çerçevesinde sınava tabi tutulma veya sınavsız atama hükümlerinin saklı olduğu hükmü 657 sayılı Kanunda belirtilmelidir.
16. Aday Memurların Nakli
Aday memurların deneme müddeti ile aday memur yetiştirme esaslarına tabi olması dikkate alınarak “başka kurumlara nakli yapılamaz” (657 s.Kanun md.54) hükmü getirilmiştir.
Bu hükmün 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te düzenlenen ve giriş sınavına tabi tutulacak “A Grubu Kadrolar için bu hükmün uygulanmayacağı” açıkca belirtilmelidir.
Ayrıca, “aynı kurum”, “başka kurum” ayrımı Devlet Memurları Kanununun “Giriş” kısmında yer alan “Tanımlar” maddesinde diğer tanımlarla birlikte belirlenmelidir. Zira bu durum bu Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten görevlendirmeler için de önem arz etmektedir. Bu konuda Sayıştay kararı dışında belirleyici bir düzenleme mevcut değildir. Ancak kamunun yapılanmasında bu karardan sonra önemli değişiklikler olduğundan konu yeniden ele alınmalı ve Kanunda yer almalıdır.
17. 657 Sayılı Kanunun 67 nci Maddesinde Düzenleme
657 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklere paralel olarak, boş kadro mevcut olduğu takdirde bu maddenin uygulanmayıp aynı Kanunun 68/A maddesi doğrultusunda işlem yapılacağına ilişkin fıkra eklenmelidir.
18. Alt Dereceye Atama
657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddelerinde memurların kendi istekleriyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin en çok üç derece altına kadar derecelere atanabilecekleri, bunların aylıklarının genel hükümlere göre tespit edileceği; 161/B maddesinde ise aylıklarının atandığı derecenin eşit, yok ise eski göstergesine en yakın kademe göstergesi üzerinden ödeneceği belirtilmektedir.
657 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeye paralel olarak, alt dereceye atananların müktesep hak aylık dereceleri ile atanmaları sağlanmalıdır. Örnek vermek gerekirse, 3. derecenin 3. kademesinden 6. derecenin en yakın göstergesi olan 9. kademesi yerine, 6. derece kadroda 3. derecenin 3. kademesi ile atanacaktır. Böylece 67 nci madde ile yapılan işlem ile paralellik sağlanacaktır.
19. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderme
657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde bütçe imkanları ile gönderilenler dışında şahsen özel burs sağlayanlara ücretsiz izin verilebileceği belirtilmektedir.
Ücretsiz izin verilmesi, şahsen özel burs şartına bağlanmamalı, kendi imkanları ile gideceklerin bu haktan yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Böylece, şahsen özel burs sağlanmadığı halde sağlanmış gibi işlem yapılması gerekmeyecektir..
20. Yabancı Devlet veya Uluslar arası Kuruluşta Hizmet Alma
Yabancı ülke veya uluslar arası kuruluşlarda aylıksız izinli olarak geçen hizmetlerin (657 s.Kanun md.77/2) diğer ücretsiz izinlerde olduğu gibi kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
21. Vekaleten Atama
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında açıktan vekil atanabilecek boş kadrolar unvanlar itibariyle sayıldığı halde, birinci fıkrasında dolu kadroya açıktan atanacaklar sınırlandırılmamıştır.
Bu nedenle, dolu kadroya açıktan atanacaklar da sınırlandırılmalıdır.
Öte yandan, asilde aranan şartların sadece 657 sayılı Kanunun derecelere atama şartları mı, yoksa buna ilaveten özel kanun ile atama ve görevde yükselme yönetmelikleriyle aranan şartlar da mı olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.
Vekaleten atamanın asilin tabi olduğu usule göre yapılması esasının müşterek kararname veya bakanlar kurulu kararı ile atananlar için ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılacağına dair hüküm maddeye eklenmelidir.
22. Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları
657 sayılı Kanunun kadrosu kaldırılan memurlarla ilgili 91 inci maddesinde, bu durumda olanların yeni göreve atanmalarında zaman sınırı getirilmemiştir. Belirtilen nedenle, kadrosu kaldırılan Devlet memurları aylarca, hatta yıllarca “şahsa bağlı kadroda” aylık almaktadır.
Kadrosu kaldırılan memurların başka kadrolara atanmaları için azami bir süre öngörülmelidir.
23. Çekilmiş Sayılma Süresinin İş Günü Olarak Düzenlenmesi
657 sayılı Kanunun çekilmiş sayılma ile ilgili 94 üncü maddesinde öngörülen 10 günlük süre iş günü olarak düzenlenmelidir.
24.Hastalık İzni
Sayıştay Genel Kurulunun hastalık izin süreleri ile ilgili 05.04.1990 tarih ve 4664/1 sayılı kararında belirtilen, aynı hastalık nedeniyle verilen rapor sürelerinin sürelerin hesabında esas alınacağı ve aynı hastalıktan bir yıldan az aralıklarla rapor alınması halinde, hastalığın nüksetmiş sayılarak bu hastalık için verilen eski izinle yeni izinlerin birleştirileceği ve toplamının kanunda yazılı süreyi aşması durumunda, hasta memurun emekli edileceği, hususları 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde de açıkca belirtilmelidir.
25. Sicil Raporlarında Belirtilen Kayıtların Memurlara Bildirilmesi
657 sayılı Kanunun 117 nci maddesindeki, memurların yetersizlikleri hali uygulamada sadece olumsuz sicile inhisar ettirilmekte, sicili olumlu olmakla birlikte olumsuz görüş ve kanaat belirten kayıtlar memura bildirilmemektedir.
Sözü edilen madde engel olmamakla birlikte, uygulama dikkate alınarak madde açıkca düzenlenmelidir.
26. Atama Emirlerinin Tebliği ile Eski Göreve Devamda Süre Getirilmesi
Yer değiştirme suretiyle atama onaylarının ne kadar sürede tebliğ edileceğine ilişkin 657 sayılı Kanunda hüküm mevcut değildir. Yine aynı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan eski görevlerine devamları yazılı olarak tebliğ edilenler için de azami süre öngörülmemiştir.
Atama emirlerinin tebliği ile 657 sayılı Kanunun 172 nci maddesine göre kadro tasarrufundan yapılacak ödeme için makul bir süre getirilmelidir.
27. Aylıkların Ödenmesi
-Mehil müddetinde iken hastalık izni kullanan memurların yeni görevlerine ilişkin aylığa hak kazanma tarihi ile aylığını alacağı kurum,
-Kazanılmış hak aylık derecesi ile yürütmekte olduğu görevin niteliğinde lehine değişiklik olan memurun yeni görev aylığına hak kazanma tarihi,
-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca derece yükselmesi suretiyle atanan memurun aylığa hak kazanma tarihi,
-Yurt dışı görevden yurt içi göreve atananların mehil müddeti içerisinde aylıklarının ne şekilde ödeneceği,
hususları 657 sayılı Kanunda açıkca düzenlenmediğinden tereddüt yaratmış, bunlar tebliğ ve genel yazılarla giderilmeye çalışılmıştır.
Belirtilen nedenle 657 sayılı Kanunun 167 ve müteakip maddeleri yeniden düzenlenmelidir.
28. 657 sayılı Kanunun 72 nci Maddesinin Düzenlenmesi
657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine istinaden ücretsiz izin verilen memurların hakları tereddüte yer vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.