Tek Hazine Kurumlar Hesabının Uygulanması

 

 

 

 

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASINA (THKH) İLİŞKİN NOTLAR
28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca yayımlanan 08.08.2018
tarihli ve 17 sayılı “Tek Hazine Kurumlar Hesabına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların
Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ve bu kararda değişiklik yapan 09.06.2020
tarihli ve 2649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) kapsamında
değerlendirilecek mali kaynaklar belirlenmiş olup, söz konusu mali kaynakların Hazine ve
Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve ilgili kamu idarelerine bildirilecek takvim doğrultusunda
THKH kapsamına alınması hüküm altına alınmıştır.


Söz konusu bilgilendirme eğitiminde sürece ilişkin adımlar şöyle belirtilmiştir:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığından Üniversitemize yazı ile iki adet ödeme ve iki adet
tahsilat için olmak üzere toplam dört ana hesabın TCMB ile TC Ziraat Bankasında
açılması için gerekli işlemlerin başlatılmasının bildirilmesi

b) Üniversitemizce TCMB ve TC Ziraat Bankalarında sözü edilen ana hesapların açılması

c) Alt hesap taleplerinin gönderilen excel doldurularak Hazine ve Maliye Bakanlığına
bildirilmesi

d) Hazine ve Maliye Bakanlığınca alt hesaplara ilişkin uygun görüşün gelmesini müteakip
yine HMB tarafından gönderilen örnek yazılar esas alınarak bankalara mevcut
hesapların dönüştürülerek / kapatılarak alt hesapların açılması ve bu alt hesapların gün
sonunda ana hesaplara süpürülmesi emri / talebi için yazı yazılması

e) Son olarak açılan alt hesapların HMB’ye bildirilmesi
Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri (b) adımında yer alan ana hesapların
açılması yazısına cevap beklenmeden (c) adımında yer alan HMB’ye alt hesapların bildirilmesi
işlemlerinin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğidir.

Muhabir Banka Ana Hesap Alt Hesap Kullanılacak Ekranlar vb:


Şekil 1: Ana Hesaplar & Alt Hesaplar

Şekil 1’de TCMB ve TC Ziraat Bankası nezdinde açılacak ana hesaplar ve diğer bankalarda veya Ziraat
Bankasında yer alabilecek olan alt hesaplar örneklendirilmiştir. Alt hesaplar; hesap gün sonu
bakiyesinin yani yönetmelikte belirtilen saatlerdeki bakiyenin ana hesaba süpürüleceği / devredileceği
/ aktarılacağı hesaplardır.

Alt Hesap > Ana Hesap > Hazine

Üniversitemiz her ne kadar TCMB şubesinin mevcut olduğu bir ilde yer alan kamu kurumu olmasa da
ilimizde TCMB şubesi olsa dahi tahsilat hesaplarının TCMB Ankara Şubesinden açılması
gerekmektedir. Öte yandan Ziraat Bankası nezdinde açılacak ödeme hesaplarının herhangi bir şubede
açılması yeterlidir.

TC Ziraat Bankası > muhabir banka > ödeme hesabı 1: Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı: bütçe ile ilgili

> ödeme hesabı 2: Kurum Tek İdare Özel Ödeme Hesabı: bütçe dışı


TCMB > tahsilat hesabı 1: Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı: bütçe ile ilgili

> tahsilat hesabı 2: Kurum Tek İdare Özel Tahsilat Hesabı: bütçe dışı


HMB tarafından gönderilecek örnek yazışmalarda muhabir banka ifadesi ile kastedilen TC Ziraat
Bankasıdır.


Şekil 2: (c) Adımında Doldurulması Gereken Excel Formu

Bu sistemde gün içi işlemler alt hesaplardan sürdürülecek olup gün sonunda yani yönetmelikte
belirtilen saatlerde alt hesap bakiyeleri ana hesaplara aktarılacak / süpürülecektir.

Şekil 3: Günlük Nakit Talebi Bildirme Ekranı
Günlük işlemlerin yapılarak ödemelerin gerçekleştirilmesi için en geç saat 10.30’a kadar Şekil 3’te
gösterilen Günlük Nakit Talebi Bildirme ekranından tahmini nakit talebi yapılmalıdır. Bu adımı saat
12.00’a kadar ana hesaplara HMB’den nakit aktarılması işlemi takip eder ve bu noktada 135Tek Hazine
Kurum Hesabından Borçlar hesabı karşımıza çıkar.

Yani HMB’den aktarılan nakit tutarı 135 nolu Hesap alacaklandırılıp 102 Banka borçlandırılarak
çalıştırıldığında üniversitemiz banka hesaplarına alınmış olur.

Aylık tahmin bildirilmesinde ise Şekil 4’te gösterilen ekran kullanılmaya başlanacaktır.


Şekil 4: Aylık Nakit Talep / Tahsilat Tahmin Bildirme Ekranı

Gün başında gelen nakdin hesaplara alınması

102 Bankalar xx

135 THKH Borçlar xx

Gün sonunda kalan nakdin aktarılması

135 THKH xx

102 Bankalar xx

Her ayın bitimine son 2 iş günü kala gelecek ayın nakit tahmininin sisteme girilmesi gerekecek olup bu
ekrana yapılan girişlerin günlük nakit talebi bildirme zorunluluğunu kaldırması ya da etkilemesi gibi bir
durum söz konusu değildir. Yapılacak tahminin gerçekçi olmasına önem verilmesi gerekmekte ancak
%100’lük bir katılık aranmamaktadır.

İlerleyen süreçte hazine yardımı taleplerinin de bu ekrana taşınması planlanmaktadır.


İstisnalar & Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

İlgili Bakan Yardımcısınca imzalanan HMB yazısının akabinde her kuruma bir sistem kullanıcı
adı ile şifre SGB yöneticisinin epostasına gönderilecektir. SGB yöneticisi süreçte sistem
tarafından yapılan işlemlere ilişkin otomatik olarak eposta yoluyla bilgilendirilecek olup
kuruma tanımlanan sistem kullanıcı adı ve şifresini ilgili personeli ile paylaşacaktır.

Sürdürülen yönetmelik çalışmaları tamamlanarak yeni düzenlemeler yapılana kadar her türlü
hesap açmakapama vb. işlemler HMB iznine tabi olup yazışma yapılacaktır.

Proje hesapları dahil her türlü hesabın ödeme ve tahsilat olmak üzere 2 hesaptan yürütülecek
ve şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı istisnalar mevcuttur:

o Döviz hesapları: tek hesaptan hem ödeme hem tahsilat olarak sürdürülecektir. Kur riski
göz önünde bulundurularak yapılacak döviz ödemeleri için erken alım yapılmayacak
olup döviz hesaplarından bakiye süpürülmeyecektir.

o Vadeli hesaplar: şu an mevcut vade varsa bozulmamalı ancak Mayıs ayı içerisinde
THKH’na geçileceğinden yeni yapılacak vadelerin bu durum göz önüne alınarak
yapılması gerekmektedir.

Ödeme hesaplarından tahsilat hesaplarına veya tahsilat hesaplarından ödeme hesaplarına
transfer yapılmaması esastır.

TCKNIban uyuşmazlıklarında tutar ilgili ödeme hesabına dönecektir. Red ve iadelerde
ödemelere ilişkin hesaplar kullanılacaktır.

Maaş hesapları süpürme dışında tutulacaktır. Bilindiği üzere 2 iş günü bakiye tutulacak, maaş
dönemi sonunda bakiye kalmayacak şekilde yürütülecektir. Aksi türlü merkezi olarak yapılan
nemalandırma faiz oranının idarelerin tek tek yaptığı nemalandırmadan oldukça yüksek olması
nedeniyle nema kaybına yol açacağından Sayıştay tarafından kamu zararı olarak
değerlendirilmesi söz konusudur.

TÜBİTAK projeleri ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde gerekli açıklamalar için TÜBİTAK ile
iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Vezne tahsilatlarının gün sonunda banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Sosyal tesis işletme gelirleri vb. kapsam dışında tutulmuştur.

Döner sermaye işletmeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bartın Üniversitesinin THKH
uygulamasına alınması Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün de THKH
uygulamasına alındığı anlamına gelmez. Ayrı tüzel kişilikler söz konusudur.

THKH uygulamasına alınan kurumlarla bankalarla halihazırda imzalanmış protokoller Hazine
için hükümsüz olup uygulama kapsamında banka genel müdürlükleri ile yapılan protokoller
geçerli olduğundan şubelerin herhangi bir maliyet yansıtması durumunda HMB ile iletişime
geçilmesi gerekmektedir. THKH’ndan kaynaklanan masrafları Hazine üstlenmektedir.

HMB ile SBB arasında gerekli görüşmeler yapılmış olup 135 nolu hesapta takip edilen tutarlar
likit karşılığı olarak kullanılabilir.

Tereddüt edilen durumlarda
kaf.thkh@hmb.gov.tr ile kaf.nakit@hmb.gov.tr adreslerine
başvurulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.