Yayınlandı: Çar, Nis 5th, 2017

OHAL Ek Tazminatı Kimlere Ödenir?

 

OLAĞAN ÜSTÜ HAL  EK TAZMİNATI:

 

-27.6.1989 – KHK 375 (18.1.1990-KHK 405 İle değişik) Madde 28 Geçici Madde B Fıkrası

-375 S.KHK’ nin Geçici 6.maddesi(Geçici Madde 6 – (Mülga:2/12/1993 – 3920/2 md.)

-Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından;-Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl  bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.   Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği,hangi hallerde kesileceği,ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar,görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü,personelin teminindeki zorluklar,personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak,ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.                                                                    Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de göz önünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.                                                         Bu şekilde tespit edilen ek tazminat,personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

Kamu İktisadi teşebbüsleri,kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.  – Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.

-Görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü dikkate alınarak hizmet sınıfları, görev unvanları ve görev mahalleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının ek gösterge dahil % 30’unu aşmamak üzere,İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek nispetlerde  ödenir.

 

2017 Yılı Verilecek Tutar;

bütçe kanunu k cetveli

375 sayılı KHK’da, olağanüstü hale ilişkin olarak yer alan maddeler

Madde 28 – Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, , uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.

 

14- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 265 Türk Lirasını geçemez.

 

15- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 126 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>