Şirket Faaliyet Konusuna Girmeyen İş (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/027
Gündem No : 4
Karar Tarihi : 29.04.2016
Karar No : 2016/UH.I-1141
Şikayetçi:
Akkurtlar Turizm Nakliye ve Gıda San Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.04.2016 / 21975

Başvuruya Konu İhale:

2016/12534 İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılı Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Akkurtlar Turizm Nakliye ve Gıda San Tic. Ltd. Şti.,

Abdurrahman Gazi Mahallesi Atayolu Caddesi Seymen Sok. No: 1 Samandıra /İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:p

Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:54 34000 Fatih/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/12534İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılı Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.02.2016 tarihinde açık usulü ile gerçekleştirilen “2016 Yılı Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akkurtlar Turizm Nakliye ve Gıda San Tic. Ltd. Şti. nin 31.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.04.2016 tarih ve 21975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.04.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/902 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede alınan 02.03.2016 tarihli komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklife ilişkin şikâyet başvurusunda bulundukları, idarece verilen 21.03.2016 tarihli cevapta ihaleye yapılan başka şikâyet başvuruları üzerine yeniden aşırı düşük sorgulaması yapıldığı ve buna ilişkin işlemlerin devam ettiğinin belirtildiği, daha sonra kendilerine 25.03.2016 tarihinde tebliğ edilen ikinci komisyon kararında ihalenin Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin anlaşıldığı, idareye yapmış oldukları 31.03.2016 tarihli şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 04.04.2016 tarihli kararda yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığının belirtildiği ancak idare tarafından ikinci kez sorgulaması yapılması ve daha önceki sorgulamada sunulan açıklamaları uygun olmayan A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasının yerinde olmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, öğle yemeğine ilişkin sunmuş oldukları fiyat tekliflerinin Bursa ilinde faaliyet gösteren lokantalardan alınmadığı, sunulan fiyat tekliflerinde yer alan ibarelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili açıklamasına uygun olmadığı, sabah kahvaltısı için alınan fiyat tekliflerinin de yine o alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmediği ve sunulan fiyat tekliflerinde yer alan ibarelerin anılan Tebliğ’in ilgili açıklamasına uygun olmadığı, organizasyon gezi görevlisi için yapılan açıklamalarda giderinin içindeki yemek, ulaşım ve sigorta giderlerinin ayrı ayrı gösterilmediği, otopark ücretleri için yapılan açıklamanın aynı Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesine aykırı olduğu, açıklamalarda KİK payı, ihale karar damga vergisi ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin açıklamada bulunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.   

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2016 Yılı Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

14 Kalem Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Belirleyeceği İş Programı Dahilinde Bursa ve İstanbul İl Sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde 25.1. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında İlgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV Hariç) resim, harç ve teknik şartnamede belirtilen benzeri giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Sabah Kahvaltısı

kişi

11.280

2

Öğle Yemeği

kişi

11.280

3

Otobüs İçi İkram (Kek)

adet

22.600

4

Otobüs İçi İkram (Meyve Suyu)

adet

22.600

5

Otobüs İçi İkram (Sandviç)

adet

22.600

6

Otobüs İçi İkram (500 ml su)

adet

22.600

7

Islak Mendil

adet

22.600

8

Organizasyon Gezi Görevlisi (1 Kişi)

sefer

240

9

Rehberlik Hizmeti (1 Kişİ)

sefer

240

10

Gidiş Dönüş Otopark ve Feribot Ücret Giderleri

sefer

240

11

Şapka

adet

11.280

12

Panaroma 1453 Tarih Müzesi Organizasyon Hizmeti

kişi

2.450

13

Miniatürk Gezisi Organizasyon Hizmeti

kişi

1.575

14

İstanbul Akvaryum Gezisi Organizasyon Hizmeti

kişi

6.800

 

düzenlemesi,

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı 1’inci maddesinde “İhalenin konusu Fatih Belediyesinin “Kültür ve Sosyal Amaçlı Kültür Gezileri Projesi” kapsamında, Fatih ilçesinde yaşayan vatandaşların, öğrencilerin; Tarihi, Kültürü, Milli ve Manevi değerleriyle ön plana çıkmış olan Bursa Gezisi, İstanbulu’un Fethini Panoramik olarak anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin anlatıldığı Miniatürk ve Akvaryum Gezilerini kapsamaktadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Gezi Takvimi ve Katılımcılar” başlıklı 5’inci maddesinde

“Bursa Gezisi

İşin Süresi: 14.03.2016 – 31.10.2016 Tarihleri Arasıdır. 

Gezi Takvimi ve Katılımcı Sayıları Gezi Otobüsü Ve Yakıtı İdare Tarafından Verilecektir. Gezi takvimi idare tarafından belirlenecektir. Gezilere toplam 11.280 kişi katılacaktır.

 

Yapılacak Geziler

Ulaşım

Sefer Sayısı

Katılımcı Sayısı

Toplam Katılımcı

Bursa Gezisi

Otobüs

240

47

11.280 Kişi

Toplam

240 Sefer

 

11.280 Kişi

 

Hareket Günleri

Seferler idarenin belirleyeceği günlerde ve saatlerde yapılacaktır.

İdare gün ve sefer sayısında artırma veya eksiltme yapabilir. İdare hangi günlerde gezi olacağını belirleme hakkına sahiptir.

      Bursa Gezi Güzergâhı (240 Sefer – 11.280 Kişi)

 

Bursa Gezi Güzergâhı:

  1. Bursa Ulu Cami

  2. Koza Han

  3. Emir Han

  4. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri

  5. Emir Sultan Türbesi

  6. İnkaya Çınarı

  7. Cumalı Kızık

 

Bursa Gezi Programı:

Saat 07:00 Fatih Belediye Başkanlığı Vatan Caddesinden hareket

Eski Hisar’dan feribotla Yalova’ya geçiş.

10:30 Bursa’ya varış

Saat 12:00 – 13:00 arası Öğle yemeği

Saat 19:00 İstanbul’a hareket

Saat 22:30 İstanbul’a varış

Gezilecek Güzergâh (Gezi programında belediyece uygun görülen güzergâh değişiklikleri yüklenici tarafından uygulanır.)

Gidiş ve dönüş güzergâhındaki mola saatleri ve yerleri ile gezi güzergâhları idarece mutabakata varılarak belirlenecektir.

Yüklenici geziye katılanları aşağıdaki güzergâha göre rehberler nezaretinde gezdirilecektir.

İkramlar:

Sabah Kahvaltısı (11.280 Kişilik): Otobüste ikram edilecek; köpük veya plastik malzemeden üretilmiş bölümlere ayrılmış, birbiriyle karışmayacak halde hava geçirmeyecek şekilde tabak içinde sunulacaktır. Kahvaltı tabaklarının üzerine kurumsal bir çalışma yapılarak bu çalışma ambalaja uygulanacaktır.

Kahvaltı tabağı içeriği: 25 gr Domates, 25 gram Çeri Salatalık, 30 gram Zeytin,  40 gram Taze Kaşar, 40 gram Beyaz Peynir, 20 gram Reçel,  20 gram Bal, 10gram Tereyağı, 20gram Fındık Kreması, tuz, çatal, bıçak, peçete ve en az 100 gram ekmek ve TSE belgeli olarak üretilmiş 200 ml. Meyve suyu ikram edilecektir.

 

Öğle Yemeği (11.280 Kişilik ):

-1 porsiyon Bursa İskender Kebabı (Pişmiş Et Oranı 120 gr. Olacaktır),

-Mevsim Salata,

-Tercihe göre sütlü veya şerbetli tatlı,

-İçecek olarak kişi başı birer adet ayran veya kutu meşrubat, 

– Ekmek, su ikramı yapılacaktır.

Öğle yemeği esnasında müşteriler yemek salonunda oturacak, servis öğle yemeği yenilen tesisin garsonları tarafından yapılacak.

Otobüslerde ve sefer düzenlenecek kentte vatandaşlarımıza ikram edilecek her türlü yemek ve yemek çeşitleri ile içecekler için belediye onayı alınacaktır. Yemek yenecek tesis idare ile birlikte belirlenerek onaylanacaktır.  Olası her türlü aksaklıklarda idare yer (lokanta, yerleri vs.)  değişikliğine gidebilir. Yüklenici idarenin talebini karşılamakla yükümlüdür. Ek ücret talep edemez.

 

Otobüs İçi İkramlar;

Sandviç: 22.600 Adet olacak 120 Gram normal ekmek içine 70 gram kaşar peyniri, yeşil biber ve yeşillik konulacak sandviçler şeffaf poşet içinde olacaktır.

 

Organizasyon Gezi Görevlisi Hizmeti (1 Kişi ) En az lise mezunu olacak, Görevlendirilecek personelin tüm giderleri (maaş, ulaşım, yemek, sigorta, vb.) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. İdarenin yüklenici firma tarafından sağlanan organizasyon ve Gezi Sorumlusundan memnuniyetsizliği olur ve bu memnuniyetsizlik durumuyla ilişkili olarak değiştirilmesi istenir ise yüklenici en geç 6 saat içinde bu değiştirme talebini karşılayacaktır. İkramlar ve Otobüs İçi Temizliği Organizasyonu ve Gezi Sorumlusu tarafından yapılacaktır.

 

Rehberlik Hizmeti (1 Kişi) Geziler süresince Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı anlatım yapacağı alana hâkim, diksiyonu düzgün, idarenin uygun gördüğü Rehber görevlendirecek” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Kültür Gezileri Organizasyon Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, geçerli teklif sahibi isteklilerden teklifi 634.428,31 TL sınır değerin altında kalan 6 isteklinin idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 02.03.2016 tarihli komisyon kararı ile ihalenin Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, MLZ Org. Sevim Akçay’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, daha sonra idareye yapılan şikâyet başvuruları üzerine idarece yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif bileşenlerinin istekliler açısından aynı iş kalemleri üzerinden sorulmasına karar verildiği ve 15.03.2016 tarihli yazıyla teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerden önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yapılan değerlendirmede Stil Tatil Danışmanlığı Turizm Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin süresi içerisinde açıklama sunulmadığı gerekçesiyle, Güldestan Tur. Taş. İnş. Eğit. ve Öğr. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Bkm Turizm Organizasyon Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile MLZ Org. Sevim Akçay’ın tekliflerinin sunulan açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 24.03.2016 tarihli komisyon kararı ile ihalenin sunulan açıklamaları uygun bulunan Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti. nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre, idarelerin yapılan açıklamaları sağlıklı değerlendirebilmeleri için teklifinin aşırı düşük olduğu belirlenen isteklilerden sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi, önemli teklif bileşenlerinin ise bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

          Diğer yandan anılan Kanun’un 54’üncü maddesinde yer alan hüküm gereği idarelere yapılan şikâyet başvurusu üzerine ilgili idareler tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenebileceği ve idare hukukunun genel prensiplerine göre; açıkça hukuka aykırı işlemlerin idarenin alacağı başka bir idari karar ile her zaman geri alınabileceği dikkate alındığında, söz konusu ihalede idare tarafından teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilere tebliğ edilen 23.02.2016 tarihli ilk aşırı düşük sorgulama yazılarında her istekliden farklı bileşenlerin açıklanmasının istenilmesi ve bu durumun yapılan açıklamaların sağlıklı değerlendirilmesini mümkün kılmadığı tespitiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının 15.03.2016 tarihli yazıyla yeniden yapılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddiası açısından yapılan incelemede, idarece teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 15.03.2016 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında “sabah kahvaltısı, öğle yemeği, otobüs içi ikram (sandviç), organizasyon gezi görevlisi (1 kişi), rehberlik hizmeti (1 kişi)” bileşenleri dikkate alınarak açıklamaların 3 iş günü içerisinde sunulmasının istenildiği görülmüştür. 

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, isteklilerin önemli teklif bileşenleri dışında kalan teklif bileşenleri için açıklama sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede incelemeye konu ihalede önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “sabah kahvaltısı, öğle yemeği, otobüs içi ikram (sandviç), organizasyon gezi görevlisi (1 kişi), rehberlik hizmeti (1 kişi)” maliyet bileşenleri dikkate alınarak başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

Söz konusu istekli tarafından gezi sırasında otobüste verilecek ikramlar ve otobüs içi temizliğinden sorumlu olan 1 kişi organizasyon gezi görevlisi için teklif edilen birim fiyatın 70 TL ve bu kaleme ilişkin toplam teklif tutarının ise 16.800 TL olduğu, teklif edilen tutarları tevsik etmek amacıyla 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerine ilişkin KİK işçilik hesaplama modülü çıktısının sunulduğu, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte bir iş olmadığı ve ihale dokümanında organizasyon gezi görevlisine verilecek ücret tutarlarının belirlenmediği ayrıca söz konusu personelin yemek, ulaşım gibi giderlerinin idarece ayrıca açıklanmasının istenilmediği de göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, bahsi geçen personelin maliyetine ilişkin olarak ihale tarihinde yürürlükte bulunan %4 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sandviç giderlerini tevsik etmek amacıyla SFC Memba Suları Meşrubat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. den alınmış 15.03.2016 tarihli 3 adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinin,  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınıp alınmadığı açısından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, fiyat teklifinin alındığı SFC Memba Suları Meşrubat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin 20.03.2014 tarihli ve 8532 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket faaliyet konuları arasında “gıda: her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, insan beslenmesi ile ilgili olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her türlü sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek” ibaresinin bulunduğu, bu itibarla anılan firmanın ticaret unvanından teklife konu yemek ve gıda hizmeti alanında faaliyet gösterildiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Bununla birlikte, açıklamalar kapsamında sunulan fiyat teklifleri üzerinde yer alan meslek mensubu ibaresinde “birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımca düzenlenerek onaylanan 3 no’lu satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ile “birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımca düzenlenerek onaylanan 4 no’lu satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin yer aldığı, söz konusu ibarelerde teklife dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının tarihinin yer alması gereken kısmın boş bırakıldığı görülmekle birlikte, ibarelerin sonuna ise 15.03.2016 tarihinin eklendiği tespit edilmiştir. Bu durumda idare tarafından bahsi geçen 3 ve 4 no’lu satış tutarı tespit tutanaklarının ilgili meslek mensubundan istenerek sunulan fiyat teklifleriyle teyidinin yapılması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

Söz konusu istekli tarafından gezi sırasında otobüste verilecek ikramlar ve otobüs içi temizliğinden sorumlu olan 1 kişi organizasyon gezi görevlisi için teklif edilen birim fiyatın 70 TL ve bu kaleme ilişkin toplam teklif tutarının ise 16.800 TL olduğu, teklif edilen tutarları tevsik etmek amacıyla 01.01.2016-31.12.2016 tarihlerine ilişkin KİK işçilik hesaplama modülü çıktısının sunulduğu, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte bir iş olmadığı ve ihale dokümanında organizasyon gezi görevlisine verilecek ücret tutarlarının belirlenmediği ayrıca söz konusu personelin yemek, ulaşım gibi giderlerinin idarece ayrıca açıklanmasının istenilmediği de göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, bahsi geçen personelin maliyetine ilişkin olarak ihale tarihinde yürürlükte bulunan %4 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sandviç giderlerini tevsik etmek amacıyla Tur Kahvaltı Giray Taşoğlu’ndan alınmış 11.02.2016 tarihli 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifi üzerinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine uygun olarak gerekli ibarenin yer aldığı ve meslek mensubunca kaşelenip imzalandığı, ayrıca işin ifası aşamasında fiyat teklifine konu girdilerin fiyat teklifinin alındığı yerden temin edilme zorunluluğunun olmadığı bu nedenle işin yapıldığı yerden farklı yerde bulunan firmalardan da fiyat teklifi alınmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Diğer yandan söz konusu fiyat teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınıp alınmadığı açısından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, fiyat teklifinin alındığı Tur Kahvaltı Giray Taşoğlu’na ilişkin yayımlanmış 15.05.2012 tarihli ve 341 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin bulunduğu, bunun dışında şirkete dair yayımlanmış bir değişikliğin olmadığı, söz konusu Gazete’de şirket için “03.05.2012 tarihinden itibaren gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri ile meşgul olduğu” ifadesinin yer aldığı, bahsi geçen şirketin sicil numarası ile İstanbul Ticaret Odası’nın internet sitesi üzerinden yapılan incelemede ise, firma sicil bilgilerinde firmanın iş konusunun “gıda maddeleri ambalaj ve paketleme işi işleri” olarak belirtildiği tespit edilmiş olup bu nedenle söz konusu firmanın teklife konu yemek hizmeti alanında faaliyet göstermediği anlaşılmıştır.

 

Belirtilen sebeplerle söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Sim Turizm Taşımacılık Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ilgili meslek mensubundan istenilmesi, A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşl. Dış. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.