Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Kimlere Ödenir?

 

 

GÖREVLERİNİN NİTELİĞİ GEREĞİ GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERİ YÜRÜTEN PERSONELE AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 

 

-657 Madde 101, 1991 Bütçe K. Madde 18/d ve K cetveli

 

– Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün

tespiti:Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.

 

-Emniyet Hizmetleri Sınıfından il ve bölge kuruluşlarında görevli personel ile Cumhurbaşkanlığı TBMM, Milli Saraylar ve Başbakanlık Koruma Müdürlüklerinde görevli personele, Emniyet Gene! Müdürlüğü. Koruma Şube Müdürlüğünün koruma hizmeti ile görevli personeline;

 

-Emniyet Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu ile bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık kurum veya birimlerinde görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline;

 

-Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve bağlı birimleriyle il ve bölge kuruluşlarında görevli mülki idare, genel idare, eğitim, sağlık, teknik ve din hizmetleri sınıfı personeline;

 

-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli çarşı  ve mahalle bekçilerine;

 

-Orman muhafaza memurlarına;

 

-Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme memuru ve santral memurlarına (1500 kişiyi geçmemek üzere yalnız Haziran-Ekim ayları için );

 

-Sağlık Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına;

 

-Sıtma Eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına (300 kişiyi geçmemek üzere);

 

-Her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarlarda aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenir.

 

-13.1.1943-4358 Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve   Vazifeleri Hakkında Kanun (7.1.1955-6448 Kanunla değişik) md. 14

 

-Döner sermaye ile iş gören cezaevleriyle ıslah evlerinin müdür, mümessil, memur ve müstahdemlerinden muayyen mesai saatleri dışında çalışanlara gördükleri işe karşılık olmak ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit edilmek üzere, bağlı bulundukları müessesenin senelik bilançolarında tahakkuk edecek kardan müteakip sene için ayrılacak miktardan verilmek şartıyla ödenen ücrettir.

 

-15.5.1957 – 6968 Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu Md.46

 

-Zirai Mücadele ve Zirai karantina işlerinde normal mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Ziraat Vekaletince tespit edilecek esaslar dahilinde ve beher fazla mesai saati için, aylık veya ücretlerinin bir saate isabet eden miktarı, fazla mesai ücreti olarak verilir. Saat başına verilecek fazla mesai ücreti iki liradan, Zirai Mücadele Enstitüsü veya istasyonlarında çalıştırılan teknik elemanlara yukarıdaki hükümlere göre verilecek günlük fazla mesai ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma müddetleri ne olursa olsun, bunlardan müdür, laboratuar şefi, mütehassis ve baş asistanlar için 8 liradan, asistanlar için 6 liradan aşağı olamaz.

 

-21.2.1967-969 Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Gene! Müdürlüğüne  bağlı kurum okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında Kanun Md.8

 

-Döner sermaye icaplarından olan günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan personele, bir aylık maşının 1/3’ünü geçmemek üzere, Tarım Bakanlığınca tayin ve tespit edilecek miktarda her ay fazla çalışma ücreti verilir.

 

-19.7.1972- 1615 Gümrük Kanunu md. 164,165

 

-Bütçe Kanunu – 1991 Madde 48/C

 

-Maliye Bakanlığı 96 sayılı Tebliği (R. Gazete 31.7.1987 ve 5.1.1991)

 

-5.7.1991 – KHK 433 Madde 16 ile yürürlükten  kaldırılmıştır. Ayni KHK’ nın Geçici 2/a maddesi gereğince, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, personele, 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen ek ücret oranlarının üçte ikisi (Müsteşar, kurul başkanları müsteşar yardımcısı, genel müdürlere yarısı) aynı esas ve usuller dahilinde ödenmeye devam edilecektir.

 

-Çalışma saatleri dışında iş görecek Gümrük memurlarının çalışma ücretleri iş sahiplerince ödenir. Bu memurlar ayrıca kanuni yolluğa müstahak iseler dahi iş sahiplerince verilir.

 

-Bu şekilde çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Bakanlıkça tespit olunur.

 

-Fazla çalışma ücretlerinden % 20’si merkezde toplanır ve bunun en az yarısı Bakanlıkça tespit edilecek usullere göre, kanuni çalışma saatleri dışındaki mesaiyi tanzim ve kontrol ile mükellef tutulan baş müdür, müdür veya vekilleri ile amirler ve daimi surette vazife gören ve çalışmalarında üstün gayretleri görülen gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına dağıtılır.

 

-Dağıtımda, bu işlerde görevlendirilen diğer bakanlıklar personeli ile diğer memurlar da yararlandırılırlar.

 

-17.8.1983 – 2879 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Md.4 (29.1.1992-KHK 478/1 ile değişik)  beşinci fıkrası ile altıncı ve yedinci  fıkraları.

 

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarında Çalışan memurlara;

13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM idari teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.

 

-Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, fazla çalışma için yapılan ödeme dahil, ödenen aylık ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenir.

 

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilâtında süreli olarak çalışanlara da, Cumhurbaşkanlığı Gene! Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yardımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde gösterilir.

 

-13.10.1983 – 2919 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat            Kanunu (KHK 20.1.1992 – 478/2 ile değişik) Madde 10.

 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge dahil),

 

a)15-11. derecelerden aylık alanlara % 20’sini,

 

b)10-7. derecelerden aylık alanlara % 25’inl,

 

c)6- 4. derecelerden aylık alanlara % 30’unu,

 

d)3-1. derecelerden aylık alanlara % 35’ini,

 

geçmemek üzere, TBMM Başkanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın peşin olarak Fazla çalışma ücreti ödenir.

 

-25.10. I983 – 2935 olağanüstü Hal Kanunu Madde 29

 

-Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlilerine, kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, olayın özelliği ve görevin mahiyeti nazara alınarak, normal çalışma saatini geçen her saat için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktarda Fazla çalışma ücreti ödenebilir.

 

-Bu ödemeler, Damga Vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir.

 

-l0.10.1984 – 3056 Başbakanlık Teşkilat Kanunu (27.12.1991 – KHK 475 – 4 ile yeniden düzenlenen) Madde 3.

 

-Başbakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında çalışan memurlara (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında çalışanlar dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge dahil);

 

a)15-11. derecelerden aylık alanlara % 20’sini,

 

b)10-7. derecelerden aylık alanlara % 25’inl,

 

c)6-4. derecelerden aylık alanlara % 30’unu,

 

d)3-1. derecelerden aylık alanlara % 35’ini,

 

geçmemek üzere Başbakanlıkça tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın peşin olarak Fazla çalışma  ücreti ödenir.

 

-3056/35 ve 36.maddelerine göre sözleşmeli çalışanlar bu hükümden faydalanamazlar.

 

-Başbakanlıkta görevli emniyet mensupları ile 36.maddeye göre kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak görevlendirilen personele bu tazminattan Başbakanlık Müsteşarınca uygun görülen oranda ödeme yapılabilir. Bu personelin bağlı bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenen Fazla çalışma ücreti tenzil edilir.

 

-8.4.1990 – KHK 417 Madde 6

 

-Bu hüküm 5.7.1991 – KHK 433/16 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayni KHK’ nın Geçici 1.maddesine göre, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, personele 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen fazla çalışma ücretlerine ait oranların üçte ikisinin ödenmesine ayni usul ve esaslar dahilinde devam edilecektir.

 

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Tapu ve Kadastro, Devlet Meteoroloji İşleri, Devlet Personel Başkanlığı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlükleri merkez teşkilatları kadrolarında çalışan memurlara 3056 sayılı Kanunun 31.maddesindeki fazla çalışma ücretini yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir.

 

-11.8.1983 – 2876 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (15.5.1991-3742 Kanuna değişik) Madde 97/c-2

 

-Bu madde hükmü 5.7.1991 – KHK 433/16 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı KHK’ nın Geçici 1.maddesine göre, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar personele 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen fazla çalışma ücretlerine ait oranların üçte ikisinin ödenmesine aynı usul ve esaslar dahilinde devam edilecektir.

 

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlara 10.10.1984 tarihi ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun 31 maddesinde yer alan fazla çalışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir.

 

-22.6.1965 – 633 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (29.5.1991-3745 Kanunla) Ek Madde 2

 

-9.6.1984 – 277 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (22.5.1991 – 3744 Kanunla) Ek Madde 2

 

-Bu hükümler 5.7.1991 – KHK 433/16 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı KHK’ nin Geçici 1.maddesine göre, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, personele 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen fazla çalışma ücretlerine ait oranların üçte ikisinin aynı usul ve esaslar dahilinde ödenmesine devam edilecektir.

 

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatları kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan ve maaş alan personel, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretlerin dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan aynen istifade ederler.

2017 Yılı Ödemesi:

2017 Yılı bütçe kanunu k cetvelinde belirtilmiştir….

Aylık Maktu Fazla Çalışma hcreti:

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

– 10.000’e kadar olanlar için 244 Türk Lirasını,

– 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 262 Türk Lirasını,

– 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 290 Türk Lirasını,

– 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 327 Türk Lirasını,

– 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 390 Türk Lirasını,

– 1.000.001’den fazla olanlar için 453 Türk Lirasını,

– Ankara, østanbul ve øzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için                                                                                                                                                                                      453 Türk
Lirasını,

– Ankara, østanbul ve øzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 602 Türk Lirasını,
geçemez.

 

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme
yapılmaz.

 

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

 

  1. a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
  2. b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

 

  1. c) øtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.