İç Kontrol Sistem Kurma Araç ve Hedefleri Nelerdir?

Muhasebe-11

İÇ KONTROL SİSTEMİ

 • Üst yönetici, tüm personele kurumda iç kontrol çalışmalarının başladığını duyuran bir yazı, genelge, e-mail veya duyuru benzeri bir yazı yayınlamış mı?
 • İç kontrol sistemi konusunda eğitim ihtiyacına yönelik bir analiz yapılmış mı ne tür eğitimler planlanmış?
 • İç kontrol sistemi konusunda eğitim verilen personelin sayısı ve verilen eğitimler nelerdir?
 • İç kontrol sistemi ile ilgili olarak bir şirket, üniversite, kişi veya kuruluştan eğitim veya danışmanlık hizmeti satın alınmış mı?
 • Kurum stratejik planının hazırlanması için danışmanlık ve eğitim amacıyla hizmet alımı yapılmış mı?
 • Stratejik plan 26 Mayıs 2006 tarih 26179 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhükümlerine uygun olarak kurumun kendi birimleri ve personelinin katkılarıyla hazırlanmış mı?
 • Kurumdaki tüm personel “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan “Etik Sözleşmesini” imzalamış mı? Bu sözleşmeler personelin özlük dosyasında yer alıyor mu?
 • Kurum organizasyon yapısı belirlenmiş mi?
 • Görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmiş mi? yetki devirleri yazılı olarak düzenlenmiş mi?
 • İç denetim birimi kurulmuş mu? Öngörülen İç denetçi kadrosu dolu mu?
 • Kurumda insan kaynakları yönetim sistemi tanımda yer alan şekilde kurulmuş mu?
 • Kurum personelinin performansını ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik bir yapı kurulmuş mu?
 • Kurumda Bilişim Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi kurulmuş mu?
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, üst yöneticinin onayı ile görevlendirilmiş mi?
 • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (18 kamu iç kontrol standardı ve bu standartları sağlayan 79 genel şartı içerecek şekilde) en geç 31.12.2014 tarihine kadar hazırlanmış mı?
 • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, standartların yapılandırılması yanında Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlayacak eylemler de öngörülmüş mü yoksa iç kontrol sisteminin kurgulanmasına yönelik ayrı bir eylem planı hazırlanmış mı?
 • Eylem planında standartların yapılandırılması yanında Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan risk yönetimi bileşenlerinin yapılandırılmasına yönelik eylemleröngörülmüş mü yoksa kurumsal risk yönetimi sisteminin kurgulanmasına yönelik ayrı bir eylem planı mı hazırlanmış?
 • Kurumun tüm birimlerinde yapılan işlerin iş tanımları yapılmış mı bu işlerin süreçleri ve/veya iş akış şemaları çıkarılmış mı?
 • Odak grupları oluşturulmuş mu? (Eğer odak grupları yoksa 20, 21,22 numaralı sorular sorulmayacak)
 • Odak gruplarıncakurumun risk kapsamındaki tehdit ve fırsatları belirlemiş mi?
 • Odak gruplarında risklerin gerçekleşme sıklığı (olasılık) eğer gerçekleşirse muhtemel sonuçlarının ne olacağı (etki) analizi sonucunda risklerin önemi (değeri) belirlenmiş ve öncelik sıralaması yapılmış mı? (Kamu İç Kontrol Rehberi EK 2: Risk Oylama Formu doldurulmalıdır)
 • Odak gruplarında belirlenen risklerin hangilerinin kurumun risk iştahının altında (göze alabileceği düzeyde) riskler, hangilerinin risk iştahının üstünde (göze alamayacağı düzeyde) riskler olduğu belirlenmiş mi?Risk iştahı seviyesinin üzerinde olan riskler için kontrol faaliyetleri geliştirilmiş mi?
 • Her birimde odak gruplarında yapılan risk değerlendirmelerinin uygunluğu birim amirlerinin önerileri ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmış mı? (Kamu İç Kontrol Rehberi EK 5: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu doldurulmalıdır)
 • İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, risk iştahı düzeyine göre hangirisklerle mücadele edileceğini belirlemiş mi? Bu riskler için hangi karşılama yöntemlerinin (Azaltma, Kaçınma, Transfer Etme, Kabullenme ve Fırsatları Değerlendirme) uygulanacağı belirlenmiş mi?
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından kurumda mücadele edilecek riskler için hangi kontrol faaliyetlerinin (kurumun öncelikleri, bütçesi, personel kapasitesi ve zaman dikkate alınarak maliyet etkin olarak) uygulanacağı belirlenmiş mi üst yöneticinin onayına sunulmuş mu?
 • Mücadele edilecek risklerin hangi birimlerde, hangi personellerin sorumluluğunda olacağını ve değerlendirileceğini gösteren “Sorumlu Birim/Personel-Risk İlişkisi” kurulmuş mu? (Kamu İç Kontrol RehberiEK 3: Risk Kayıt Formu, EK 4: Konsolide Risk Raporu)
 • İç denetim birimi tarafından İç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmaları planlanmış ve yürütülmüş mü? (İç denetim biriminin çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik hazırlanan denetim rehberi eki form kullanılır)
 • Kurumda iç kontrol sisteminin işleyişi Kamu İç Kontrol Rehberine uygun olarak mı yürütülüyor? Kurum ayrı bir rehber hazırlanmışsa bu rehberin Kamu İç Kontrol Rehberine uygunluğu sağlanmış mı?
 • İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesi için kurumda değerlendirme formları ve raporlar düzenlenmiş mi? (Kamu İç Kontrol Rehberi EK 1: Örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu EK 2: İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu EK 4: Konsolide Risk Raporu)
 • İç denetim birimi tarafından iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapıldıysa bu çalışmalar üst yöneticiye raporlanmış mı?
 • Üst yönetici bu raporları raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermiş mi?
 • Kurum içinde birimler ve personel arasında iletişimi sağlayacak intranet, internet, ilan panoları, üst yönetici bilgilendirmeleri, e-posta grupları, forum, seminer ve benzeri çalışmalar var mı?
 • Kurumda iç kontrol sisteminin etkinliğini ve kalitesini sağlamaya yönelik söz konusu denetim raporları mevcut mu?
 • Kurumda idare faaliyet raporlarına, üst yönetici tarafından imzalanan “İç Kontrol Güvence Beyanı” ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan “Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı”, birim faaliyet raporlarına ise harcama yetkilisi tarafından imzalanan “İç Kontrol Güvence Beyanı” eklenmiş mi?Faaliyet raporlarına eklenenbeyanlarda yer alan bilgi ve açıklamaların doğru ve güvenilir mi?
 • Kurum genel nitelikteki kamu iç kontrol standartları dışında kendi faaliyetlerine yönelik olarak “İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları” hazırlamış mı?
 • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Strateji Geliştirme Birimi tarafından iç kontrol sisteminin yıllık değerlendirilmesi sonucu hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu (Kamu İç Kontrol Rehberi EK 2) değerlendirmiş ve varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunmuş mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.