Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

Muhasebe-9

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
TARİH: 23.12.1998
SAYI : B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195
KONU : Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi
nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider
olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

ERZURUM VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 19.11.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.25.10/210/3356 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz …… Vergi Dairesi mükelleflerinden …..’ın …..Bakanlığı ….. Bölge Başkanlığının et ihalesinin uhdesinde kaldığı, söz konusu işten zarar edeceğini düşünen mükellefin ….. Bölge Başkanlığı ile sözleşmeyi imzalamadığı, bunun üzerine teminatın nakte çevrilerek irat kaydedildiği bildirilerek teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Bakanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, adı geçenin ….. Bölge Başkanlığı ile ihaleyi aldığı için yapması gereken sözleşmeyi imzalamaması nedeni ile ilgili şartnamenin feshi üzerine, şartname gereğince adı geçen Bölge Başkanlığınca irat kaydedilen teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak, konu hakkında adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.