Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması ve Yapılması Gerekenler

Memur-8

Toplantı No: 2015/067
Gündem No: 59
Karar Tarihi: 11.11.2015
Karar No: 2015/UH.III-3030
Şikayetçi:
Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Temz. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Keçiören Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

Başvuru Tarih ve Sayısı:

19.10.2015 / 83460

Başvuruya Konu İhale:

2014/86660 İhale Kayıt Numaralı “27 Ay Süreli 210 Kişilik Çeşitli Branşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Temz. Tic. Ltd. Şti.,

Çukurambar Mah. 1459. Cadde 1467 Sokak No: 2/4 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Keçiören Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Cumhuriyet Cad. No: 1 Kalaba Kent Meydanı Keçiören/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/86660İhale Kayıt Numaralı “27 Ay Süreli 210 Kişilik Çeşitli Branşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Keçiören Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “27 Ay Süreli 210 Kişilik Çeşitli Branşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Temz. Tic. Ltd. Şti.nin 02.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.10.2015 tarih ve 83460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2682 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1) 22.08.2014 tarihli ihaleye yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, başvuru üzerine 15.10.2014 tarihli ve 2014/UH.III-3388 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile başvurularının reddine karar verildiği, bunun üzerine anılan Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesine başvurdukları ve Mahkemece alınan 24.12.2014 tarihli ve E:2014/2081, K:2014/1907 sayılı karar ile davanın reddedilmesine karar verildiği, taraflarınca temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay 13. Dairesi tarafından, anılan Kurul kararının iptaline ve taraflarınca sunulan teklifin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu karar üzerine idarece isteklilere tekliflerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin olarak teklif sürelerinin ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılması ve geçici teminatlarının sunulması için en geç 25.08.2015 tarihine kadar zaman tanındığı, tekliflerin yeniden değerlendirmeye alınması neticesinde taraflarına tebliğ edilen 2’nci ihale komisyonu kararında teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereği %3 oranında engelli işçi çalıştırılması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi gereği işçilik giderlerini oluşturan maliyet unsurları için yuvarlama yapılması hususları da göz önünde bulundurularak sundukları birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü sırasında bulunan iş kalemi için (D GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı _Sözleşme ve Genel Giderler Dahil_(Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası)-(68 kişi x 27 ay)) ortalama birim fiyatın 2.156,41 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı şeklindeki bir değerlendirmenin mümkün olamayacağı,

 

            Danıştay 13. Dairesi tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesine ait kararın bozulmasına ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan 22.07.2015 tarihli ve 2015/MK-319 sayılı karara binaen taraflarınca sunulan teklifin geçerli kabul edilmesi yerine değerlendirme dışı bırakılması ile anılan Kurul kararına aykırı hareket edildiği ve İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesinde ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan istekli üzerinde bırakılacağına ilişkin yapılan düzenleme gereği sundukları teklifin diğer tekliflere nazaran düşük olmasından ve sınır değerin altında olmamasından dolayı ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği,

 

            2) İhale komisyonu tarafından alınan 2’nci ihale komisyonu kararında kendileri dışında teklif geçerlilik süre uzatımında bulunan ve buna bağlı olarak geçici teminat sunan istekli bulunmadığının belirtilmesine rağmen kendileri dışında kalan, ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil olmak üzere diğer isteklilere ait tekliflerin değerlendirmeye alınmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İddiaya yönelik olarak yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirli sayının üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu ve engelli işçilere ilişkin primlerin Hazine tarafından karşılanacağı, bu hususun dikkate alınmadan tekliflerin oluşturulması durumunda kamu zararı ortaya çıkacağı, firmalarının tekliflerini engelli işçilere ilişkin prim indirimini dikkate alarak hazırladıkları ancak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası ile ilgili 19.09.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine 15.10.2014 tarihli ve 2014/UH.III-3388 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, bunun üzerine anılan istekli tarafından Kurul kararının iptali istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesine başvuruda bulunulduğu, Mahkemece davanın reddedilmesine karar verildiği, daha sonra temyiz yoluna başvurulduğu ve Danıştay 13. Dairesine ait karara ilişkin Kurul tarafından 22.07.2015 tarih ve 2015/MK-319 sayılı kararın alındığı görülmüştür. Söz konusu Kurul kararına göz atıldığında, Danıştayın ilgli Dairesinin istekli tarafından 6 (altı) engelli işçi çalıştırılması hususu ile bu işçiler için hazine yardımının yapılacak olması hususu birlikte değerlendirilerek hazırlanan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını, buna yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesini ve İdare Mahkemesince davanın reddine karar verilmesini hukuka uygun bulmadığı anlaşılmış olup Kurul tarafından 15.10.2014 tarihli ve 2014/UH.III-3388 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptal edilmesi ve başvuru sahibince sunulan teklifin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi yönünde karar alındığı tespit edilmiştir. 

 

Yukarıda yer verilen tespitlerin yanında, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 22.07.2015 tarih ve 2015/MK-319 sayılı kararın idareye tebliğ edilmesi ile idarece ihale dokümanında istenen yeterlik koşullarını sağlayan isteklilerden, sundukları tekliflerin geçerlilik süresinin kararın taraflarına tebliğ ediliği 31.07.2015 tarihinden başlamak üzere 60 (Altmış) gün uzatılmasının kabul ediliğine ilişkin yazı ile geçerlilik süresi 28.10.2015 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya teminat yerine geçecek değerin istenildiği görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 

07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde”…

78.28. İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

…” açıklaması,

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.      İhale konusu hizmetin;

            a) Adı: 27 Ay Süreli 210 Kişilik Çeşitli Branşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

            b) Miktarı ve türü:

            27 Ay Süreli 210 Kişilik Çeşitli Branşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

            Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

            c) Yapılacağı yer: Keçiören Belediye Başkanlığı Bağlı Birimleri

            ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde         “25.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü vergi, sigorta, resim, harç ve ulaşım giderleri teklif fiyata dahildir. Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

·    Kısa vedeli sigorta kolları prim oranı %2(iki)’dir.

·    Resmi tatil ve dini bayram günlerinde personel çalıştırılmayacaktır.

·    Yemek ve yol ücreti verilmeyecektir.

·    Fazla Mesai yapılmayacaktır.

·    İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir.

·                     

Sıra No

Hizmet Alımı Kapsamı

İşçi Sayısı

Brüt Asgari Ücretin % Fazlası

1

A GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

1

%0 (Sadece Brüt Asgari Ücret)

2

B GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

12

%35 

3

C GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

12

%45

4

D GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

68

%50

5

E GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

51

%55

6

F GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

11

%60

7

G GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

23

%65

8

H GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

9

%70

9

I GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

6

%80

10

J GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

1

%85

11

K GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

3

%90

12

L GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

1

%95

13

M GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

3

%100

14

N GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

2

%135

15

O GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

5

%140

16

P GRUBU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

2

%170

TOPLAM PERSONEL SAYISI

210

 

25.3.4. Diğer giderler:

1-İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri,

2-Kıdem ve ihbar tazminatları,

3-İhale konusu işte kullanılacak giyim gideri,

4-Oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri,
            5-20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri,
            6-Yaka kartı,

teklif fiyata dahildir.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Kısa vadeli sigorta prim oranı %2’dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu olan ihale ile alınması düşünülen hizmete göz atıldığında, söz konusu hizmetin Keçiören Belediye Başkanlığına bağlı birimlerde 27 ay süre ile toplam 210 adet personelin çalıştırılması hizmeti olduğu ve ihale dokümanında teklifler hazırlanırken 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştırılacağı beyan edilse dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durumun dikkate alınmayacağına ve tekliflerinin olağan işçilik bedelleri üzerinden verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir. Ancak, 22.07.2015 tarih ve 2015/MK-319 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, Danıştay 13. Dairesince 15.10.2014 tarihli ve 2014/UH.III-3388 Kamu İhale Kurulu kararının ve Ankara 13. İdare Mahkemesi kararının bozulması ile ilgili olarak yine taraflarınca alınan ve 25.12.2013 tarih ve 18862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3’üncü maddesinin (Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesi) yürütmesini durduran 09.06.2014 tarihli ve E:2014/481 sayılı kararın dayanak yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya yönelik ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme esnasında, idarece asgari işçilik maliyetinin 13.024.400,13 TL olarak hesaplandığı ve başvuru sahibine ait teklif tutarının bu meblağın altında olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdari Şartname’nin sunulan teklifleri oluşturan maliyetlere ilişkin düzenlemeleri içeren 25’inci maddesi ışığında Kurum işçilik hesaplama modülü kullanılarak, idarece yapılan işlemin yerindeliğine ilişkin asgari işçilik maliyetine yönelik yapılan hesaplamada,  ihaleye konu olan hizmetin ifasında çalıştırılması planlanan toplam 210 (engelsiz) işçi için asgari işçilik maliyetinin 13.063.566,87 TL ve 6 (altı) engelli işçi için işveren yerine 27 ay süresince Hazinece karşılanacak tutarın 39.166,74 TL (241,77 x 6 x 27) olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, altısı engelli olan toplam 210 işçi için asgari işçilik maliyetinin, işçilerin engelsiz olması halinde asgari işçilik maliyeti olan 13.063.566,87 TL’den engelli işçiler için Hazinece karşılanacak 39.166,74 TL’nin çıkarılması ile hesaplanan 13.024.400,13 TL olacağı saptanmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan hesaplamalar neticesinde, başvuru sahibinin teklifinin, teklif tutarı olan 13.024.395,81 TL’nin çalıştırılacak toplam 210 işçinin altısının engelli olması halinde oluşacak asgari işçilik maliyeti olan 13.024.400,13 TL’yi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmüş, dolayısıyla iddianın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde            Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a)  Tedavüldeki Türk Parası.

            b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

            (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

 

Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü, 

 

            İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

            24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

            24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

            24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan incelemede, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 22.07.2015 tarih ve 2015/MK-319 sayılı kararının idareye tebliğ edilmesi üzerine idarece başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere ihale dokümanındaki düzenlemelere göre yeterli görünen isteklilerden, sundukları tekliflerin geçerlilik süresinin 31.07.2015 tarihinden başlamak üzere 60 (Altmış) gün uzatılmasının kabul ediliğine ilişkin yazı ile geçerlilik süresi 28.10.2015 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya teminat yerine geçecek değerin istendiği ve isteklilere bu isteğe cevap vermeyenlerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağının bildirildiği anlaşılmıştır. İsteklilerden hangilerinin tekliflerini uzattıklarına ve yeniden geçici teminat sunduklarına bakıldığında ise, sadece başvuru sahibi Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Temiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından bu hususun yerine getirildiği ve bu durumun ikinci ihale komisyonu kararında açıkça belirtildiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle, idarece başvuru sahibi dışında kalan diğer isteklilerin tekliflerinin değelendirme dışı bırakılması beklense de bu işlemin gerçekleşmediği ve ihalenin yine ekonomik açıdan birinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Turnam Temz. Hiz. Yem. Ür. Güv. Mad.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beykent Katı Atık Yön. İnş. Sos. Hiz. Peyz. Otom. Taah. San.Tic. Ltd. Şti. – Divan Temz.  Hiz. Nak. Yem. Üret. Otom. Peyz. Eğt. ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen ve yukarıda yer verilen idare işleminin yerindeliğine ilişkin sorgulamada, idarece Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 22.07.2015 tarih ve 2015/MK-319 sayılı kararına göre sadece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değelendirmeye alınması, dolayısıyla sadece anılan isteklinin teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının ve yeniden geçici teminat sunulmasının sağlanması yerine diğer isteklilerden de teklif geçerlilik süresinin uzatılması ve geçici teminat sunulmasının istenmesi işleminin gerekli olmadığı anlaşılmıştır.  Dolayısıyla, her ne kadar ihale dokümanına göre yeterli görülen teklif sahiplerinin tamamına teklif geçerlilik süresinin uzatılması ve geçici teminat sunulması gerektiği ve bunları yerine getirmeyen isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınmayacağı hususu tebliğ edilmiş olsa dahi, idare tebligatına göre hareket etmeyen başvuru sahibi dışındaki diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye dışı bırakılmayarak ihalenin Turnam Temz. Hiz. Yem. Ür. Güv. Mad.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Beykent Katı Atık Yön. İnş. Sos. Hiz. Peyz. Otom. Taah. San.Tic. Ltd. Şti. – Divan Temz.  Hiz. Nak. Yem. Üret. Otom. Peyz. Eğt. ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılması işleminin başvuru sahibinin iddiası açısından esasa etkili olmadığı sonucuna varılmış ve bundan dolayı söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.