Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi ve Yetki Devri

Mevzuat-16

SAYI   : B.02.1.DNM.0.65.SGDB/2-010-06-02/17674                                                   12/09/2006

KONU   : ,İhale Yetkilisi ve

Gerçekleştirme Görevlileri

GENELGE

(Sıra No: 2006/6 )

İLGİ: a) Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkındaki 1 seri numaralı tebliği.

  1. b) Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkındaki 2 seri numaralı tebliği.

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5018 sayılı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı kanunla değişik “Üst Yöneticiler” başlıklı 11 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bakanlıklarda Müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici ….üst yöneticidir…..” hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında üst yöneticilerin 5018 sayılı kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakan’a……karşı sorumlu oldukları ve üçüncü fıkrasında ise bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, Mali Hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri belirtilmiştir.

5018 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (k) bendinde ise “Harcama birimi” kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim olarak tanımlanmıştır.Anılan kanunun 5436 sayılı kanunla değişik “Harcama yetkisi ve Yetkilisi” başlıklı 31 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde;

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibariyle harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” Hükmü yer almaktadır.Bu çerçevede harcama yetkililerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 numaralı Harcama Yetkilileri hakkındaki tebliğ Maliye Bakanlığınca 31.12.2005 tarih ve 26040 – 4 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanmıştır.Bu tebliğe göre;

I-Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi :

Müsteşarlığımız merkez ve merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

5018 sayılı kanunun 5436 sayılı kanunla değişik 31 nci maddesinin birinci fıkrasında, bütçeyle ödenek tahsisi edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir.Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır.

Malumlarınız olduğu üzere kamu idare bütçeleri, Maliye Bakanlığınca Uluslar arası standartlara uyumlu olarak belirlenen analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır.Analitik bütçe sınıflandırması; Kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört guruptan oluşmaktadır.Kurumsal sınıflandırmada dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama sistemi benimsenmiş olup, birinci düzey Bakanlığı, ikinci düzey birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimleri, üçüncü düzeyde ikinci düzeye bağlı ana hizmet birimlerini, dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politika uygulayıcı birimler yer almaktadır.

Buna göre, kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir.

SAYI   : B.02.1.DNM.0.65.SGDB/2–010-06-02                                                             .. ./…/.2006

KONU   : Harcama Yetkilisi,İhale Yetkilisi ve

Gerçekleştirme Görevlileri

II-Müsteşarlığımız Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri :

Bütçeyle Ödenek Tahsisi

Teşkilat Yapısı :     Üst Yönetici     : Edilen Harcama Birimi     :            Harcama Yetkilisi     :

Müsteşarlık               Müsteşar             Teftiş Kurulu Başkanlığı                   Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdürlük                                 Genel Müdür

Müstakil Daire Başkanlığı                 Daire Başkanı

Müsteşarlık Müşavirliği                Müsteşarlık Müşaviri

Hukuk Müşavirliği                         Hukuk Müşaviri

Özel Kalem Müdürlüğü                     Özel Kalem Müdürü

Savunma Uzmanlığı                    Savunma Uzmanı

III- Müsteşarlığımız Merkez Dışı Birimleri Harcama Yetkilileri :

5018 Sayılı kanunun 22 nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek göndeririler.Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.Buna göre ;

Ödenek Gönderme Belgesiyle

Ödenek Gönderilen Birim                 :         Harcama Yetkilisi         :

Bölge Müdürlüğü                                         Bölge Müdürü

Liman Başkanlığı                                       Liman Başkanı

IV-Harcama Yetkisinin Devri       :

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilir.

a)Merkez teşkilatı harcama yetkilileri, bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşi   olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

b)Merkez dışı birimlerde ise Bölge Müdürleri yardımcılarına,

kısmen veya tamamen devredebilir.Her bir harcama işlemi itibariyle, mal ve hizmet alımlarında İki Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirasını (250.000,00-YTL.-), yapım işlerinde ise Bir Milyon Yeni Türk Lirasını (1.000.000,00.-YTL) aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir.

–     Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

–      Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yönetici

ye, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (Mali Hizmetler Birimine) ve Muhasebe Yetkilisine , Merkez dışı birimlerde muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

SAYI   : B.02.1.DNM.0.65.SGDB/2–010-06-02                                                               .. ./…/.2006

KONU   : Harcama Yetkilisi,İhale Yetkilisi ve

Gerçekleştirme Görevlileri

V-İhale Yetkilisi               :

28.04.2006 gün ve 26152 sayılı resmi gazetede yayınlanan “2 seri numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ” göre,

“Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, “İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri” olarak tanımlanmıştır.Diğer taraftan, 5018 sayılı kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi” olarak tanımlanmış bulunmaktadır.Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.”

VI-Diğer Hususlar           :

Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.Vekaleten görevlendirilen bu kişinin vekalet görevi Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Muhasebe yetkilisine bildirilir.

VII- Gerçekleştirme Görevlileri     :

Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşi olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendireceklerdir. Görevlendirilen Gerçekleştirme görevlileri ile Harcama Yetkililerinin adı soyadı görev unvanı ve   imza sirküleri, merkezde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (Mali Hizmetler Birimine) ve muhasebe yetkilisine, merkez dışında ise muhasebe yetkilisine bildirecektir.

Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin (Süreç Kontrolü) kontrolünü’de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapacaklar, yapılan bu kontrol sonucunda işlemlerin uygun görülmesi halinde ödeme emri belgesi üzerine “KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR” şerhini düşerek imzalayacaklardır.

Uygulamanın buna göre yapılmasını ve Bölge Müdürlükleri tarafından konunun bağlı Liman Başkanlıklarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

Merkez Birimleri

Taşra Teşkilatı

Ulaştırma Merkez Saymanlık Müdürlüğüne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.