Spor Klüplerinin Şirketleşmesi ve Borçlanma

 

Faal bir basketbol kulübünün basketbol şubesinin varlığını ilgili kanunlara göre kurulacak veya kurulmuş Şirket’e devir etmek isteyen kulüpler bir dilekçe ve Ana Statü 35. madde esasları doğrultusunda hazırladıkları bir dosya ile Basketbol Federasyonu’na başvurur.

Federasyonun ilgili birimi tarafında yapılacak inceleme ve kontrol neticesinde hazırlanacak rapor eşliğinde dosya Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlüğün onayı ile işlem kesin halini alır ve ilgili Kulüp’ler kurulmuş bulunan Şirket bünyesinde faaliyetlerine devam ederler.

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü 35. maddesinde Basketbol Kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin basketbol şubelerinin ilgili kanunlarda belirtilen şekil ve esaslara göre kurulacak veya kurulmuş olan Anonim Şirketlere devrinin şekil şartları ve prosedürü belirlenmiştir.

Yukarıda belirlenen amaçla öncelikle Türk Ticaret Kanunun 269. ve devamı maddeleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulması ve şirketin faaliyet konuları içerisinde “Her türlü spor faaliyetlerinde bulunmak, basketbol şubesi devralmak, kiralamak v.b.” faaliyetlerde bulunma koşullarının bulunması gerekmektedir.

Faal Basketbol şube faaliyetlerini devretmek isteyen ilgili şubenin bu hususu kendi Genel Kurulunda veya bu işlemler için Genel Kurulca yetkilendirilmiş Yönetim Kurulunda karar altına alması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

İlgili şubenin tüm faaliyet haklarını kurulacak ya da kurulmuş olan Şirket’e devretmeyi talep etmesi ve kurulacak ya da kurulmuş olan Şirket’in de bu hakları devralmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesi esastır.

Yapılan başvuru, Federasyon’un Yönetim Kurulu tarafından incelenecek ve gerek görüldüğü taktirde Federasyon’un yan kurulları olan Lig Kurulu, Mali İşler Kurulu, Hukuk Kurulu ve diğer yan kurullardan da görüş alındıktan sonra talebin kabulü veya reddi hususunda bir karar verilecektir.

Federasyon Yönetim Kurulu kararının kesinleşmesini müteakip, ilgili Basketbol Kulübü veya şubesinin devir olduğu Anonim Şirket bünyesinde faaliyetlere katılımı konusunda yeniden gerekli sporcu ve görevli lisansları çıkartılacaktır.

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır. Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve üyelerin belirlenme yöntemleri tüzüklerinde yer alır. Dolayısıyla, dernek şeklindeki spor kulüplerinin devrinde eski dernek üyelerinin görevlerine devam edip etmeyeceklerine karar verilerek Dernek Genel Kurulunun bu konuda karar alması gerekmektedir. Zira, Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde bu görev ve sorumluluk Genel Kurula verilmiştir. Devre ilişin yapılan protokolde sembolik üyelerin tasfiyesine ilişkin kararlar alınarak Dernek üyelerinin yeniden belirlenme ihtiyacı doğabilir. Bu konuda çalışma ihtiyacı varsa gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerektiği düşünülmektedir. Aksi takdirde, üyeler nedeniyle ileride rahat çalışma imkanı bulunmayabilir.

5-Dernek Borçlanmasına İlişkin Hususlar:

Dernekler Kanuna göre Dernek Tüzüğünde derneğin borçlanma usullerinin belirtilmesi zorunludur. Dolayısıyla, bu konuda şu aşamada mevcut Tüzüğün gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerekebilecektir.

Dernek yönetimini ileride zora sokmamak adına “Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.” Şeklinde bir karar alınması mümkündür.

Tüzükte belirlenen sınırların dışında borçlanmalarda yönetim kurulu sorumlu olup, Tüzük kurallarına uygun hareket etmekte fayda olunduğu düşünülmektedir. Bir diğer ifadeyle, Derneğin borçlanıp borçlanamayacağı, hangi oran veya şartlarda borçlanacağı Deneğin Tüzük hükümlerine bakarak karar verilecektir. Bu konuda yetkisini aşarak iş veya işlem yapan yönetim kurulu üyeleri sorumlu olacaklardır.
6-Defter Tutmaya İlişkin Düzenlemeler:

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

Dernekler tarafından tutulması zorunlu defterlerin temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır.
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

kaynak:alomaliye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.